Prawo rzeczowe - prawo własności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2366
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo rzeczowe - prawo własności - strona 1

Fragment notatki:

i jest opracowaniem podstawowych zagadnień z tego tematu. Tłumaczy takie kwestie jak: prawo rzeczowe i jego formy, formy współwłasności, ochrona własności, czyli ochrona petytoryjna, oraz środki ochrony własności. Wymienia również prawa współwłaścicieli oraz typy roszczeń, tj. roszczenie windykacyjne, negatoryjne, posesoryjne. Omawia ponadto takie tematy jak: obrona konieczna, samopomoc, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, służebność, jej typy i podział, tj. służebność gruntowa czynna, gruntowa bierna, służebność osobista i mieszkaniowa. Wyjaśnia różnice między takimi terminami jak: zastaw i hipoteka, pierwotne i pochodne nabycie własności oraz rzeczy nieruchome i rzeczy ruchome. Opisuje również na czym polega reguła superficies solo cedit, a także definiuje takie pojęcia jak: przynależność, pożytki, sposoby nabycia prawa własności, dzierżyciel

Prawo rzeczowe
Prawo rzeczowe w znaczeniu przedmiotowym:
zespół przepisów, które regulują formy prawne korzystania z rzeczy, przybierające postać podmiotowych praw rzeczowych
Do praw rzeczowych zaliczamy (katalog zamknięty praw rzeczowych):
prawo własności,
użytkowanie wieczyste,
ograniczone prawa rzeczowe, tj.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
użytkowanie
służebność
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego
prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
zastaw
hipoteka
PRAWO WŁASNOŚCI pozwala właścicielowi korzystać z rzeczy i rozporządzać nią z wyłączeniem innych osób.
STOSUNEK PRAWNY WSPÓŁWŁASNOŚCI CHARAKTERYZUJE:
1) jedność przedmiotu, 2) wielość podmiotów, 3) niepodzielność wspólnego prawa
FORMY WSPÓŁWŁASNOŚCI
a) współwłasność łączną
b) współwłasność w częściach ułamkowych - polega na tym, że własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom, z tym, że każdy z podmiotów ma w niej ułamkowo określony udział.
Każdy ze współwłaścicieli:
jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli,
ma prawo i obowiązek brać udział w zarządzaniu rzeczą wspólną, przez który rozumie się całokształt czynności prawnych i faktycznych dotyczących tej rzeczy,
może żądać zniesienia współwłasności.
OCHRONA WŁASNOŚCI (tzw. ochrona petytoryjna)
Prawa podmiotowe chronione są w ten sposób, że każdy, czyje prawo jest naruszone lub nawet tylko zagrożone, może zwrócić się do odpowiedniego organu państwowego ( np. sądu) o ochronę swego prawa. Również i prawo własności jako prawo podmiotowe podlega takiej ochronie.
środki ochrony własności:
roszczenie windykacyjne - przedmiotem roszczenia jest zwrot rzeczy łącznie ze wszystkimi przychodami pobranymi przez osobę bezprawnie nią władającą.
-chroni wyłączne uprawnienie właściciela do posiadania rzeczy
- roszczenie nieposiadającego właściciela przeciw posiadającemu nie właścicielowi
roszczenie negatoryjne (zaprzeczające) - przedmiotem roszczenia jest przywrócenie stanu zgodnego z prawem i zaprzestanie naruszania prawa własności.
- uzasadnia je jedynie bezprawne działanie człowieka, wykluczone są działania sił przyrody
3. roszczenie posesoryjne- o ochronę posiadania. Domaganie się zaniechania naruszeń i przywrócenia stanu poprzedniego. Przysługuje każdemu posiadaczowi. W procesie posesoryjnym chodzi o ochronę stanu faktycznego, a nie prawa.


(…)

…) lub powstaje w określonych okolicznościach z mocy samej ustawy (zastaw ustawowy).
Szczególną odmianą zastawu umownego jest zastaw rejestrowy. W przeciwieństwie do klasycznej formy zastawu, której wartość dla zastawnika wiąże się z wydaniem mu do rąk zastawionej rzeczy, rzeczy obciążone zastawem rejestrowym mogą być pozostawione w posiadaniu zastawcy.
HIPOTEKA
Ustanowienie hipoteki następuje najczęściej…
… dziedziczenia może być wola spadkodawcy, wyrażona w testamencie, albo przepisy prawne. W związku z tym odróżnia się dziedziczenie testamentowe i dziedziczenie ustawowe. Dziedziczenie ustawowe zachodzi wówczas, gdy osoba zmarła nie sporządziła testamentu albo też żadna z osób powołanych w testamencie nie może lub nie chce dziedziczyć. Przepisy prawne (kodeks cywilny) precyzyjnie określają kolejność i proporcje dziedziczenia ustawowego.
Ważny testament sporządzony przez osobę zmarłą upoważnia do dziedziczenia testamentowego.
Nabycie własności rzeczy ruchomej od osoby nieuprawnionej
Jeżeli osoba nieuprawniona do rozporządzania rzeczą ruchomą zbywa rzecz i wydaje ją nabywcy, nabywca uzyskuje własność z chwilą objęcia rzeczy w posiadanie, chyba że działa w złej wierze.
Posiadanie
stan faktyczny, polegający na władaniu…
…, ale tylko nieprzedawnione.
Hipoteką można obciążyć więcej niż jedną nieruchomość, jak również w razie podziału nieruchomości hipoteka obciąża wszystkie nieruchomości utworzone przez podział (hipoteka łączna).
Wierzyciel, którego wierzytelność stwierdzona została tytułem wykonawczym, może bezpośrednio na podstawie tego tytułu uzyskać hipotekę na wszystkich nieruchomościach dłużnika (hipoteka przymusowa).
Na ogół hipoteka…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz