Pojęcie i typologia umów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie i typologia umów - strona 1 Pojęcie i typologia umów - strona 2 Pojęcie i typologia umów - strona 3

Fragment notatki:

  1  1. Definicja i rodzaje umów   Przez umowę  naleŜy rozumieć  zgodne oświadczenie woli co najmniej dwóch stron,  którego  celem  jest  wywołanie  określonych  skutków  prawnych .  Umowa  jest  więc  dwustronną czynnością prawną.   Umowy  mogą  być  klasyfikowane  z  uwzględnieniem  wielu  kryteriów.  Do  najwaŜniejszych klasyfikacji zaliczyć naleŜy:  1.  Podział  umów  na   konsensualne  i  realne ;  do  dokonania  umowy  konsensualnej  wymagane  są  jedynie  zgodne  oświadczenia  woli  (np.:  umowa  o  dzieło,  umowa  zlecenia),  natomiast  w  przypadku  umów  realnych  niezbędne  jest  dodatkowo  wydanie  rzeczy  (np.  umowa składu, umowa komisu).  2.  Podział  na  umowy   o  skutku  rozporządzającym  i  zobowiązującym .  Umowy  rozporządzające polegają na przeniesieniu, zniesieniu lub obciąŜeniu prawa majątkowego na  rzecz  innej  osoby;  zmniejszają  one  aktywa  danej  osoby  (np.  zwolnienie  z  długu,  przelew  wierzytelności).  Umowy  zobowiązujące  powiększają  pasywa  osoby,  która  zobowiązuje  się  względem innej osoby do świadczenia. Znakomita większość umów w obrocie gospodarczym  ma  charakter  zobowiązujący.  Wiele  z  nich  jest  umowami  o  podwójnym  skutku  ,  zobowiązująco-rozporządzającym.  Są  to  takie  umowy  zobowiązujące,  które  w  ostatecznym  rozrachunku prowadzą do rozporządzenia (np. sprzedaŜ, dzierŜawa, darowizna)  (J. Gajda, Z.  Gawlik: Podstawy prawa cywilnego. Część ogólna, Warszawa 2003)   3.  Podział na umowy  jednostronnie i dwustronnie (wielostronnie) zobowiązujące .  W  umowach  jednostronnie  zobowiązujących  obowiązek  świadczenia  spoczywa  tylko  na  jednej  stronie  (np.  darowizna).  W  przypadku  umów  dwustronnie  (wielostronnie)  zobowiązujących  obowiązek  świadczenia  spoczywa  na  obydwu  (wielu)  stronach  (np.  sprzedaŜ,  umowa  spółki  cywilnej).  Szczególnym  rodzajem  umów  dwustronnie  zobowiązujących  są  umowy  wzajemne.  Specyficzna  cecha  takich  umów  polega  na  tym,  Ŝe  ś wiadczenie  jednej  strony  musi  być  odpowiednikiem  świadczenia  drugiej  strony.  Przyjmuje  się,  Ŝe  świadczenie  jest  odpowiednie,  gdy  wedle  oceny  stron,  świadczenia  ich  są  względem  siebie równowartościowe.  (Z. Radwański: Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 1995)    4.  Podział  umów  na   kauzalne  i  abstrakcyjne .  Umowy  kauzalne  (przyczynowe)    to 

(…)

…. Powinna ona
7
zawierać essentialia negotii (składniki istotne) umowy przyrzeczonej Nie moŜna uznać
umowy przedwstępnej za Ŝaden odrębny„tryb zawierania umów”. Jest to jednakŜe instrument
prawny bardzo chętnie wykorzystywany przez uczestników obrotu. MoŜna powiedzieć, Ŝe
jest to pierwszy krok, wstęp do zawarcia umowy docelowej.
Termin zawarcia umowy przyrzeczonej. Z reguły jest ustalany przez strony. JeŜeli…
…. Powinna ona
7
zawierać essentialia negotii (składniki istotne) umowy przyrzeczonej Nie moŜna uznać
umowy przedwstępnej za Ŝaden odrębny„tryb zawierania umów”. Jest to jednakŜe instrument
prawny bardzo chętnie wykorzystywany przez uczestników obrotu. MoŜna powiedzieć, Ŝe
jest to pierwszy krok, wstęp do zawarcia umowy docelowej.
Termin zawarcia umowy przyrzeczonej. Z reguły jest ustalany przez strony. JeŜeli…
… i nienazwane. Umowy nazwane to takie, których
essentialia negoti , czyli elementy istotne, objęte są przepisami ustawy, nawet o charakterze
dyspozytywnym (np. sprzedaŜ, zamiana, darowizna, zlecenie itp). Umowy nienazwane
przejawem stosowania zasady swobody umów, ich treść jest ukształtowana całkowicie przez
strony umowy, nie znajduje odzwierciedlenia w Ŝadnych przepisach ustawowych (np. umowa
factoringu). Wiele umów, które dzisiaj są umowami nazwanymi funkcjonowało początkowo
w obrocie jako umowy nienazwane. Ze względu na popularność pewnych umów
ustawodawca decyduje się czasami na objęcie ich regulacją ustawową. W taki sposób doszło
do uregulowania m. in. umowy kontraktacji, dostawy, doŜywocia a ostatnio leasingu.
2. Zawarcie umowy
Kodeks cywilny przewiduje trzy sposoby zawarcia umowy:
1. Zawarcie umowy…
… to takie, których
essentialia negoti , czyli elementy istotne, objęte są przepisami ustawy, nawet o charakterze
dyspozytywnym (np. sprzedaŜ, zamiana, darowizna, zlecenie itp). Umowy nienazwane są
przejawem stosowania zasady swobody umów, ich treść jest ukształtowana całkowicie przez
strony umowy, nie znajduje odzwierciedlenia w Ŝadnych przepisach ustawowych (np. umowa
factoringu). Wiele umów, które dzisiaj są umowami
…. gwarancja bankowa).
Instytucja ta ma charakter fakultatywny, tzn. Ŝe występuje wtedy gdy przewidują to warunki
aukcji/przetargu. Podstawową funkcją wadium jest zabezpieczenie interesów organizatora
w sytuacji w której zwycięski oferent uchyla się od zawarcia umowy. Co do zasady więc, po
zakończeniu aukcji/przetargu wadium zostaje zwrócone lub ustanowione zabezpieczenie
5
wygasa. JeŜeli jednak uczestnik…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz