Pojęcie i postacie czynności prawnych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie i postacie czynności prawnych-opracowanie - strona 1 Pojęcie i postacie czynności prawnych-opracowanie - strona 2 Pojęcie i postacie czynności prawnych-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

POJĘCIE I POSTACIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH I. Pojęcie Określenie ogólne Czynność prawna jest to skonstruowana przez system prawny czynność konwencjonalna podmiotu prawa cywilnego, której treść określa konsekwencje prawne tego zdarzenia praw­nego (art. 56 kc). tak skonstruowana, by podmioty mogły same kształtować wiążące je stosunki cywilnoprawne; ma ona też wymiar społeczny, gdyż dotyczą sytuacji prawnej innych podmiotów uwikłanych w stosunki prawne dlatego w polskim systemie prawa ukształtowano to pojęcie uwzględniając tak decyzje podmiotów, jak i interesy innych osób, a opisywanie czynności prawnych tylko z użyciem terminów związanych z wolą człowieka może stanowić jedynie opis podstawowej funkcji tej instytucji, ale dla pełnego jej zrozumienia konieczne jest uwzględnienie też aspektów społecznych, gdyż one czasem powodują że za czynność prawną danej osoby, uznaje się zachowanie, które nie jest adekwatnym wyrazem treści jej woli. Historia: liberalno-indywidualistyczne założenia szkoły pandektystów niemieckich (pierwsza poł. XIX w.), choć czynność prawną postrzegały jako połączenie 2 elementów: (1) wewnętrzny akt woli człowieka ukierunkowany na wywołanie skutków prawnych i (2) jego zewnętrzny wyraz, nazywany „oświadczenia woli”, to zasadnicze znaczenie przypisywali temu pierwszemu elementowi → koncepcję tą nazwano „teorią woli” w odpowiedzi na społeczne konsekwencje tej teorii powstała „teoria oświadczenia” , wg której decydujący walor miała treść złożonego oświadczenia, w rozumieniu typowego człowieka. w XX w kompromisowe stanowisko wyrażało się w przyjęciu „teorii zaufania” , wg której w razie niezgodności między wolą wewnętrzną a jej przejawem, jakim jest oświadczenie woli, decydujące znaczenie nadać oświadczeniu woli tylko wtedy, gdy wymaga tego wzgląd na zaufanie odbiorcy oświadczenia woli. Obecnie w nauce polskiej - dominująca pozycja - nurt obiekty­wizujący , wg którego podczas rozstrzygania kwestii czy zachowanie ludzkie jest czynnością prawną należy badać na gruncie reguł znaczeniowych w kulturze danego społeczeństwa, gdyż to one określają sens czynności. Oświadczenie woli to jedyny konieczny element każdej czynności prawnej, a jednocześnie ją charakteryzujący . zawiera treść czynności prawnej , określającą jej konsekwencje prawne. to nie wypowiedź sprawozdawcza, a sens oświadczenia woli ustala się w oparciu o reguły znaczeniowe zastosowane do zachowania człowieka i jeśli w wyniku tego, dojdzie się do przekonania, że zachowanie to dokonuje jakiś regulacji, uznaje się że zostało złożone oświadczenie woli w jurydycznym znaczeniu . patrz uchwała SN z 29.12.1994 r. (PUG z. 5/1995, s. 18) - wpis na rachunek bankowy oraz zawiadomienie o jego dokonaniu nie jest oświadczeniem woli, gdyż nie modeluje on stosunku zobowiązaniowego.

(…)

… woli, konieczne jest działanie powodujące zmianę faktycznego władztwa nad rze­czą lub innymi przedmiotami materialnymi;
np. art. 180, 181, 307 § 1, art. 518 § 1 pkt 1, art. 710 kc
tworzone wtedy, gdy sens samego oświadczenia mógłby być niepewny, oraz dla zagwarantowania jawności czynności prawnych. ale wpis do rejestru publicznego nie jest elementem realnej czynności;
Czynności konsensualne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz