Nauka administracji

note /search

Nauka administracji- wykład 1

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Nauka administracji
Pobrań: 714
Wyświetleń: 2219

WYKŁAD 1 ORGANIZACJA WŁADZY PUBLICZNEJ W RP → Konstytucja: Trójpodział władzy (Monteskiusz): ustawodawcza wykonawcza → administracja publiczna → samorząd terytorialny sądownicza PROBLEM: pozycja NIK, KRRiT, RPO i innych rzeczników → hybry...

Nauka administracji- wykład 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Nauka administracji
Pobrań: 826
Wyświetleń: 2107

WYKŁAD 2 STATUS NAUKI ADMINISTRACJI Administracja → zjawisko społeczne, na które składają się trzy elementy: fakty, normy i wartości. Nauki o administracji są więc naukami społecznymi. Trójpodział nauk o administracji - XIX w. L. von Stein [→ ten sam obiekt (administracja), różne aspekty badania]:...

Nauka administracji- wykład 3

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Nauka administracji
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1176

WYKŁAD 3 UKŁAD ADMINISTRACYJNY I JEGO UWARUNKOWANIA Modelowanie → odrzucenie cech nieistotnych (mniej istotnych) i skoncentrowanie się na tym, co odzwierciedla istotę zjawiska (obiektu) modelowanego. Administracja jako zjawisko społeczne jest zbiorem zachowań ludzi. Pojawia się pytanie: czy o admi...

Nauka administracji- wykład 4

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Nauka administracji
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1120

WYKŁAD 4 Ad I 2) Uwarunkowania organizacyjne strukturalne → typy struktur (organów), które wpływają na treść zachowań w układzie: jednoosobowe i kolegialne decydujące i opiniodawczo-doradcze Uwarunkowania organizacyjne kadrowe → wynikają z przygotowania merytorycznego osób zatrudnionych w admini...

Nauka administracji- wykład 5

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Nauka administracji
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1162

WYKŁAD 5 Ad II 2) Uwarunkowania polityczne → postępowanie wyznaczane przez normy prawne zakłócone jest chęcią realizacji interesów określonej grupy społecznej, partii politycznej itp. Ustawodawca stara się temu przeciwdziałać np. wymóg apolitycz...

Nauka administracji- wykład 6

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Nauka administracji
Pobrań: 161
Wyświetleń: 840

WYKŁAD 6 Ad 3) Urzędnik nie ma w obowiązującej regulacji bezpośredniej podstawy prawnej do podjęcia działań, a istnieje potrzeba ich podjęcia. Sposób reakcji („wyrównanie pola regulacji przez inną regulację”): poszukiwanie regulacji w przepisach, do których odsyła odpowiedni przepis (przepisy odsy...

Nauka administracji- wykład 7

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Nauka administracji
Pobrań: 161
Wyświetleń: 665

WYKŁAD 7 Ad 5) Skutki działań podejmowanych są różne od założonych przez ustawodawcę (działania zgodne z prawem pełnią inną funkcję niż planowana), np. regulacje dotyczące obowiązku odszkodowawczego Skarbu Państwa (obowiązek wykazania winy funkcjonariusza - art. 418 kc - były poważną przeszkodą dla...

Nauka administracji- wykład 8

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Nauka administracji
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1365

WYKŁAD 8 ROZPIĘTOŚĆ KIEROWANIA KIEROWANIE → możliwość skutecznego bezpośredniego oddziaływania jednej osoby (kierownik, kierujący) na osobę drugą (kierowaną). Kierujący może powodować zachowaniem innych osób. ROZPIĘTOŚĆ KIEROWANIA →...

Nauka administracji- wykład 9

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Nauka administracji
Pobrań: 119
Wyświetleń: 889

WYKŁAD 9 DYREKTYWY PRAKSEOLOGICZNE TWORZENIA USTROJU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I PROCESU REALIZACJI DOBRA WSPÓLNEGO Kelsen - badanie administracji w dwóch płaszczyznach: Sfera faktu (sein) → normatywna (prawo = zapis faktów), Sfera powinności (sollen) → pozanormatywna. Dyrektywy prakseologiczne (...

Struktury organizacyjne 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Nauka administracji
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1155

Organy monokratyczne: To takie, kiedy decyzja jest przypisywana i zarachowywana dla jednej osoby. Kompetencje decyzyjne są realizowane przez wiele podmiotów upoważnionych formalnie przez organ monokratyczny. Decyzje w imieniu i na odpowiedzialność organu monokratycznego. Organy te są tworzone tam,...