Wykład - aukcja i przetarg (II sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - aukcja i przetarg (II sem) - strona 1 Wykład - aukcja i przetarg (II sem) - strona 2

Fragment notatki:

Aukcja i przetarg elementy wspólne:
W 2003 aukcja zastąpiła przetarg ustny, zas przetarg zastąpił przetarg pisemny
Są to postępowanie wielostronne i eliminacyjnymi Celem jest wybór najkorzystniejszej oferty i zawarcie umowy z oferentem, który złożył ta najlepszą ofertę
Wszyscy uczestniczy mają te same prawa i obowiązki i podlegają tym samym regułom
ustawa o zamówieniach publicznych  dotyczy tez prawa cywilnego są inicjowane przez podmiot, który chce zawrzeć umowę, ten podmiot albo jest sam organizatorem aukcji lub przetargu albo przekazuje to profesjonalnej firmie, która się tym zajmuje. Inicjatywa jest uzewnętrzniana w postaci ogłoszenia o aukcji lub przetargu. Może być skierowana do ściśle oznaczonych podmiotów lub do nieograniczonego kręgu osób. W treści ogłoszenia o przetargu lub aukcji musi znajdować się zaroszenie do składania ofert, musi być wskazana umowa jaka będzie zawarta, przy czym nie musi być załączona cała treść umowy, mają być tylko istotne elementy umowy; Trzeba wskazać dalszy tok postępowania; czas i miejsce aukcji lub przetargu; trzeba określi czy będzie przeprowadzona aukcja czy przetarg; od momentu ogłoszenia o aukcji lub przetargu to organizator jest z nimi związany, wyjątkiem jest jeśli możliwość zmiany jeżeli jest zastrzeżone to w ogłoszeniu. Jeśli doszłoby do zmiany nieuzasadnionej to organizator musi liczyć się z tym, że będzie musiał ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą. Możliwe jest zastrzeżenie wadium w przypadku aukcji i przetargu  jest to dodatkowe zastrzeżenie, może wprowadzić organizator. Wprowadzenie obowiązku wpłacenia przez uczestnika aukcji lub przetargu określonej sumy pieniężnej (ścisła kwota lub jakieś procent). Organizator zabezpiecza się przed tym, aby nie uczestniczyły w przetargu lub aukcji osoby przypadkowe. Jeśli oferta nie została przyjęta to wadium się zwraca  jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy. Jeśli dojdzie do zawarcia umowy to wadium może być zaliczone na poczet danej umowy. Jeśli uczestnik uchyla się od zawarcia umowy, a jego oferta została wybrana, to organizator może zachować wadium. Uczstnik aukcji lub przteafu może zadać podwójnej wysokości wadium albo naprawienia szkody, jeśli organziator uchyla się od zawarcia umowy. Przetarg:
otwarte
zamknięte decyduje o tym do kogo skierowano ogłoszenie o przetargu odbywa się pisemnie, nie ma bezpośredniego komunikowania się.
organizator oczekuje ofert do oznaczonego miejsca i w czasie
jeśli są już oferty złożone, to organizator przetargu wybiera najlepszą ofertę, bez udziału oferentów tym, że organizator może powołać komicję przetargową, która pomaga wybrać najlepszą ofertę. Organizator może zakończyć przetarg bez wyboru ofert, musi on jednak powiadomić wszystkich zainteresowanych o wyniku przetargu. Umowa jest zawarta z momentem gdy oferent otrzyma informacje o tym, ze jego propozycja jest najlepsza. Wyjątek - kiedy do zawarcia umowy jest obowiązek zachowania formy szczególnej.

(…)

… zawartej w toku aukcji lub przetargu--> art. 705 może żadać tego organziator (jeśli jest to strona umowy), uczstnik (nawet jeśli jego oferta nie zostałą zawarta) oraz także osoba trzecia jeśli umowa została zawarta na jej rachunek lub jej zlecenie. Przesłanki:
Naganne działania - wpływanie na wynik w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami np. łapówka Sąd unieważnia umowę, przy czym możliwość…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz