Prawo rzymskie - strona 54

Rodzaje posiadania - pojęcie i skutki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 917

$ 104. Posiadanie. Pojęcie, skutki i rodzaje Detentio - dzierżenie, władztwo faktyczne nie rodzące skutków prawnych, dzierżyciel nie dążył do tego, aby stać się właścicielem Possesio - posiadanie, władztwo faktyczne, ochraniane przez samego p...

Rodzaje rzeczy - prawo rzymskie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 623

$ 103. Rzeczy Brak wyraźnej definicji rzeczy, pojmowana jest intuicyjnie Res corporales - materialne, można dotknąć, np. grunt, niewolnik, złoto Res incorporales - niematerialne, nie można dotknąć, użytkowanie, zobowiązanie, spadek, - uprawnienia majątkowe, uznane i chronione - zobowiązanie moż...

Rozszerzenie prawa kontraktowego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 777

ROZSZERZENIE KLASYCZNEGO SYSTEMU KONTRAKTOWEGO $ 138. Kontrakty nienazwane - contractus innominanti - w III wne załamał się dotychczasowy system gospodarki towarowo-pieniężnej - nastąpił nawrót do prostszych form gospodarki naturalnej

Rozwój historyczny prawa własności

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 707

$ 108. Historyczny rozwój prawa własności Dominium albo proprietas (własność) została oddzielona od possesio (posiadania), gdyż : - wraz z rozwojem gospodarczym dochodziło często do sytuacji, w których właściciel nie sprawował faktycznego władztwa nad rzeczą - własność zapewniała utrzymanie wła...

Służebności gruntowe - prawo rzymskie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2037

$ 117. Służebności gruntowe Servitutes praediorum dawały możliwość korzystania z gruntu sąsiedzkiego Służebności gruntów wiejskich - należą do res mancipi jako jedyne wśród rzeczy niematerialnych - iter - prawo przechodu - actus - p...

Umocowanie, przeniesienie i umorzenie zobowiązania

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

III. UMOCNIENIE, PRZENIESIENIE I UMORZENIE ZOBOWIĄZAŃ $ 151. Umocnienie zobowiązań. Poręczenie. Intercesja. Intercesja - intercessio to ogólna nazwa przyjęcia odpowiedzialności za dług cudzy - intercesją może być - poręczenie stypulacyjne - zabezpieczenie zastawem - bycie współdłużnikiem soli...

Wprowadzenie do prawa spadkowego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

$ 155. Pojęcie dziedziczenia i prawa spadkowego Prawo spadkowe - ogół norm prawnych, regulujących dziedziczenie Succesio - dziedziczenie, przechodzenie rzeczy i zobowiązań zmarłego spadkodawcy na dziedziców, per universitatem czyli majątek przechodził w całości, a nie każda rzecz z osobna Heredi...

Wprowadzenie do prawa zobowiązań

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 791

$ 122. Pojęcie, historia i znaczenie. Uprawnienie wierzyciela, żąda od dłużnika, aby spełnił na jego rzecz określony obowiązek Debitor - dłużnik, ciąży na nim dług, obowiązek polegający na dare, facere, praestare (dania czegoś, uczynienia czegoś, świadczenia) Creditor - wierzyciel, uprawniony był...

Zasiedzenie, nabycie własności

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 994

$ 112. Zasiedzenie. Nabycie własności na skutek ciągłości posiadania przez czas określony prawem Usucapio - zasiedzenie według dawnego ius civile (Ustawa XII tablic) - nabycie własności kwirytarnej, celem likwidacji rozbieżności między posia...

Zobowiązania jak gdyby z kontraktu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

B. ZOBOWIĄZANIA JAK GDYBY Z KONTRAKTU $ 141. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia Negotiorum gestio to doraźne załatwienie spraw osób nieobecnych i zmarłych - zobowiązanie dwustronne, niezupełnie - ale powstaje w wyniku czynności jednostronnej, bez wiedzy drugiej strony - jeśli druga strona z...