Małżeńskie stosunki majątkowe a odpowiedzialność za długi w związku z działalnością gospodarcza

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2380
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Małżeńskie stosunki majątkowe a odpowiedzialność za długi w związku z działalnością gospodarcza - strona 1 Małżeńskie stosunki majątkowe a odpowiedzialność za długi w związku z działalnością gospodarcza - strona 2

Fragment notatki:


Małżeńskie stosunki majątkowe a odpowiedzialność za długi w związku z działalnością gospodarczą. Art.31  Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Przedmioty majątkowe nie objęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.
Do majątku wspólnego należą:
pobrane wynagrodzenia za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków
dochody z majątku wspólnego jak również z majątku osobistego każdego z małżonków
środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.
Współwłasność ustawowa małżonków to współwłasność łączna - oznacza to, że żaden z małżonków nie może rozporządzać majątkiem bez zgody drugiego.
Majątek osobisty (odrębny): przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej
przedmioty majątkowe nabyte przed wspólnością ustawową przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę chyba, że spadkodawca lub darczyńca postanowił inaczej
prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać 1 osobie
prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy
przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała
wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków
przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody
przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
Oboje małżonkowie są obowiązani współdziałać w zarządzaniu majątkiem wspólnym, w szczególności udzielać sobie nawzajem informacji o stanie majątku wspólnego, o wykonaniu zarządu majątkiem wspólnym i zobowiązaniach go obciążających. Jeżeli małżonek zaciągnie zobowiązania za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego. Jeżeli zaś zobowiązanie zostało zaciągnięte bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie małżonka nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może zażądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw. Intercyza: Małżonkowie w drodze umowy mającej formę aktu notarialnego mogą ograniczyć lub rozszerzyć wspólnotę majątkową, ustanowić całkowitą rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Umowa może poprzedzać zawarcie małżeństwa.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz