Właściwosci fizyczne gleby

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Właściwosci fizyczne gleby - strona 1 Właściwosci fizyczne gleby - strona 2 Właściwosci fizyczne gleby - strona 3

Fragment notatki:

Korabiewski. Notatka składa się z 3 stron.
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE GLEBY Właściwości fizyczne wiążą się z cechami fazy stałej, ciekłej i gazowej. Można je podzielić na:
właściwości fizyczne pierwotne (podstawowe) - związane głównie z fazą stałą:
gęstość właściwa gleby ( ciężar właściwy gleby)
gęstość objętości gleby ( ciężar objętościowy)
porpwatość
plastyczność
lepkość
zwięzłość
pęcznienie (zdolność gleby do zwiększania swojej objętości pod wpływem wody)
kurczliwość
właściwości fizyczne wtórne (fnkcjonalne) - związane głównie z fazą ciekła i stałą
właściwości wodne
właściwości powietrzne
właściwości cieplne
OBJĘTOŚĆ -faza stała Vs
-wolne przestrzenie Vp
V=Vs+Vp
Vp=Vw+Va
-objętość wody Vw
-objętość powietrza glebowego Va
Wzajemny układ 3 faz może ulegać dużym zmianom pod wpływem procesów glebotwórczych i działalności ludzkiej. Stosunki ilościowe 3 faz w glebie najczęściej charakteryzuje się przez określenie gęstości objętościowej gleby, porowatości, wskaźnika porowatości i stopnia zagęszczenia, wilgotności i stopnia wilgotności. WILGOTNOŚĆ- stosunek masy wody zawartej w glebie Gw do masy fazy stałej gleby po wysuszeniu w 105°C. Wyrażana w % wagowych i nazywana wilgotnością wagową.
STOPIEŃ WILGOTNOŚCI- określa stosunek objętości wody w glebie do całkowitej objętości przestrzeni wolnych w tej glebie
GĘSTOŚĆ gęstość właściwa gleby - wyraża stosunek masy fazy stałej gleby Gs do objętości zajmowanej przez tę fazę. W systemie metrycznym wyrażona jest w g/cm 3 gęstość gleby zależy od:
składu mineralnego
substancji organicznej
Rośnie wraz ze zwiększeniem się ilości minerałów ciężkich, a spada wraz ze wzrostem zawartości substancji organicznej. Gęstość gleb Polski 2,5 - 2,8 g/cm 3 (dla gleb organicznych 1,55 - 2,42 g/cm 3 )
Gęstość objętościowa gleby - to stosunek masy próbki glebowej G do jej całkowitej objętości V i wyrażona jest w g/cm 3 γ =G/V V- oznacza objętość zajmowaną przez 3 fazy, w skrajnych przypadkach przez co najmniej 2 fazy
G - masa próbki suchej (G=Gs) lub masę próbki wilgotnej (G=Gs+Gw)
Gęstość objętościową dzieli się na:
chwilową- informuje o porowatości i przewiewności gleb


(…)

… przez promieniowanie
G - energia cieplna przekazywana do gleby
A - energia cieplna oddawana do atmosfery przez konwekcję
E - energia Cieplna zużyta do parowania wody
Podstawowe właściwości cieplne gleb:
Współczynnik przewodnictwa cieplnego - strumień ciepła przepływającego w czasie 1s między przeciwległymi powierzchniami o powierzchni 1 cm2 Objętościowa pojemność cieplna gleby - ilość ciepła potrzebna do ogrzania 1…
… lub intensywnej wymiany gazowej z atmosferą, okresu wegetacyjnego.
W glebach uprawnych na ogół zawartość CO2 nie przekracza 10%, tlenu zaś mieści się w granicach 15 - 21%. Większe zróżnicowanie składu chemicznego powietrza glebowego jest efektem bądź to podwyższonej działalności respiracyjnej gleby, bądź też czynników utrudniających wymianę gazów między powietrzem glebowym a powietrzem atmosferycznym. Obecność…
… i mineralnego (zapotrzebowanie glebowe)
roślinności
Wpływ wybranych czynników:
w glebach Polski aktywność respiracyjna wzrasta trzykrotnie wraz ze wzrostem temp. 10oC
wzrost wilgotności początkowo zwiększa pobór tlenu do wartości maksymalnej, następnie powoduje obniżenie (utrudnianie wymiany gazowej)
intensywność oddychania organizmów tlenowych i korzeni roślin zależy od zawartości tlenu ( nie mniej niż 1…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz