Źródła prawa cywilnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła prawa cywilnego - strona 1 Źródła prawa cywilnego - strona 2 Źródła prawa cywilnego - strona 3

Fragment notatki:

ŹRÓDŁA PRAWA CYWILNEGO §1. RODZAJE ŹRÓDEŁ Źródła prawa  fakty uznawane w danym systemie prawa za fakty prawotwórcze
-ich wytworem są generalne i abstrakcyjne normy prawne
I. PRAWO STANOWIONE Konstytucja RP wprowadza katalog źródeł prawa stanowionego:
1) akty prawne powszechnie obowiązujące (art. 87):
a) Konstytucja
b) ustawy
c) ratyfikowane umowy międzynarodowe
d) rozporządzenia
e) akty prawa miejscowego
2) akty wewnętrznie obowiązujące (art. 87, 93)
-nie są one źródłami prawa cywilnego
II. ZWYCZAJE I PRAWO ZWYCZAJOWE 1) Zwyczaje  powszechnie stosowana w danym okresie, w danym środowisku i w danych stosunkach społecznych praktyka określonego postępowania
-nie mają doniosłości normatywnej
-są one pośrednimi faktami prawotwórczymi
-liczne przepisy KC powołują się na zwyczaje „ustalone” lub „przyjęte”
-doniosłość prawną mają w tym przypadku tylko zwyczaje ustalone w danych stosunkach i ewentualnie w odniesieniu do określonych bliżej w przepisie prawnym kręgu osób lub na wskazanym obszarze 2) Prawo zwyczajowe  norma prawna wywodząca się z praktyki stałego stosowania przez organy państwowe określonej reguły postępowania
-żadne przepisy prawa stanowionego nie regulują kwestii dopuszczalności prawa zwyczajowego w polskim systemie prawnym
III. ORZECZNICTWO -sądy nie odgrywają roli prawotwórczej w polskim systemie prawnym
-orzecznictwo może jednak wpływać na ustalanie treści norm prawnych
-orzecznictwo pełni rolę posiłkową
IV. NAUKA -poglądy uczonych nie stanowią źródła prawa cywilnego
-mogą pośrednio oddziaływać na interpretację norm prawnych
§2. WAŻNIEJSZE RODZAJE NORM I PRZEPISÓW PRAWA CYWILNEGO I. UWAGI OGÓLNE 1) Struktura normy prawnej  członami normy prawnej są:
a) hipoteza (poprzednik) - określa adresata normy oraz okoliczności jej zastosowania
b) dyspozycja (następnik) - określa normatywny skutek prawny
c) sankcja - określa, w jaki sposób powinny zareagować organy państwowe w razie nie zastosowania się adresata do dyspozycji normy 2) Norma a przepis prawny  przepisy prawne są samodzielnymi jednostkami redakcyjnymi zawartymi w aktach normatywnych
-na podstawie kilku przepisów prawnych rekonstruuje się normę prawną
II. WAŻNIEJSZE RODZAJE NORMA PRAWA CYWILNEGO 1) Normy bezwzględnie i względnie wiążące oraz semiimperatywne  kryterium odróżniającym te normy jest sposób, w jaki ustawodawca określa okoliczności ich zastosowania (charakter mocy wiążącej)

(…)

… później stanowionych norm, które regulują takie same stosunki prawne (lex posterior derogat legi priori)
d) wskutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego uchylającego akt normatywny
e) gdy norma staje się niestosowalna na skutek zmiany systemu prawnego lub stosunków faktycznych
II. PRAWO INTERTEMPORALNE
-KC nie wprowadza reguł prawa intertemporalnego, podstawę ich ustalenia stanowią:
a) art. 3 KC
b…
… CYWILNEGO
1) Definicje legalne  przepisy, które w sposób wiążący określają sens używanych w akcie prawnym słów lub zwrotów
2) Przepisy odsyłające  pojawiają się one w różnej formie redakcyjnej, np. zwroty:
-„stosuje się”
-„stosuje się odpowiednio”
-wskazują, że danych sytuacjach należy zastosować określone przepisy prawne (np. zawarte w innych aktach normatywnych)
3) Klauzule generalne  mają charakter zwrotów niedookreślonych
-odnoszą się do pewnych faktów pośrednio, tzn. że oznaczają pewne cechy faktów, a nie same fakty
-odsyłają one do czegoś, co ma wymiar aksjologiczny, np. norm moralnych, mierników typu ekonomicznego lub racjonalnego
-w KC mają zastosowanie dwie klauzule generalne:
1) zasady współżycia społecznego
2) społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa
Zasady współżycia społecznego…
… są dostatecznie uzasadnione
-istnieją prawne reguły dowodowe, które ułatwiają sądom ustalanie faktów
2) Rozkład ciężaru dowodu  można mówić o rozkładzie ciężaru dowodu w znaczeniu:
a) formalnym (procesowym)  rozkład ciężaru dowodu wskazuje na podmioty, które powinny przejawiać inicjatywę w zbieraniu dowodów i wykazywaniu twierdzeń
-inicjatywę taką powinny przejawiać strony
-sąd może dopuścić dowód niewskazany…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz