Prawo cywilne - strona 51

Zdolność prawna osób fizycznych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

ZDOLNOŚĆ PRAWNA OSÓB FIZYCZNYCH I. Początek Urodzenie się dziecka Art. 8 kc - każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną. Istotę ludzką od innych istot żywych odróżnia jej swoisty (człowieczy) ge­notyp (dziecko kobiety i mężczyzny) → dla uznania człowieczeństwa nie ważny jest stan umysł...

Dawność-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 959

DAWNOŚĆ I. Pojęcie i funkcja przedawnienie i terminy zawite należą do zdarzeń prawnych określanych mianem dawności - ich elementem jest upływ czasu , który stanowi konieczną ale nie jedyną ...

Definicja prawa podmiotowego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 441

Definicja prawa podmiotowego kwestia kontrowersyjna (wg niektórych w ogólne nieużyteczna) → na cechy tego pojęcia składają się: jest elementem treści stosunku cywilnoprawnego ; służy do opisania sytuacji prawnej podmiotu (a więc praw i sprzężonych z nimi obowiązków innych podmiotów) → cecha ta wska...

Gałęzie prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 819

Gałęzie prawa, kompleksowe regulacje prawne, dyscypliny naukowe lub dydaktyczne Gałęzie prawa gałąź prawa obejmuje spójne i uporządkowane wedle przyję­tych założeń zespoły norm prawnych, regulujących obszerne kategorie sto­sunków społecznych ; reguluje stosunki społeczne, do których się odnosi w s...

Jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIEBĘDĄCE OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM USTAWA PRZYZNAJE ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ Podział w zakresie podmiotów prawa cywilnego jest dychotomiczny (osoby fizyczne - osoby prawne), ale pojawiły się jednostki organizacyjne, którym przepisy prawne nie przyznają osobowości prawnej, ale wska­zu...

Kodyfikacja prawa cywilnego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630

Kodyfikacja prawa cywilnego Pierwsze próby kodyfikacji kodeks - akt normatywny ujmujący w sposób usystematyzowany podstawo­wy zespół norm danej gałęzi prawa ; prace nad kodyfikacją rozpoczęte przy MS tuż po unifikacji → przygotowano projekt kc w 1949 r. (uporządkowanie w/w prawa zunifikowanego wg s...

Koncepcja prawnonaturalna i system prawny-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 420

Koncepcja prawnonaturalna i system prawny Prawo podmiotowe i system prawny prawo podmiotowe to pewna korzystna dla jednostki sytuacja. Ideologie prawnonaturalne przyznają prymat podstawowym prawom podmiotowym nad prawem stanowionym, które jedynie stanowi instrument zabezpieczenia tych praw. Skrajny...

Konstrukcja osób prawnych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784

KONSTRUKCJA OSÓB PRAWNYCH I. Pojęcie Założenia ogólne art. 33 - 43 kc; ma zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych ; ma odrębny od innych osób majątek i odpowiada nim. w przypadku osób prawnych system prawny konstruuje jej organizację, zespalającą aktywność grupy ludzi → tzw. substrat osoby...

Konsumenci-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

KONSUMENCI Idea szczególnej ochrony konsumenta (rozwój - ostatnie 40 lat na świecie) opiera się na założeniu zrównania szans konsumenta w podej­mowaniu rzeczywiście wolnej i rozważnej decyzji przy zawieraniu umowy z profesjonalistą → liczne dyrektywy UE To założenie aksjologiczne nie determinuje je...