Ważniejsze rodzaje norm i przepisów prawa cywilnego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ważniejsze rodzaje norm i przepisów prawa cywilnego-opracowanie - strona 1 Ważniejsze rodzaje norm i przepisów prawa cywilnego-opracowanie - strona 2 Ważniejsze rodzaje norm i przepisów prawa cywilnego-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Ważniejsze rodzaje norm i przepisów prawa cywilnego I. Uwagi ogólne Struktura normy prawnej hipoteza (poprzednik) wskazuje adresata oraz okoliczności zastosowania normy; dyspozycja (następnik) wskazany jest normatywny skutek prawny (nakazane zachowanie się adresata normy); sankcja (wskazanie, jak powinny zachować się organy państwowe w razie niezastoso­wania się adresata do dyspozycji normy) → kwestia sporna czy to trzeci człon, czy część normy sankcjonującej; swoista rola sankcji w prawie cywilnym → ma na celu doprowadzić do zaspokojenia interesu podmiotu stosunku cywilnoprawnego, a funkcje represyjne lub wychowawcze są albo efektem ubocznym albo podporządkowane realizacji celu zasadniczego  dlatego formy reakcji organów państwowych mają bardzo różnorodną postać; dominuje → egzekucja z majątku dłużnika, czasem tylko ustalenie istnienia stosunku prawnego, ważności czynności, przekształcenie treści stosunku prawnego, czasem tylko uznanie prawidłowości;
przeważnie stosowane tylko z inicjatywy i w sposób bliżej określony przez samego uprawnionego;
Norma a przepis prawny przepis prawny to samodzielna jednostka redakcyjna, zawarta w aktach normatywnych (artykuły, paragrafy, zdania);
dla zrekonstruowania normy z reguły koniecznych jest wiele przepisów poddanych wykładni;
jeden przepis może zawierać elementy kilku norm;
identyfikowanie normy z przepisem to skrajny pozytywizm prawniczy z XIX w. (nie uwzględniał kontekstu systemowego);
II. Ważniejsze rodzaje norm prawa cywilnego Normy bezwzględnie i względnie wiążące oraz semiimperatywne normy bezwzględnie wiążące (imperatywne, katego­ryczne, bezwzględnie stosowalne, ius cogens) → ich zastosowanie nie może być wyłączone lub ograniczone wolą stron czy odmiennym zwyczajem , na co wskazuje albo przepis prawny;
czasem charakter ten ustalany w drodze wykładni funkcjonalnej , która powinna wskazywać priorytet ochrony pewnych wartości społecznych lub interesów stron (tak np. orz. SN z 1979 r. dot. prawa spółdzielczego - sąd uznał za imperatywne normy regulujące przyjmowanie i usuwanie członków spółdzielni ze względu na zasadę demokracji wewnątrzspółdzielczej i ochronę interesów członków); normy względnie wiążące (względnie stosowalne, dyspozytywne, uzupełniające, ius dispositivum, ius suppletivum) → znajdują zastosowanie tylko wtedy, gdy same strony nie ure­gulowały konsekwencji prawnych w sposób odmienny od dyspozycji za­wartej w takiej normie , na co wskazuje wyraźne sformułowanie przepisu prawnego, który dale woli stron, a czasem zwyczajowi moc odmiennego uregulowania;
czasem charakter ten ustalany dopiero w drodze

(…)

… bezwzględnie obowiązujące) → normy wyznaczające minimalny zakres ochrony interesów jednej strony;
też może być ustalona w drodze wykładni funkcjonalnej (szczególna przesłanka - postulat ochrony konsumenta);
Normy kompetencyjne
doniosła ich rola w prawie cywilnym;
czynność konwencjonalna to takie zachowanie człowieka, któremu pewne reguły (tzw. reguły sensu) przy­pisują jakieś swoiste znaczenie;
są one ważne lub nie ważne, ale może to być modyfikowane przez reguły sensu;
reguły sensu nakazują jedynie rozumieć tak a nie inaczej dane zachowanie, a nie nakazują dokonać tej czynności;
normy kompetencyjne to normy, które nakładają na określone osoby obowiązek reagowania na dokonanie czynności konwencjonalnej, tj. przyznają kompetencję określonemu podmio­towi do dokonania czynności konwencjonalnej z tym skutkiem…
… organowi stosującemu prawo (np. „drobne, bieżące sprawy życia codzienne­go”, „rażące pokrzywdzenie”, „ważne powody”, „usta­lone zwyczaje”, „należyta staranność”);
do nich należą klauzule generalne;
różnica mięzy zwrotami niedookreślonymi a klauzulami generalnymi → z.n. wprost oznaczają pewne fakty, a k.g. odnoszą się do pewnych faktów pośre­dnio, gdyż oznaczają pewne cechy faktów;
klauzula generalna
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz