Prawo podmiotowe - omowienie zagadnien

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo podmiotowe - omowienie zagadnien - strona 1 Prawo podmiotowe - omowienie zagadnien - strona 2

Fragment notatki:


Rozdział IV. Prawo podmiotowe
I. Koncepcja prawnonaturalna i system prawny
1. prawo podmiotowe i system prawny
Prawo podmiotowe to pozytywnie oceniana sytuacja jednostki w społeczeństwie.
2. Koncepcja umiarkowanego pozytywizmu
Uznaje ona priorytet norm prawa stanowionego przez kompetentne i demokratycznie powołane organy państwa względem praw podmiotowych. Prawa podmiotowe wyznaczane są przez obowiązujący system prawny. Respektuje on pewne powszechnie akceptowane wartości, co w szczególności gwarantuje demokratyczny sposób powoływania organów prawodawczych oraz kontrolę norm prawnych z punktu widzenia wartości konstytucyjnych.
II. Określenie prawa podmiotowego
1.stosunek cywilnoprawny
Prawo cywilne reguluje stosunki społeczne między ludźmi lub ich organizacjami. Koniecznymi elementami każdego stosunku cywilnoprawnego są:
Po jednej stronie prawo podmiotowe
Po drugiej stronie odpowiadający mu obwiązek
Proste stosunki cywilnoprawne charakteryzują się tym, że jednej tylko stronie przysługuje prawo podmiotowe, z którym korelatywnie sprzężony jest obowiązek lub obowiązki drugiej strony
Natomiast w złożonych stosunkach cywilnoprawnych każdej stronie przysługuje prawo podmiotowe skuteczne wobec drugiej strony. Podmioty tych stosunków występują więc w podwójnej roli : osób uprawnionych i zarazem zobowiązanych.
2. Definicja prawa podmiotowego
1) prawo podmiotowe służy w prawie cywilnym do opisania sytuacji prawnej jednego podmiotu względem innego lub innych podmiotów prawa. Jest więc ono zawsze elementem treści stosunku cywilnoprawnego. Jego korelatem są zatem jakieś obowiązki innego lub innych podmiotów. Cecha ta wskazuje na społeczne aspekty prawa podmiotowego, które nie są doceniane w tradycyjnej doktrynie cywilistycznej.
2) prawo podmiotowe wyznaczone jest normami prawnymi w tym sensie, że określają one zdarzenia prawne, które jeżeli się spełniają, wywołują konsekwencje prawne polegające na powstaniu praw podmiotowych, wskazując ponadto miarodajne podstawy do bliższego jego ustalenia.
3) sytuację prawną określaną mianem prawa podmiotowego zwykle charakteryzuje się, wskazując, że jest to pewna „sfera możności postępowania” lub „moc prawna” przysługująca osobie uprawnionej. Są to jednak terminy niejasne. Chodzi tu o pewne wyróżnione przez normy prawne zachowania lub kompetencje podmiotu uprawnionego, któremu podporządkowane są określone obowiązki innego lub innych podmiotów prawa cywilnego. Obowiązki te mogą polegać na powstrzymaniu się od działań ingerujących w określone czynności osoby uprawnionej lub właśnie na dokonywaniu pewnych czynności na rzecz uprawnionego. Może tu chodzić zarówno o czynności psychofizyczne, jak i konwencjonalne. Korelatywnie sprzężony z prawem podmiotowym obowiązek może bezpośrednio obciążać inne podmioty albo może mieć charakter tylko potencjalny, który wymaga dopiero aktualizacji , a często także dokładnego ustalenia wskutek dokonania czynności konwencjonalnej przez podmiot uprawniony.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz