Struktury organizacyjne 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktury organizacyjne 2 - strona 1 Struktury organizacyjne 2 - strona 2 Struktury organizacyjne 2 - strona 3

Fragment notatki:

Organy monokratyczne: To takie, kiedy decyzja jest przypisywana i zarachowywana dla jednej osoby. Kompetencje decyzyjne są realizowane przez wiele podmiotów upoważnionych formalnie przez organ monokratyczny. Decyzje w imieniu i na odpowiedzialność organu monokratycznego.
Organy te są tworzone tam, gdzie trzeba podjąć decyzje bieżące, gdzie należy czynić to szybko i sprawnie. Wada - subiektywizm, brak wszechstronnego rozwiązania problemu.
Organy administracji publicznej można również podzielić na:
O kompetencji ogólnej
O kompetencji szczególnej
to takie, które są właściwe do załatwiania spraw z wielu działań życia społecznego.
To takie, które są wyspecjalizowane w załatwianiu spraw z danej jednej dziedziny życia społecznego (np. Dyrektor Izby Skarbowej). Tworzone są po to, aby zapewnić większą fachowość działania. Organy te, to są organy administracji rządowej, funkcjonujące w układzie scentralizowanym. Współcześnie jest tendencja do ograniczenia liczby organów wyspecjalizowanych i tworzenia organów o kompetencjach ogólnych (ogólna fachowość, potrzebną specjalizację należy uzyskiwać w drodze wewnętrznego podziału pracy).
Instytucje w administracji publicznej realizują wiele funkcji, a zatem w ramach tych instytucji można wyodrębnić komórki organizacyjne (ogniwa), które realizują funkcje trojakiego rodzaju:
Ogniwa realizujące funkcje podstawowe
Ogniwa realizujące funkcje regulacyjne
Ogniwa realizujące funkcje pomocnicze
Polegają na bezpośrednim urzeczywistnianiu celów instytucji.
Polegają na nadawaniu i utrzymywaniu nadanego kierunku działania. Funkcje regulacyjne sprawują kierownicy i bezpośrednio podległy personel.
Obsługa tych ogniw, które realizują podstawowe funkcje i funkcje regulacyjne.
Indywidualne stanowisko pracy: Podstawowe ogniwo organizacyjne instytucji. Elementy konstrukcyjne:
Zadania i obowiązki
Uprawnienia i kompetencje
Odpowiedzialność
Ad. A) Mają znaczenie podstawowe, gdyż dla ich wykonywania tworzy się stanowiska pracy. Wykonanie zadań wymaga dysponowania określonymi uprawnieniami. Odpowiedzialność to bodziec skłaniający pracownika do wykonywania zadań. Te 3 elementy powinny być ze sobą skorelowane - nieprawidłowa sytuacja, gdy określa się jedynie zadania i obowiązki bez określenia uprawnień; bądź uprawnienia są określone, ale nie są wystarczające do wykonania zadań.
Kiedy brak jest korelacji, podmiot wykonujący zadania (nie dysponujący uprawnieniami) ma do wyboru kilka złych możliwości: zaniechać wykonania zadania, pozorować wykonanie zadania.
Zadania - W teorii administracji opracowano katalog zasad, które powinny być zachowane przy określaniu zadań. Do tych zasad zaliczamy:


(…)

… o ochronie informacji niejawnych i ustawy o ochronie danych osobowych, a także z innych ustaw wprowadzających określone tajemnice (np. skarbowa, bankowa, przedsiębiorstwa, zawodowa-lekarska). Informacje niejawne zawierają tajemnicę państwową lub służbową. Tajemnica państwowa z reguły jest to informacja tajna albo ściśle tajna; natomiast tajemnica służbowa zawiera informację poufną lub zastrzeżoną…
… uczciwości
zasada uprzejmości
zasada przekazywania spraw do właściwych jednostek organizacyjnych
zasada respektowania praw do obrony w postępowaniu administracyjnym
zasada podejmowania decyzji w rozsądnym terminie i obowiązek informowania o możliwości odwołania
zasada ochrony danych osobowych i sfery prywatności
zasada udzielania informacji i udzielania dostępu

… sprzężenia zwrotnego).
--Problematyka informacyjna--
Zasady dobrych praktyk administracyjnych:
Obieg informacji w urzędach administracji wiąże się przede wszystkim z obiegiem dokumentów urzędowych. Obieg ten jest regulowany w drodze instrukcji kancelaryjnych. Instrukcje te określają tryb, zasady wykonywania czynności kancelaryjnych i zapewniają jednolity sposób tworzenia (ewidencjonowania) oraz przechowywania i ochronę przez utratą dokumentów urzędowych. Instrukcje są wydawane odrębnie dla organów administracji rządowej i samorządowej. Czynności kancelaryjne obejmują:
Przyjmowanie i rozdzielanie konkretnych przesyłek
Ewidencja przesyłek wartościowych
Sporządzanie czystopisów
Wysyłanie korespondencji i przesyłek
Przyjmowanie informacji nadawanych np. faxem, pocztą elektroniczną
Udzielanie informacji…
… są przechowywane w archiwach. Każda instrukcja kancelaryjna zawiera upoważnienia do wykorzystywania informatyki w czynnościach kancelaryjnych. Zasady te są określone (nie ma dowolności). Zasady te są sformalizowane (np. ustawa o informatyzacji administracji publicznej). Zasada jawności administracyjnej i prawo obywateli do dostępu do informacji publicznej. Prawo to ma podstawę konstytucyjną. Art.61 Konstytucji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz