Prawo cywilne - strona 59

Składniki treści czynności prawnej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 721

SKŁADNIKI TREŚCI CZYNNOŚCI PRAWNEJ: essentialia negoti (elementy przedmiotowo istotne). Są to ustawowo wyróżnione cechy, wg których dokonuje się kwalifikacji konkretnej czynności prawnej do ustawowo wyróżnionych typów czynności prawnych, Przykład: do cech umowy sprzedaży należy zobowiązanie się jed...

Skutki niedochowania formy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 875

SKUTKI NIEDOCHOWANIA FORMY Formy czynności prawnych można podzielić, ze względu na konsekwencje jej niezachowania, na trzy typy: forma zastrzeżona pod rygorem nieważności ( ad solemnitatem ) - nie zachowanie tej formy powoduje bezw...

Stosowanie prawa cywilnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1190

STOSOWANIE PRAWA CYWILNEGO 1. PRZEPISY BEZWZGLĘDNIE OBOWIĄZUJĄCE ius cogens (imperatywne) - to takie przepisy, których wolą stron nie można wyłączyć, ograniczyć ani zmienić. Przepisy te ich adresatom narzucają w sposób kategoryczny powinność określonego zachowania się, nie dając jednocześnie żadne...

Termin

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 903

TERMIN Jest to takie postanowienie w oświadczeniu woli, na podstawie którego skutek czynności prawnej ograniczony zostaje w czasie. Tym się różni od warunku, że nadejście terminu jest zawsze zdarzeniem, które bez względu na jakiekolwiek zachowanie się stron na pewno nastąpi. WYRÓŻNIA SIĘ: terminy ...

Terminy zawite

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 882

TERMINY ZAWITE Terminy zawite to terminy do wykonania uprawnień, po upłynięciu których wygasa samo prawo lub roszczenie. W skutek bezczynności uprawnionego w ciągu określonego ustawą terminu następuje wygaśnięcie przysługującego mu prawa. Można wyróżnić: terminy do dochodzenia prawa przed organem...

Wady oświadczenia woli

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 889

WADY OŚWIADCZENIA WOLI Są to okoliczności w których pewne stany psychiczne lub wiedzy człowieka towarzyszące składaniu oświadczeń woli uwzględnia system prawny, określając ich wpływ na ważność czynności prawnej . Do wad oświadczeń ...

Wprowadzenie do prawa cywilnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 756

WPROWADZENIE DO PRAWA CYWILNEGO §1. PRAWO CYWILNE -cały system prawny dzieli się na dwa podzbiory: a) prawo prywatne b) prawo publiczne Prawo prywatne - normy prawa prywatnego regulują stosunki między autonomicznymi podmiotami, którym przysługują własne, prawnie chronione, sfery interesów majątko...

Źródła prawa cywilnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 973

ŹRÓDŁA PRAWA CYWILNEGO §1. RODZAJE ŹRÓDEŁ Źródła prawa  fakty uznawane w danym systemie prawa za fakty prawotwórcze -ich wytworem są generalne i abstrakcyjne normy prawne I. PRAWO STANOWIONE Konstytucja RP wprowadza katalog źródeł prawa stanowionego: 1) akty prawne powszechnie obowiązujące (art...

Prawo podmiotowe - system prawny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 861

PRAWO PODMIOTOWE §1. POJĘCIE PRAWA PODMIOTOWEGO I. KONCEPCJA PRAWNONATURALNA I SYSTEM PRAWNY 1) Prawo podmiotowe i system prawny  Prawo podmiotowe  pozytywnie oceniania (korzystna) sytuacja jednostki w społeczeństwie Ideologie prawnonaturalne  skłonne są uznawać priorytet praw podmiotowych -nor...

Sposoby nabycia i utraty prawa podmiotowego - Nabycie pochodne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1722

SPOSOBY NABYCIA I UTRATY PRAWA PODMIOTOWEGO I. RODZAJE NABYCIA PRAWA PODMIOTOWEGO -nauka prawa cywilnego wyróżnia: 1) nabycie pierwotne i pochodne 2) nabycie pod tytułem szczególnym i ogólnym 3) nabycie translatywne i konstytutywne 1. NABY...