Wykład - umowa zlecenia (II sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1477
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - umowa zlecenia (II sem) - strona 1 Wykład - umowa zlecenia (II sem) - strona 2

Fragment notatki:

Umowa zlecenia Uregulowana w art. 734 i następne KC.
Polega na tym, że przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Strony przyjmujący i dający zlecenie/zleceniobiorca i zleceniodawca. Po każdej ze stron może być więcej niż jeden podmiot, wówczas odpowiadają oni solidarnie wobec drugiej strony. Przedmiot umowy  dokonanie określonej czynności prawnej. Określona czynność prawna należy rozumieć to pojęcie elastycznie tzn. może być to zarówno pojedyncza czynność prawna jak i większa liczba czynności prawnych w ramach zlecenia. Po drugie mogą być to czynności prawne, nie tylko w rozumienia prawa cywilnego materialnego np. zawarcie umowy, ale mogą być to też czynności procesowe np. prowadzenie sprawy przed sądem; na podstawie umowy zlecenia adwokat prowadzi sprawę przed sądem. Nie może to być czynność faktyczna np. nauczenie języka obcego, pielęgnowanie osoby obłożnie chorej. Art. 750 Do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Jeśli zawieramy umowę o świadczeniu usług (czynność faktyczna) i umowa ta nie jest uregulowana innymi przepisami to stosujemy przepisy o zleceniu. Stąd niektórzy rozróżniają zlecenie sensu stricto (ścisłe znaczenie) od zlecenia sensu largo (szerokie rozumienie, obejmująca nie tylko wykonywanie czynność prawne ale też czynności faktyczne). Jak działa zleceniobiorca, w czyim imieniu będzie działał, dokonywał czynności prawnych? Mamy dwa warianty: Działa gdy strony się inaczej nie umówią  wówczas zleceniobiorca działa w imieniu zleceniodawcy, czyli występuje jako pełnomocnik. Odrębne udzielanie pełnomocnictwa nie jest potrzebne, mamy tu do czynienia z domniemaniem pełnomocnictwa. Skutki prawne działania zleceniobiorcy spadają bezpośrednio na zleceniodawcę. Strony muszą zastrzec w umowie, aby ten wariant się pojawił. Zastrzec to, że zleceniobiorca ma działać/dokonywać czynności prawnej we własnym imieniu. Jest on wówczas tak zwanym „zastępcą pośrednim” . działa on we własnym imieniu ale na cudzy rachunek. Skutki prawne spadają na zleceniobiorcę (on staje się właścicielem), ale łączy go umowa, czyli ma obowiązek przenieść własność na zleceniodawcę. Art. 64 KC  zastępcze oświadczenie woli Charakter prawny konsensualna, dwustronna zobowiązująca (zleceniobiorca do wykonania czynności, zleceniodawca ma obowiązek zwrócić uzasadnione wydatki). Co do zasady umowa zlecenia jest odpłatna, aby była nieodpłatną musi to wynikać z umowy, bądź z okoliczności. Forma umowy  zasadą jest dowolność formy, wyjątek dotyczy tej postaci zlecenia, która łączy się z pełnomocnictwem (wariant a)). Mianowicie jeśli sięgnęlibyśmy do przepisów o pełnomocnictwie i tak wynika, że jest potrzeba forma szczególna to musimy także zastosować tą formę przy zawieraniu umowy zlecenia. Czy zleceniobiorca musi wykonywać swój obowiązek osobiście? Zasadą jest, że tak (w oparciu o zaufaniu). W pewnych przypadkach zleceniobiorca może powierzyć wykonanie czynności osobie trzeciej np. gdy jest zmuszony do tego przez okoliczności (choroba). Osoba trzecia jest nazywana zastępcą lub substytutem.

(…)

… z należytą starannością pod rygorem odpowiedzialności kontraktowej (odszkodowawczej) <art. 471 KC> Odpowiada na zasadzie winy, w jednym przypadku odpowiedzialność jest zaostrzona ( mamy tu odpowiedzialność za kazus mixtus odpowiedzialność na zasadzie ryzyka art. 739) Ma obowiązek starannie działać  przykład działania starannego, ale nie zobowiązanie rezultatu Ma stosować się do wskazówek zleceniodawcy…
…. Może to jednak powodować konieczność wzajemnych rozliczeń, czy nawet obowiązek naprawienia szkody , co zależy od tego czy doszło do szczególnego powodu. Wypowiedzenie jest to jednostronna czynność prawna. Jeśli dojdzie do wypowiedzenia stosunek wygasa ex nung (od teraz na przyszłość). …
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz