Metanormy, norma a przepis prawny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metanormy, norma a przepis prawny - strona 1 Metanormy, norma a przepis prawny - strona 2

Fragment notatki:


V. Rola nauki
Poglądy uczonych nie stanowią źródła prawa cywilnego w polskim systemie prawnym. Natomiast często inspirują one działalność legislacyjną w szczególności poprzez formłowanie w pracach naukowych postulaty dla ustawodawcy.
Ważniejsze rodzaje norm i przepisów prawa cywilnego
I. uwagi ogólne
1. struktura normy prawnej
W członie normy nazwanej hipotezą wskazany jest adresat oraz okoliczności jej zastosowania, a w członie zwanym dyspozycją określony jest normatywny skutek prawny, a zwłaszcza nakazane zachowanie się adresata normy. Natomiast pozostaje kwestią sporną, czy tzw. sankcja, która określa, w jaki sposób powinny zareagować organy państwowe w razie niezastosowania się adresata do dyspozycji normy, stanowi trzeci człon normy czy też objęta jest treścią odrębnej normy funkcjonalnie tylko sprzężonej z normą podstawową. Sankcja ma przede wszystkim na celu doprowadzić do zaspokojniea interesu podmiotu stosunku cywilnoprawnego. W związku z tym formy reakcji organu państwowego przybierają bardzo różnorodną i przeważnie swoistą postać. W szczególności więc przymus fizyczny lub grzywny są środkami ostatecznymi i stosowanymi w zupełnie wyjątkowych sytuacjach. Dominuje sankcja polegają na przymusowym uzyskaniu z majątku dłużnika określonych przedmiotow lub wartości pieniężnych. Reakcja organów państwowych ogranicza się w wielu przypadkach do ustalenia albo nieistnienia stosunku prawnego, ważności albo nieważności czynności prawnej, przekształcenia treści stosunku prawnego, a nawet tylko uznania prawidłowości dokonanego świadczenia i w konsekwencji odmowy żądania jego zwrotu. Sankcje te są przy tym przeważnie stosowane tylko z inicjatywy i w sposób bliżej określony przez samego zainteresowanego.
2. norma a przepis prawny
Przepisy prawne rozumie się jako samodzielne jednostki redakcyjne, zawarte w aktach normatywnych. Dla zrekonstruowania pełnej normy prawnej z reguły korzystać trzeba z wielu przepisów poddanych jeszcze odpowiedniej wykładni.
II. Ważniejsze rodzaje norm prawa cywilnego.
1.normy bezwzględne i względnie wiążące oraz semiimperatywne
Kryterium odróżniającym te normy nie jest rodzaj ich obowiązywania, lecz sposób w jaki prawodawca określa okoliczności ich zastosowania, a w konsekwencji charakter ich mocy wiążącej.
Normy bezwzględnie wiążące (imperatywne) znamionuje to, że ich zastosowani nie może być wyłączone lub ograniczone wolą stron, jak również odmiennym zwyczajem.
Normy względnie wiążące (dyspozytywne) są normami prawnymi obowiązującymi, tak samo jak normy bezwględnie wiążące. Jednakże w odróżnieniu od tych ostatnich znajdują zastosowanie tylko wtedy, gdy same strony nie uregulowały konsekwencji prawnych w sposób odmienny od dyspozycji zawartej w takiej normie


(…)

… - a więc wypowiedzi dostatecznie jednoznaczne nakazujące określonym adresatom w określonych okolicznościach zachować się w określony sposób.
Natomiast reguły inferencyjne - na ogół formułowane przez doktrynę prawniczą - to reguły wnioskowania z faktu obowiązywania w danym systemie jakiejś normy - o obowiązywaniu w tym systemie jakiś innych norm „wynikających” w swoistym sensie z tej pierwszej lub znajdujących…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz