Gleboznawstwo

note /search

Odczyn gleby

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gleboznawstwo
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1638

Korabiewski. Notatka składa się z 2 stron. ODCZYN GLEBY Odczyn gleby kształtowany jest na podstawie wzajemnego stosunku jonów H+ do OH- Wyrażony w jednostkach pH (ujemny logarytm dziesiętny ze stężenia jonów wodorowych) Na odczyn gleby wpływają: działalność fizjologiczna organizmów glebowych (...

Właściwosci fizyczne gleby

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gleboznawstwo
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1925

Korabiewski. Notatka składa się z 3 stron. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE GLEBY Właściwości fizyczne wiążą się z cechami fazy stałej, ciekłej i gazowej. Można je podzielić na: właściwości fizyczne pierwotne (podstawowe) - związane głównie z fazą stałą: gęstość właściwa gleby ( ciężar właściwy gleby) gęs...

Mapa glebowo-rolnicza

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gleboznawstwo
Pobrań: 735
Wyświetleń: 3262

MAPA GLEBOWO ROLNICZA   Studium glebowo rolnicze. Mapy   glebowo   rolnicze   informują   o  właściwościach   i   przestrzennym   rozmieszczeniu  siedlisk rolniczych.  Integralną częścią mapy jest aneks liczbowy i  opisowy, który zawiera:  - opis środowiska przyrodniczego,  - charakterystykę rol...

Koloidy glebowe

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Gleboznawstwo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2030

            UKŁADY DYSPERSYJNE GLEB  KOLOIDY GLEBOWE    Faza stała  – związki mineralne, minerały pierwotne   - minerały wtórne   Faza płynna –  wodne roztwory rzeczywiste i koloidalne o  zmiennym składzie jakościowym i ilościowym  Faza gazowa  – składająca się z powietrza atmosferycznego, CO 2 i...

Gleba

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Gleboznawstwo
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2121

GLEBY Gleba   to   element   środowiska   geograficznego   bezpośrednio   uzależniony   od   klimatu,  składu mineralnego skały macierzystej, warunków wodnych oraz szaty roślinnej.   Skład procentowy gleby przedstawia się następująco: ...

Gleby w Polsce

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Gleboznawstwo
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2541

CHARAKTERYSTYKA I ROZMIESZCZENIE GLEB W POLSCE:  BIELICOWE   (25%)   –   Wytworzone   z   ubogich   piasków   lub   na   przepuszczalnych  zwietrzelinach   skał   masywnych   (głównie   granity).   Kształtują   się   pod   wpływem  roślinności   borowej   w   kwaśnym   środowisku.   Poziom   ści...

Klasy bonitacjne i klasyfikacja gleb

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Gleboznawstwo
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1869

KLASY BONITACJNE Bonitacja gleb , ocena jakości gleb pod względem ich wartości użytkowej, biorąca pod  uwagę żyzność gleby, stosunki wodne w glebie, stopień kultury gleby i trudność jej...

Potencjał elektrokinetyczny glebowych cząstek koloidalnych

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Gleboznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1330

Potencjał elektrokinetyczny glebowych cząstek  koloidalnych      Koloidy glebowe  są to cząsteczki o średnich  poniżej 0,002 mm. Tworzą je minerały ilaste  (krystaliczne minerały glinokrzemianowe grupy  kaolinitu, montmorylonitu i illitu...

Skład gleby

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Gleboznawstwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2443

Udział pioerwiastków  chemicznych wchodzących w  skład gleb tlen krzem glin zelazo wapń sód magnez potas wodór inne Udział pierwiastków chemicznych wchodzących w skład gleb  O   Si  Al  Fe  Ca  Na  Mg  K  H  Fotosynteza  CO 2  Mineralizacja  mikroorganizmy  asymilacja przez  bakterie autotroficzn...

Gleboznawstwo - wykład 1

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Gleboznawstwo
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1757

Diagnostyczne poziomy powierzchniowe (epiderony) Określane są symbolem A Poziomy te są ciemno zabarwione o różnym stopniu szarości w zależności od zawartości materi  org. Poziom powierzchniowy  mollie  (miękki) Cechy wyróżniające:  trwała struktura gruzełkowata lub ziarnista  nasycenie kompleks...