Sposoby nabycia i utraty prawa podmiotowego - Nabycie pochodne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2520
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sposoby nabycia i utraty prawa podmiotowego -  Nabycie pochodne - strona 1 Sposoby nabycia i utraty prawa podmiotowego -  Nabycie pochodne - strona 2 Sposoby nabycia i utraty prawa podmiotowego -  Nabycie pochodne - strona 3

Fragment notatki:

SPOSOBY NABYCIA I UTRATY PRAWA PODMIOTOWEGO I. RODZAJE NABYCIA PRAWA PODMIOTOWEGO -nauka prawa cywilnego wyróżnia:
1) nabycie pierwotne i pochodne
2) nabycie pod tytułem szczególnym i ogólnym
3) nabycie translatywne i konstytutywne 1. NABYCIE POCHODNE I PIERWOTNE Nabycie pochodne  nabywca uzyskuje prawo podmiotowe od innej osoby, która na niego to prawo przenosi
-skuteczność nabycia zależy od tego, czy przenoszącemu przysługiwało przeniesione prawo
-zasadę wyraża paremia Nemo in alium plus iuris transferre potest quam ipse habet -nabycie pochodne to np. sprzedaż, darowizna, zamiana rzeczy Nabycie pierwotne  nabycie nie jest uzależnione od tego, że uprzednio to prawo przysługiwało określonemu podmiotowi
-prawodawca konstruuje nabycie pierwotne w ten sposób, iż zakłada jego istnienie, a więc przyjmuje, że komuś ono przysługiwało
-nabycie pierwotne prowadzi do uzyskania prawa bez obciążeń, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej 2. NASTĘPSTWA POD TYTUŁEM SZCZEGÓLNYM I OGÓLNYM -stosunek następstwa prawnego następuje tylko w przypadku nabycia pochodnego Następstwo pod tytułem szczególnym  tzw. sukcesja singularna
-przy następstwie pod tytułem szczególnym dochodzi do nabycia indywidualnie oznaczonego prawa/praw podmiotowych
-skuteczność takiego nabycia rozważa się odrębnie w odniesieniu do każdego z przenoszonych praw Następstwo pod tytułem ogólnym  tzw. sukcesja uniwersalna
-następstwo pod tytułem ogólnym prowadzi do nabycia całego lub części jakiegoś majątku i to na podstawie jednego zdarzenia prawnego
-dopuszczalne jest tylko w przypadkach określonych w ustawie
-prawa majątkowe podlegające sukcesji uniwersalnej przechodzą na następcę w rezultacie tego zdarzenia, z którym prawo wiąże następstwo pod tytułem ogólnym
-sukcesja generalna prowadzi do nabycia praw i obowiązków związanych z nabytym majątkiem lub jego wyodrębnioną częścią 3. NABYCIE TRANSLATYWNE I KONSTYTUTYWNE -są to rodzaje nabycia pochodnego, jednak pojęcia mogą być zastosowane również wobec nabycia pierwotnego Nabycie translatywne  polega ono na tym, że nabywca uzyskuje prawo o treści niezmienionej Nabycie konstytutywne  polega na tym, że jednocześnie z nabyciem powstaje prawo podmiotowe
II. UTRATA PRAWA Utrata prawa podmiotowego  następuje zawsze wtedy, gdy wskutek zdarzeń wskazanych w ustawie dane prawo w ogóle gaśnie
-przeniesienie prawa podmiotowego z jednej osoby na drugą powoduje jego utratę po stronie przenoszącego
-prawo podmiotowe sprzężone jest z korelatywnym obowiązkiem innej lub innych osób


(…)

… „Nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony”
1. TEORIA ZEWNĘTRZNA oddziela problematykę treści prawa od jego wykonywania
-przyjmuje, że każde działanie, które uważane jest za nadużycie prawa podmiotowego
… określonymi numerami
-są przedmiotem stosunków zobowiązaniowych i prawno rzeczowych
-nieruchomości są zawsze rzeczami oznaczonymi co do tożsamości
IV. CZĘŚCI SKŁADOWE RZECZY I PRZYNALEŻNOŚCI
Części składowe rzeczy  część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem praw rzeczowych
-częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości…
… można orzekać zarówno w odniesieniu do nieruchomości, jak i ruchomości
-do składowych części gruntu należą budynki i inne urządzenia trwale związane z gruntem oraz drzewa i rośliny od chwili zasadzenia/zasiania
-pojęcie części składowych rzeczy zostało ograniczone w następujący sposób:
1) budynki lub ich części nie są częściami składowymi gruntu, ale samoistnymi nieruchomościami w przypadkach, gdy z mocy…
… materialnego, chociaż są mierzalne
-art. 555 KC stanowi, że energia może być przedmiotem obrotu cywilnoprawnego
2) Dobra o charakterze intelektualnym
-obejmują przede wszystkim utwory literackie, artystyczne, naukowe, wynalazki, wzory użytkowe
-są to wytwory ludzkiego umysłu i nie mają postaci materialnej
-ich ochrona i zasady rozporządzania są uregulowane odrębnymi ustawami, np. prawo autorskie
3) Dobra…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz