Postępowanie cywilne - strona 54

Wzór-Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

Wrocław, 2 stycznia 2003 r. Starosta Powiatowy We Wrocławiu wnioskodawca: Jan Nowak zam. Wrocław ul. Nowacka 1 Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych Uprzejmie proszę o: wyznaczenie geodety do dokonania czynności ustalenia przebiegu granic i rozgraniczenia nieruchomości poł...

Wzór-Wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 833

Wrocław, 10.09.2000 r. Prezydent Miasta Wrocławia Wnioskodawca: Jan Nowak ul. Nowacka 1 56-555 Wrocław Wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji z 9.10.2000 r. Uprzejmie wnoszę o: Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Prezydenta Miasta Wrocławia z 9.10.2000 ...

Wzór-Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1897

Wrocław, 11.09.2000 r. Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą w Warszawie Wnioskodawca: „Cukry Ruskie” - Jan Nowak 56-555 Wrocław ul Nowacka 1 reprezentowany przez Zarząd w osobie Jana Nowaka WNIOSEK O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY Wnoszę o ponowne rozpatrzenie sprawy związanej z wydani...

Wzór-Wniosek o przekazanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

Wrocław, 11 października 2000 r. Prezydent Miasta Wrocławia Wydział Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta We Wrocławiu   Wnioskodawca: Jan Nowak zam. we Wrocławiu ul. Nowacka 1   Wniosek o przekazanie na własność garażu i oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste   Działając w imieniu własny...

Wzór-Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2863

Toruń, 11.09.2000 r. Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Wnioskodawca: Jan Nowak ul. Nowacka 1 56-555 Wrocław sgn. akt 123/HHH/321 Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Urzędu Skarbowego we Wrocławi...

Wzór-Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 714

WNIOSEK o przyznanie dodatku mieszkaniowego   Wnioskodawca (imię i nazwisko, data urodzenia) Adres zamieszkania Nazwa i siedziba zarządcy domu Tytuł prawny do zajmowanego lokalu Powierzchnia użytkowa lokalu Sposób ogrzewania lokalu: centralne ogrzewanie - brak c.o.*) Sposób ogrzewania w...

Wzór-Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1960

, dnia Urząd Skarbowy w Wydział Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych Wnioskodawca: Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę Wnoszę o rozłożenie na raty zaległości podatkowej powstałej z tytułu niezapłacenia należnego podatku w płatnego w formie z t...

Wzór-Wniosek o rozstrzygnięcie sporu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 973

Wrocław, 22.07.2000 r. Wojewoda Opolski w Opolu Wnioskodawca: Jan Nowak ul. Nowacka 1 56-555 Wrocław WNIOSEK O ROZSTRZYGNIĘCIE SPORU O WŁAŚCIWOŚĆ ORGANU Wnoszę o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego zaistniałego pomiędzy Starostą Powiatowym we Wrocławiu a Starostą Powiatowym w Opolu w sprawi...

Wzór-Wniosek o sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1722

Wrocław, 15.09.2002 r. Starosta Powiatowy Powiatu Ziemskiego we Wrocławiu Strona: Jan Nowak i Spółka 56-555 Wrocław ul. Nowacka 1 sgn. akt 123/Nowak/00 WNIOSEK O SPROSTOWANIE OCZYWISTEJ POMYŁKI PISARSKIEJ Wnoszę o sprostowanie w decyzji z 11.09.2000 r., sgn. akt 123/Nowak/00, oczywistej omyłki ...

Wzór-Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

Brzeg, 12.10.2000 r. ……………………………………….. w …………………………………….. Wnioskodawca: Jan Nowak Brzeg, Popielowice 5 Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy Brzeg z 12.09.2000 r. Na podstawie art. 156 § l pkt 3 k.p.a. wnoszę o stwierdzenie nieważności ww. decyzji Wójta Gminy Brzeg, wydanej w...