Kodyfikacja prawa cywilnego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kodyfikacja prawa cywilnego-opracowanie - strona 1 Kodyfikacja prawa cywilnego-opracowanie - strona 2 Kodyfikacja prawa cywilnego-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Kodyfikacja prawa cywilnego Pierwsze próby kodyfikacji kodeks - akt normatywny ujmujący w sposób usystematyzowany podstawo­wy zespół norm danej gałęzi prawa ; prace nad kodyfikacją rozpoczęte przy MS tuż po unifikacji → przygotowano projekt kc w 1949 r. (uporządkowanie w/w prawa zunifikowanego wg systemu pandektowego) → odrzucone, gdyż utrwalał obowiązujący stan prawny, co nie było na rękę Pol­skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (1948 r.); 1950 r. → scalono ustawy dot. prawa rodzinnego i uchwalono Kodeks rodzinny (zastąpił 4 dekrety: prawo małżeńskie osobowe, prawo małżeńskie majątkowe, przepisy o stosunkach między rodzicami a dziećmi i prawo opiekuńcze);
nazwano kodeks, gdyż za wzorem radzieckim traktowano to prawo jako odrębną gałąź;
lakoniczność, min. dlatego, że planowano wydanie wspólnego kodeksu dla Czechosłowacji i Polski, ale czech. KR choć bardzo podobny do polskiego, miał zupełnie odmienną treść orzeczniczą; 1950 r. → uchwalono Przepisy ogólne prawa cywilnego (zastąpiły dekrety: przepisy ogólne prawa cywilnego, pra­wo osobowe, oraz niektóre przepisy części ogólnej KZ z 1933 r.); od 1949 r. zmianie uległ system gospodarczy Polski, powstawała odrębna regulacja prawna dla podmiotów gospodarki uspołecznionej, która w praktyce wyłączała stosowanie formalnie obowiązującego prawa handlowego, głównie KH z 1934 r.; 1950 r. → początek prac zespołu prawników przy MS w celu opracowania kc → projekty z lat 1954 i 1955 - zdecydowana krytyka ze strony środowisk prawniczych (nie nadano im dalszego biegu legislacyjnego);
Uchwalenie Kodeksu cywilnego powołano Komisję Kodyfikacyjną w 1956 r. (zarządzenie RM), której członkami byli wybitni prawnicy (Wasilkowski, Wolter, Czachórski, Dawidowiczowa, Gwiazdomorski, Mayzel, Przybyłowski, Rzepka, Szer, Szpunar, Topiński, Chełmoński i Morawski) - korzystała ona też z różnych form konsultacji z organizacjami społecznymi i środowiskiem prawniczym; 1960 r. → uchwaliła projekt kc (wraz z przepisami prawa rodzinnego) → dyskusja publiczna → 1961 r. projekt (bez prawa rodzinnego) → uzgodnienia międzyresortowe → uchwalony przez Kolegium MS i w 1962 r. przedstawiony RM (równolegle projekt kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) → RM uchwaliła wiele zmian i przedłożyła je Sejmowi jako projekty rządowe w 1963 r. → 1963-1964 r. prace sejmowej Komisji Wymiaru Sprawiedliwości (też innych komisji) → Sejm przyjął w 1964 r. kc i kriop wraz z przepisami wprowadzającymi (weszły w życie 1.01.1965 r.) przestały obowiązywać poprzednie regulacje , w tym: 1) przepisy ogólne prawa cywilnego z 1950 r.; 2) prawo rzeczowe z 1946 r. ( poza przepisami o hipotece i materialnoprawne postanowienia o księgach

(…)

kultury prawnej”)
Warstwy ideologiczne
można było wyróżnić 2 warstwy (wyróżnione pod kątem merytorycznym:
instytucje typowe dla ustroju socjalistycznego → jak typologia własności ze zróżnicowanym systemem ochrony; typologia podmiotów; swoiste reguły obrotu między jednostkami gosp. uspoł., uwzględniające administracyjne formy zarządzania gospodarką narodo­wą; klauzule generalne oraz inne zwroty ustawowe…
… wprowadzającymi (weszły w życie 1.01.1965 r.)
przestały obowiązywać poprzednie regulacje, w tym: 1) przepisy ogólne prawa cywilnego z 1950 r.; 2) prawo rzeczowe z 1946 r. (poza przepisami o hipotece i materialnoprawne postanowienia o księgach wieczystych); 3) Kodeks zobowiązań z 1933 r.; 4) prawo spadkowe z 1946 r.; 5) Kodeks handlowy (poza przepisami o spółkach); 6) Kodeks rodzinny z 1950 r.
Charakter prawny…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz