Demografia

note /search

Demografia - Modele rozwoju liczebnego ludności

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Demografia
Pobrań: 1491
Wyświetleń: 5355

Demografia Modele rozwoju liczebnego ludności 1. Model funkcji liniowej: populacja maleje/wzrasta o stałą wartość t (przyrost absolutny liczby ludności) współczynnik przyrostu populacji [population growth rate] r0 - populacja rośnie ...

Umieralność i migracje - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1211

19.12.2012 Umieralność - stosunek zgonów w określonym okresie do liczby kudności w tym okresie. Współczynnik ten jest relatywnie wysoki w młodszych grupach wiekowych, potem spada, potem naturalnie wzrasta ZGON - trwałe, czyli nieodwracalne ustawie czynności życiowych, narządów, konsekwencją czego ...

Zmniejszenie populacji, teorie demogr.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Demografia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 973

Zmniejszenie populacji do 2050 - Rosja, Ukraina, Bułgaria, Gruzja, Włochy, Niemcy, Czechy, Polska - 33mln- o 14 %. Nie ma krajów europejskich gdzie będzie wzrost migracji. Główne nurty teorii demograficznych - populacjonizm - wzrost ludności jest dobry, Wzrost ludności jest źródłem potęgi (tak myśl...

Analiza procesu reprodukcji ludności

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Demografia
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1652

Analiza procesu reprodukcji ludności Rodność Jest to natężenie urodzeń w badanej zbiorowości w określonym czasie, Współczynnik rodności wyraża stosunek liczby urodzeń żywych z badanej zbiorowości w badanym okresie do liczby ludności do niej zaliczanej w połowie okresu lub do średniej liczby ludno...

Polityka ludnosciowa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Demografia
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1414

Polityka ludnościowa Przez politykę ludnościową należy rozumieć oddziaływanie państwa za pomocą odpowiednich bodźców na kształtowanie się stosunków ludnościowych w celu osiągnięcia założonej liczby oraz (lub) struktury ludności według płci i wieku, a także (lub) założonego tempa wzrostu (dodatnie...

Sytuacja demograficzna Polski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Demografia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1589

Sytuacja demograficzna Polski Stan ludności oraz przyrost naturalny Szacuje się, że w końcu 2004 roku liczba ludności Polski wynosiła 38175 tys. osób (tj. o 16 tys. mniej niż w końcu 2003 r.). Bezpośrednią przyczyną zmniejszania się liczby ludności jest znaczący spadek liczby urodzeń. Od 1993 r. ...

Charakterystyka regionu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Demografia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1470

Charakterystyka regionu Składniki podstawowe TSS (skład, otoczenie i struktura) Skład zbiorowość ludzi rozpatrywana w wymiarze demograficznym, ekologicznym i społecznym terytorium - wyodrębniony obszar powierzchni ziemi wraz z jej zasobami takimi jak zawartością materialną zarówno naturalną jak i...

Dostępność rynkowa usług

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Demografia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 875

Dostępność rynkowa usług Dostępność - możliwość zaspokojenia popytu na określoną usługę przez placówki usługowe na danym obszarze Możliwości te określić można na dwóch płaszczyznach: Aprzestrzennej - dostępność wiąże się ze stanem usług w danym ośrodku Wskaźniki oparte o kryterium zatrudnienia -...

Fazy rozwoju miasta

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Demografia
Pobrań: 546
Wyświetleń: 2345

Fazy rozwoju miasta (wg. Klaassera i Rolekina) I faza urbanizacji - ludność masowo napływa do miast, (głównie wiejska) rozwój przemysłu i złe warunki życia na wsi, wzrasta gęstość zaludniania miast (najszybciej w centrum), brak komunikacji i trudności z przemieszczaniem się. Proces wygasa gdy miast...

Geografia transportu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Demografia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1540

Geografia transportu komunikacja - obejmuje transport i łączność transport - część procesu produkcji, w której odbywa się przemieszczanie towarów i/lub osób z jednego miejsca w drugie łączność - przesyłanie informacji z jednego miejsca w drugie Rodzaje odległości: fizyczna (km, mile) czasowa (...