Demografia - strona 7

Wykład - Struktura społeczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 504

Struktura społeczno-zawodowa ludności Polski. Przeobrażenia struktury społeczno-zawodowej w Polsce Struktura - oznacza układ i wzajemne relacje elementów stanowiących całość, czyli wewnętrzną budowę Struktura społeczeństwa - to układ wszystkich grup społecznych, zrzeszeń i innych form życia społe...

Wykład - struktura społeczno-zawodowa ludności Polski

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

STRUKTURA SPOŁECZNO-ZAWODOWA LUDNOŚCI POLSKI.   źródła utrzymania: rolnicze / pozarolnicze / niezarobkowe   przeobrażenia struktury badamy na podstawie zmian udziału zatrudnienia w 3 sektorach gospodarki: rolnictwo i leśnictwo / przemysł i budownictwo / usługi   państwa wysoko rozwinięte: mał...

Wykład - Subdyscypliny demografii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1757

Subdyscypliny demografii Demografia ogólna - przedmiotem jej jest rozwiązywanie problemów teoretycznych dotyczących pomiaru i opisu struktur oraz procesów demograficznych Demometria - to nauka o metodach pomiaru i predykcji procesów demografic...

Wykład - syntetyczne miary reprodukcji ludności

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1547

SYNTETYCZNE MIARY REPRODUCKJI LUDNOŚCI   pozwalają określić tempo wzrostu ludności ogółem oraz wielkość potencjału demograficznego całej ludności   reprodukcja ludności:         prosta gdy dzieci zastępują pokolenie swoich rodziców         rozszerzona gdy więcej dzieci zastępuje pokolenie ro...

Wykład - Teorie Malthusa, maltuzjanizm i neomaltuzjanizm

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2156

TEORIA MALTHUSA, MALTUZJANIZM, NEOMALTUZJANIZM   1588-G. Bolero- liczba ludności uzależniona jest od biologicznego potencjału rozrodczego oraz istniejących środków utrzymania zapewniających wyżywienie. Był to „wstęp” do teorii Malthusa.   Th...

Wykład - uchodźcy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 784

UCHODŹCY Uchodźca - (w rozumieniu potocznym) osoba, która musiała opuścić teren na którym mieszkała ze względu na zagrożenie życia, zdrowia, bądź wolności. Zagrożenie to jest najczęściej związane z walkami zbrojnymi, klęskami żywiołowymi, prześladowaniami religijnymi bądź z powodu rasy lub przekona...

Wykład - witalizm demograficzny a teoria ludnościowa socjalizmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 378

WITALIZM DEMOGRAFICZNY A TEORIA LUDNOŚCIOWA SOCJALIZMU   witalizm demograficzny: to najstarszy proces demograficzny (starożytność) uznaje potrzebę wzrostu ludności, jako środka ekspansji terytorialnej i dyfuzji społecznej   XVI-XVII w.- witalizm demograficzny był doktryną polityczną (im więcej ...

Wykład - zadady budowy i interpretacji podstawowych wskaźników demogra...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 644

ZASADY BUDOWY I INTERPRETACJI PODST. WSKAŹNIKÓW DEM.   wskaźniki demograficzne pełnią funkcję analogiczną do ogólnych charakterystyk zbiorowości statystycznych   ogólny wzór współczynników demograficznych: W= F/L * C F= ogólna liczba faktów, które są badane L= średnia liczba badanej ludności ...

Wykład - Zasady budowy i interpretacji podstawowych wskaźników demogra...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 616

Zasady budowy i interpretacji podstawowych wskaźników demograficznych. Wskaźnik (współczynnik) demograficzny: Wskaźnik ogólny Wskaźnik cząstkowy - w odniesieniu do mniejszych zbiorowości Wskaźnik natężenia i struktury Wskaźnik Demograficzny: WD = F/ł * c (WD - wskaźnik demograficzny; F - fakty; ł -...

Wykład - Zmiany w natężeniu umieralności niemowląt w Polsce

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910

ZMIANY W NATĘŻENIU UMIERALNOŚCI NIEMOWLĄT W POLSCE   Noworodki-dzieci w wieku do 28dni. Niemowlęta-dzieci, które nie ukończyły 1 roku życia   Roczny współczynnik zgonu niemowląt: liczba zgonów poniżej 1 roku życia / liczbę żywych urodzeń wśród ludności danego obszaru w ciągu tego samego roku. w...