Prawo cywilne - strona 52

Majątek i mienie-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 588

MAJĄTEK I MIENIE I. Majątek Pojecie 2 znaczenia: węższe znaczenie - ogół aktywów majątkowych przysługujących określonemu podmiotowi (= majątkowe prawa podmiotowe oraz pew­ne chronione prawnie korzystne sytuacje faktyczne jak posiadanie). szerokie znaczenie - ogół aktywów i pasywów (ciążące na podmi...

Model stosowania prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 791

Model stosowania prawa I. Model normatywny model normatywny stosowania prawa → jak sąd powinien stosować prawo  cechy charakterystyczne (z doktryny i zasad ustroju RP: z zasady państwa prawnego - nakaz przestrzegania obowiązującego prawa, respektując rozdział funkcji sądowniczej od prawodawczej (...

Ochrona dóbr osobistych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 651

OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH I. Pojęcie i rodzaje Dobra osobiste → doktrynalna definicja obiektywna - uznane przez system prawny wartości (tj. wysoko cenione stany rzeczy), obejmujące fizyczną i psychiczną inte­gralność człowieka, jego ...

Pojęcie i postacie czynności prawnych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 511

POJĘCIE I POSTACIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH I. Pojęcie Określenie ogólne Czynność prawna jest to skonstruowana przez system prawny czynność konwencjonalna podmiotu prawa cywilnego, której treść określa konsekwencje prawne tego zdarzenia ...

Postacie bezskuteczności czynności prawnej-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693

POSTACIE BEZSKUTECZNOŚCI CZYNNOŚCI PRAWNEJ I. Nieważność Uwagi ogólne System prawny uznaje za nieważne czynności prawne w razie: sprzeczności oświad­czenia woli z bezwzględnie wiążącymi normami prawnymi lub zasadami współżycia społecz­nego (art. 58 kc); braku odpowiedniej zdolności do czynności pr...

Prawo intertemporalne-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 637

Prawo intertemporalne Uwagi ogólne prawo intertemporalne (międzyczasowe) reguluje kwestie, czy dawna, czy nowa norma znajduje zastosowanie do stosunków prawnych, które powstały przed uchyleniem dawnej normy, a trwają nadal pod rządem nowej nor­my ; tradycyjnie problematyka tego prawa postrzegana je...

Prawo publiczne i prawo prywatne-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 525

Prawo publiczne i prawo prywatne prawo prywatne reguluje stosunki między autonomicznymi pod­miotami, którym przysługują własne, prawnie chronione, sfery interesów ma­jątkowych i niemajątkowych (osobistych) ; autonomiczność raczej niż równorzędność, która wyraża się w braku władczego pod­porządkowa...

Przedawnienie-opracowanie - Dochodzenie roszczenia

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686

PRZEDAWNIENIE I. Pojęcie Przedmiot przedmiotem przedawnienia mogą być tylko roszczenia majątkowe ( art. 117 § 1 ) → przedawnienie roszczeń; wiec nie ulegają przedawnieniu w świetle tych przepisów: roszczenia nie mające charaktery cywilnoprawnego (np. procesowe, administracyjne); uprawnienia cywil...

Przedmioty inne niż rzeczy-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

PRZEDMIOTY INNE NIŻ RZECZY I. Przedmioty materialne niebędące rzeczami nie występują w postaci wyodrębnionej lub zindywidualizowanej, a doktryna konstruuje w odniesieniu do nich, innego rodzaju (niż rzeczowe) prawa podmiotowe. Rodzaje takich rzeczy: ciecze i gazy; kopaliny; zwierzęta w stanie wolny...

Realizacja prawa podmiotowego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 868

REALIZACJA PRAWA PODMIOTOWEGO I. Wykonywanie Wykonywanie prawa podmiotowego (czynienie „ze swego prawa użytku", art. 5 kc) polega na realizacji przez podmiot stanów rzeczy lub zachowań zmierzających do uzyskania lub zabezpieczenia prawnie uznanych interesów tego podmiotu, ze względu na które o...