Prawo cywilne - strona 45

Źródła prawa cywilnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 532

Rozdział II. Źródła prawa cywilnego. 1.uwagi wstępne Źródłami prawa są fakty uznawane w danym systemie prawnym za fakty prawotwórcze. Ich wytworem są generalne i abstrakcyjne normy prawne, wskazujące, kto, w jakich okolicznościach, jak ma postąpić. Źródłami prawa cywilnego są : Prawo stanowione...

Metanormy, norma a przepis prawny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1113

V. Rola nauki Poglądy uczonych nie stanowią źródła prawa cywilnego w polskim systemie prawnym. Natomiast często inspirują one działalność legislacyjną w szczególności poprzez formłowanie w pracach naukowych postulaty dla ustawodawcy. Ważniejsze rodzaje norm i przepisów prawa cywilnego I. uwagi...

Prawo podmiotowe - omowienie zagadnien

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581

Rozdział IV. Prawo podmiotowe I. Koncepcja prawnonaturalna i system prawny 1. prawo podmiotowe i system prawny Prawo podmiotowe to pozytywnie oceniana sytuacja jednostki w społeczeństwie. 2. Koncepcja umiarkowanego pozytywizmu Uznaje ona priorytet norm prawa stanowionego przez kompetentne i ...

Ważniejsze rodzaje przepisów prawa cywilnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 609

III. Ważniejsze rodzaje przepisów prawa cywilnego 1.Definicje legalne Są to przepisy, które w sposób wiążący określają sens używanych w akcie prawnym słów lub zwrotów 2. przepisy odsyłające Treść przepisów odsyłających zawiera ten sens, że przy ustalaniu treści normy X zawsze należy uwzględni...

Prawo prywatne, międynarodowe, stosowanie prawa cywilnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 378

III. Obowiązywanie norm prawa cywilnego w zasięgu przestrzennym Zgodnie z ogólnymi zasadami, normy prawa cywilnego obowiązują na całym terytorium RP, jeżeli co innego nie wynika z treści odpowiednich przepisów prawnych lub kompetencji organu stanowiącego Adresatami norm prawnych są obywatele RP...

Ustalenie właściwej normy dla rozstrzygnięcia sprawy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 518

3. Domniemanie dobrej wiary. Domniemanie dobrej wiary odnosi się do całego systemu prawa cywilnego - art. 7 KC każe domniemywać istnienie dobrej wiary. Podział na dobrą i złą wiarę ma charakter wyczerpujący, a zarazem rozłączny. Chodzi tu o stany psychiczne osoby odnoszące się do jej wiedzy o i...

Rodzaje wykładni - omówienie zagadnien

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 756

5.wyniki wykładni Analiza tekstu prawnego może doprowadzić sędziego do następujących wniosków interpretacyjnych : Wykładni stwierdzającej - polegającej na ustaleniu, że wykładnia językowa pozwala jednoznacznie określić treść lub moc normy...

Uprawnienia prawa podmiotowego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 623

3. Przydatność koncepcji prawa podmiotowego Pojęcie prawa podmiotowego pozostaje pojęciem efektywnym w procesie interpretacji i stosowania prawa cywilnego. Jego efektywność wyraża się w tym, że po ustaleniu, iż normy prawa cywilnego wyznaczają określonym podmiotom kompetencje czy też wolności ok...

Prawa akcesoryjne i związane

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3899

III. Prawa akcesoryjne i związane Podstawą wyróżnienia tych praw jest pewna ich zależność od innych praw. 1.Prawa akcesoryjne Prawa akcesoryjne (niesamoistne) skonstruowane zostały dla umocnienia innych praw podmiotowych (samoistnych) . Z tego względu ich istnienie i treść zależą od innych pra...

Nabycie pochodne i pierwotne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1694

II. Nabycie pochodne i pierwotne 1.nabycie pochodne Nabywca uzyskuje tu prawo podmiotowe od innej osoby, która na niego to prawo przenosi. Z tego właśnie względu skuteczność nabycia zależy od tego, czy przenoszącemu przysługiwało przenoszone prawo. W szczególnych jednak przypadkach system prawn...