Gleboznawstwo - egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1834
Wyświetleń: 6601
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gleboznawstwo - egzamin - strona 1 Gleboznawstwo - egzamin - strona 2 Gleboznawstwo - egzamin - strona 3

Fragment notatki:

Korabiewski. Notatka składa się z 16 stron.
GLEBOZNAWSTWO - EGZAMIN Podaj definicję gleby. Gleba, jest najbardziej powierzchniową warstwą skorupy ziemskiej, ożywiona przez organizmy zywe i tworzona przy współudziale innych czynników glebotwórczych.
Składa się z kilku faz: stałej , ciekłej i gazowej
Jest systemem otwartym oraz częścią składową innych systemów
Jest wieloskładnikowa i zmienna w czasie
Zachodzą w niej procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne
Możemy o niej mówić dopiero od momentu pojawienia się roślin
Dawne definicje- górna część powierzchni ziemi nadająca się do uprawy; powierzchniowa, biologicznie czynna warstwa skorupy ziemskiej, powstała z różnych skał macierzystych pod wpływem czynników glebotwórczych i podlegająca stałym przemianom w procesie glebotwórczym; pżywionu twór przyrody.
Miejsce gleboznawstwa wśród innych nauk Gleboznawstwo :
a)petrografia - mineralogia - skład masy glebowej, skład granulometryczny, skład mineralny
b)meteorologia(opady, temp), czynniki glebotwórcze
c)botanika-zoologia
d)chemia, fizyka, mikrobiologia
e)nauki leśne
f)ekologia roślin- funkcje użytkowe
g)planowanie przestrzenne- funkcje użytkowe
h)nauki rolnicze
Opisz rolę skały macierzystej jako czynnika glebotwórczego Skała macierzysta, jest substratem, jest to materiał z którego tworzy się gleba. Substratu dostarczają skały magmowe osadowe i metamorficzne. W Polsce ponad 75% stanowią skały osadowe( głównie luźne pochodzenia polodowcowego)np. piaski, gliny(czwartorzęd)
Skała macierzysta wpływa na skład gleby:
Mineralny (np. z granitu głównie kwarc i muskowit)
Chemiczny Granulometryczny (uziarnienie) zmienia się w wyniku transportowania, gdzie zachowują się minerały bardzie odporne( gleby piaszczyste z granitu, gleby gliniaste z gabra)
Wpływ na właściwości:
Fizyczne - przewiewność, przepuszczalność, podsiąk kapilarny, zwięzłość, plastyczność, lepkość, pojemność wodna.
Gleby piaszczyste- przewiewne, przepuszczalne, maly podsiąk kapilarny, mała pojemność wodna
Gleby gliniaste- większa lepkość, plaszczystość, zwięzłość
Chemiczne- odczyn pH. Gleby ze skał wapiennych(rędziny) mają odczyn obojętny lub zasadowy - duże pH. Gleby z granitu mają dużo SiO2, które obniża pH
Morfologiczne- np. barwa która pozwala na określenie poziomów diagnostycznych , pomagając ustalić typ gleby.
Z wiekiem, wpływ skały macierzystej na glebę zaciera się pod wpływem działania innych czynników gleb.
Rosyjski badacz Dokuczajew, uważał, że gleby powstają z tych samych skał macierzystych ale pod wpływem innych warunków klimatycznych, rozinęły się rózne typy gleb. Ważnym więc czynnikiem jest klimat , świat roślin i zwierząt, człowiek, woda i czas.


(…)

… torfotwórczy- ilość subst. Org. Odkładająca się w postaci torfu o różnym stopniu rozkładu.
Opisz rolę klimatu jako czynnika glebotwórczego
Jeden z najważniejszych czynników
Insolacja
Wilgotność powietrza
Zachmurzenie i opady
Ciśnienie atmosferyczne( wiatry)
Czynniki te wpływają na tempu denudacji, rozkładu skał( wietrzenie mechaniczne, temp) dezintegrację blokową, foliację, wietrzenie chemiczne(woda…

kukurydza
16 - 27
Wyjaśnij pojęcie krzywej pF
Między potencjałem glebowym a wilgotnością gleby istnieje zale ność, którą przedstawia
krzywa sorpcji wody nazywana krzywą pF Objaśnij pojęcie krzywej sorpcji wody
Krzywa sorpcji jest to krzywa równowagi pomiędzy wodą zabsorbowaną przez ośrodek porowaty, a otaczającym ten ośrodek powietrzem. Dla zadanych parametrów powietrza tj. ciśnienia, temperatury…
… atmosfer, a jej pF wynosi 4,2. Polowa pojemność wodna i wilgotność trwałego więdnięcia są pojęciami używanymi do określania ilości wody dostępnej dla roślin.
26. Opisz zjawiska sorpcji związane z mikroporami
Woda wypełnia mikropory, których siła ssąca jest większa niż siła ssąca korzeni
pory najdrobniejsze - poniżej 0,2 mikrometra - MIKROPORY
27. Z makroporami
W makroporach woda i powietrze…
…,, przechodza jedne w drugie dzieki procesom: amonifikacji, nitryfikacji i denitryfikacji.
Wyjaśnij pojęcie mikroelementu. Podaj przykłady
Występują w glebach w znikomych ilościach, jest niewielkie zapotrzebowanie na nie, są niezbędne jako katalizatory procesów fizjologicznych dla roślin: fotosynteza, oddychanie, powstawanie chlorofilu. Niedobor i nadmiar bywa szkodliwy dla roslin i zwierzat. Mn,Zn, Cu, Br, Cl…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz