Prawo cywilne - strona 50

Zastaw i hipoteka - omówienie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 945

Zastaw Istotę zabezpieczenia zastawniczego charakteryzuje możliwość zaspokojenia wierzytelności z rzeczy (ruchomości) oddanej w zastaw z zachowaniem dwóch łącznie występujących przywilejów: wierzycielowi nie szkodzi zmiana osoby właściciela rzeczy; wierzyciel może się zaspokoić z obciążonej rzecz...

Zdolność prawna, a zdolność do czynności prawnych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 763

ZDOLNOŚĆ PRAWNA- oznacza możność bycia podmiotem prawa w ogóle i w zakresie konkretnych praw podmiotowych i obowiązków Człowiek posiada zdolność prawną od chwili urodzenia. Problemtyczna jest natomiast kwestia zdolności prawnej nasciturusa cz...

Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 490

Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną. W razie urodzenia się dziecka domniemywa się, że przyszło ono na świat żywe. Pełnoletnim jest, kto ukończył lat osiemnaście. Przez zawarcie małżeństwa małoletni uzyskuje

Umowa zlecenie - omówienie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1141

ZLECENIE Przez umowę zlecenia, przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Stronami tej umowy są więc: - przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca), - dający zlecenie (zleceniodawca). Umowa zlecenia nazywana jest umową starannego działania . Ni...

Klasyfikacje spółek

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 868

Wiadomo ś ci ogólne, klasyfikacje spółek Spółkę można zdefiniować jako prawn ą form ę współdziałania dwóch lub wi ę cej osób dla osi ą gni ę cia wspólnego celu gospodarczego. Prawo dopuszcza również możliwość tworzenia i funkcjonowania niektórych spółek z udziałem jednego wspólnika (spółki jednoo...

Spółki - wiadomości ogólne i klasyfikacja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1295

  1    1. Wiadomości ogólne, klasyfikacje spółek    Spółkę  moŜna  zdefiniować  jako   prawną  formę  współdziałania  dwóch  lub  więcej  osób dla osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego.  Prawo dopuszcza równieŜ moŜliwość  tworzenia  i  funkcjonowania  niektórych  spółek  z  udziałem  jednego  ws...

Pojęcie i typologia umów

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1022

  1  1. Definicja i rodzaje umów   Przez umowę  naleŜy rozumieć  zgodne oświadczenie woli co najmniej dwóch stron,  którego  celem  jest  wywołanie  określonych  skutków  prawnych .  Umowa  jest  więc  dwustronną czynnością prawną.   Umowy  mogą  być  klasyfikowane  z  uwzględnieniem  wielu  kryter...

Zakres prawa cywilnego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

Zakres prawa cywilnego Uwagi wstępne w ramach regulacji prywatnoprawnej istnieje systematyzacja tego podzbioru norm - inne gałęzie prawa prywatnego z prawem cywilnym łączy wspólna metoda regulacji , ale różni zakres zastosowania, swoiste zasady i własne instytucje ogólne  natomiast prawo cywilne j...

Prawo cywilne-założenia ogólne

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

ZAŁOŻENIA OGÓLNE I. Konsens Pojęcie umowa to samodzielna i integralna całość mimo że dochodzi do skutku przez zgodne oświadczenia woli dwóch albo więcej stron (konsens); nie zawsze zgodny zamiar stron pokrywa się z tym pojęciem w ujęciu psychologi...

Zdolność do czynności prawnych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 448

ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH zakres zdolności do czynności prawnej nie może być szerszy od zakresu zdolności prawnej (nie może być tak, że podmiot ma zakazane bycie podmiotem określonych praw, a jednocześnie zezwolono mu na nabywanie ich); brak zdolności do czynności prawnej nie pozbawia możliwoś...