Wykład - uchodźcy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - uchodźcy - strona 1 Wykład - uchodźcy - strona 2

Fragment notatki:

UCHODŹCY
Uchodźca - (w rozumieniu potocznym) osoba, która musiała opuścić teren na którym mieszkała ze względu na zagrożenie życia, zdrowia, bądź wolności. Zagrożenie to jest najczęściej związane z walkami zbrojnymi, klęskami żywiołowymi, prześladowaniami religijnymi bądź z powodu rasy lub przekonań politycznych.
W prawie międzynarodowym termin uchodźca definiowany jest przez Konwencję Dotyczącą Statusu Uchodźców z 1951 roku (znana też jako Konwencja Genewska z 1951) zmienioną następnie Protokołem Nowojorskim z 1967 roku. Dokumenty te definiują, iż uchodźcą jest osoba, która przebywa poza krajem swego pochodzenia i posiada uzasadnioną obawę przed prześladowaniem w tym kraju ze względu na rasę, religię, narodowość, poglądy polityczne lub przynależność do określonej grupy społecznej.
Podstawą ochrony uchodźczej jest instytucja statusu uchodźcy stworzona przez Konwencję w 1951 roku. Najważniejszą zasadą tej ochrony jest zasada niezawracania, czyli tzw. zasada non-refoulement wyrażona w art. 33 Konwencji.
Aby uzyskać status nie trzeba zawsze udowadniać, iż było się prześladowanym przed opuszczeniem swojego kraju. Obawa może się dopiero pojawić podczas pobytu zagranicznego. Cudzoziemiec musi udowodnić, iż jego strach wiąże się z prawdopodobieństwem prześladowania, to znaczy, iż w kraju pochodzenia znajdzie się w położeniu, które wywoła prześladowanie. Za prześladowanie rozumie się szkodę lub krzywdę wyrządzaną przez państwo lub jego organy, lub brak ochrony ze strony państwa przed prześladowaniem innych osób. Szkoda musi być poważna i godzić w podstawowe prawa człowieka.
24 mlm osób żyje na uchodźstwie, osoby które zostały zmuszone do opuszczenia kraju na podstawie prześladowań religijnych, politycznych, rasowych. 1951 - konwencja dotycząca uchodźców, ich praw, ratyfikacja 190 państw (w tym Polska_
1967 - podział o uchodźstwie
Prawa w Karcie Narodów Zjednoczonych i Praw Deklaracji Człowieka
Uchodźcą może być złodziej etc...
Najpierw jest azyl, potem status uchodźcy się zyskuje
W Polsce jest ok. 67tys uchodźców, 2000 czeka na rozpatrzenie. Wśród uchodźców na świecie- przewaga Palestyńczyków/ Najwyższy komisarz do spraw uchodźców- zajmuje się prawami uchodźców rozpatruje idee powrotu do domów etc
Cudzoziemcy nie mogą uzyskać ochrony w postaci statusu uchodźcy, gdy:
Podlegają wyłączeniom z mocy Konwencji Genewskiej, czyli: popełnili zbrodnię przeciwko pokojowi lub ludzkości, poważne przestępstwo o charakterze niepolitycznym przed przybyciem do Polski, lub inne akty sprzeczne z zasadami i celami Narodów, a także gdy stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa polskiego;
Przybywają z bezpiecznego kraju (gdzie

(…)

… został im już nadany w innym kraju.
Akty prawne dotyczące cudzoziemców poszukujących ochrony:
Konwencja Genewska z 1951 roku i Protokół Nowojorski z 1967. Konwencja jest dokumentem o podstawowym znaczeniu dla ustalenia statusu cudzoziemców poszukujących ochrony i określa prawa uchodźców.
Inne istotne akty prawne to:
Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności;
Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony…
….
Za ochronę uchodźców odpowiada specjalna agenda ONZ - Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR).
Obowiązek udzielania ochrony uchodźcom spoczywa na państwach przyjmujących (państwach - stronach Konwencji Genewskiej z 1951 roku).
Organizacje świadczące pomoc uchodźcom w Polsce:
Polska Akcja Humanitarna - Centrum Pomocy Uchodźcom
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Centrum Pomocy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz