Majątek i mienie-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Majątek i mienie-opracowanie - strona 1 Majątek i mienie-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

MAJĄTEK I MIENIE I. Majątek Pojecie 2 znaczenia: węższe znaczenie - ogół aktywów majątkowych przysługujących określonemu podmiotowi (= majątkowe prawa podmiotowe oraz pew­ne chronione prawnie korzystne sytuacje faktyczne jak posiadanie). szerokie znaczenie - ogół aktywów i pasywów (ciążące na podmiocie obowiązki) danego podmiotu. w doktrynie postulat, by posługiwać się wyłącznie węższym znaczeniem , ale brak przepisów ogólnych, więc zawsze należy w drodze wykładni ustalić o jakie znaczenie chodzi. Majątek odrębny - wydzielone masy majątkowe na mocy przepisów szczególnych, podlega innemu reżimowi prawnemu, np. majątek małżonków, spółki cywilnej, spadek do momentu przejęcia przez spadkobierców. Pojecie to przydaje się w zakresie następujących instytucji prawnych: sukcesji uniwersalnej (pod tytułem ogólnym), zarządu , odpowiedzialności , surogacji . Sukcesja uniwersalna w przypadku osoby fizycznej - tylko w razie śmierci → dziedziczenie; w przypadku osoby prawnej - w razie likwidacji. w przypadku majątku odrębnego - możliwe i za życia/istnienia (np. spadek), choć czasem wykluczone (majątek wspólny małżonków) z reguły wiążę się z wstąpieniem przez następcę w całą sytuację prawno-majątkową poprzednika (w tym przejęcie długów). Zarząd → w przypadku osób prawnych stanowi ich nieodłączny element, w przypadku osób fizycznych stosowane w przypadkach wyjątkowych, np. zarząd majątkiem dziecka sprawowany przez jego rodziców lub opiekuna. Odpowiedzialność za zobowiązanie z reguły odpowiada się całym majątkiem ( w rozumieniu węższym), czasem jednak ograniczone tyl­ko do pewnych wydzielonych mas majątkowych, np. odpowiedzialność za długi spadkowe. Surogacja wedle zasady surogacji prawo nabyte w zamian za jakieś inne pra­wo pochodzące z majątku odrębnego, wchodzi w miejsce tego ostatniego → jeśli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, zakłada się zasadę surogacji ze względu na założenie racjonalności ustawodawcy , który dąży do trwałości ustanowionych przez siebie odrębnych mas majątkowych. II. Mienie art. 44 - mieniem jest własność i inne prawa majątkowe - czyli „mienie” ma to samo znaczenie co „prawa majątkowe" W odróżnieniu od „majątku" wyraz „mienie": to tylko aktywa ; może być używany bez relatywizacji do oznaczonej osoby . choć poprawne jest również wskazywanie na związek z jakimś typem osoby, np. art. 44 1 § 1 kc - mienie państwowe i podobnie mienie samorządu terytorialnego (art. 165 K), ale nie mają już znaczenia typologie charakterystyczne dla ustroju socjalistycznego (charakter konsumpcyjny czy produkcyjny lub typologia przynależności do organizacji socjalistycznych, osób fizycznych, organizacji niesocjalistycznych). ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz