Umowa zlecenie - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowa zlecenie - omówienie - strona 1 Umowa zlecenie - omówienie - strona 2

Fragment notatki:


ZLECENIE Przez umowę zlecenia, przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Stronami tej umowy są więc: - przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca), - dający zlecenie (zleceniodawca). Umowa zlecenia nazywana jest umową starannego działania . Nie ważny jest tu - tak jak w umowie o dzieło - sam efekt, ale starania czynione w w celu jego osiągnięcia. Jest to umowa konsensualna, dwustronnie zobowiązująca, może być odpłatna lub nieodpłatna. Przedmiotem umowy jest świadczenie polegające na dokonaniu czynności prawnej , czyli złożeniu oświadczenia woli, zawarciu umowy, prowadzeniu spraw. Przedmiot tej umowy nie obejmuje czynności faktycznych, jednak zgodnie z art. 750 k.c. - do umów przewidujących wykonanie takich czynności stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Działanie przyjmującego zlecenie może przybrać dwojaką postać. Może polegać na: dokonaniu czynności w imieniu dającego zlecenie - z takim skutkiem że prawa lub obowiązki nabywa bezpośrednio dający zlecenie; dokonujący czynności działa wówczas jako pełnomocnik ; w braku odmiennej umowy, zlecenie obejmuje umocowanie do dokonania czynności prawnej w imieniu dającego zlecenie. dokonaniu przez przyjmującego zlecenie czynności prawnej w imieniu własnym lecz na rachunek dającego zlecenie ; dokonujący czynności występuje wtedy w roli zastępcy pośredniego ; nabywa określone prawo na swoje nazwisko ale ma obowiązek przenieść to prawo na dającego zlecenie. Podstawowym obowiązkiem zleceniobiorcy jest dokonanie przewidzianej w umowie czynności z zachowaniem przy tym należytej staranności. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przyjmujący zlecenie odpowiada za szkodę wynikła nawet z winy nieumyślnej (bez względu na odpłatność umowy). Sposób wykonania zlecenia pozostawiony jest w zasadzie uznaniu zleceniobiorcy. Powinien on jednak respektować wskazania i instrukcję zleceniodawcy, chyba że pojawiła się nieprzewidziana okoliczność, a przyjmujący zlecenie nie ma możliwości uzyskania zgody zleceniodawcy na zmianę sposobu działania. W takiej sytuacji powinien postępować zgodnie z przypuszczalnymi intencjami zleceniodawcy. Przyjmujący zlecenie powinien w zasadzie wykonywać zleconą mu czynność osobiście. Może powierzyć wykonanie osobie trzeciej tylko gdy: wynika to z umowy lub zwyczaju albo jest do tego zmuszony szczególnymi okolicznościami. W sytuacji powierzenia czynności osobie trzeciej, zleceniobiorca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić zleceniodawcę o osobie i miejscu zamieszkania zastępcy. W razie zawiadomienia odpowiada za niewłaściwe działania zastępcy tylko w razie ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz