Analiza procesu reprodukcji ludności

Nasza ocena:

5
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1449
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza procesu reprodukcji ludności - strona 1 Analiza procesu reprodukcji ludności - strona 2 Analiza procesu reprodukcji ludności - strona 3

Fragment notatki:


Analiza procesu reprodukcji ludności Rodność Jest to natężenie urodzeń w badanej zbiorowości w określonym czasie, Współczynnik rodności wyraża stosunek liczby urodzeń żywych z badanej zbiorowości w badanym okresie do liczby ludności do niej zaliczanej w połowie okresu lub do średniej liczby ludności,
Współczynnik rodności można obliczyć według następującej formuły :
gdzie: Ut - liczba urodzeń w okresie t, Lt - liczba ludności wg stanu w połowie badanego okresu t lub średnia liczba ludności w okresie t, C - stała (100 lub 1000).
W powyższym współczynniku liczba urodzeń jest odnoszona do liczby całej ludności bez względu na jej wiek, płeć i stan cywilny. Ze względu na to, że decydujący wpływ na wielkość liczby urodzeń ma liczba kobiet, i to kobiet w wieku rozrodczym, przy ocenie natężenia urodzeń częściej posługujemy się współczynnikiem płodności. Płodność Jest to natężenie urodzeń w badanej populacji kobiet będących w wieku rozrodczym,
Miernikiem płodności jest współczynnik płodności wyrażający stosunek liczby urodzeń żywych w danym okresie do liczby kobiet w badanej zbiorowości będących w wieku rozrodczym,
W praktyce statystycznej przyjmuje się, że kobiety wchodzą w wiek rozrodczy po ukończeniu 15 lat i trwa on do ukończenia 49 lat, Ogólny współczynnik płodności gdzie: Ut - liczba urodzeń w okresie t, K.. -stan liczebny kobiet w wieku 15-49 w połowie badanego okresu lub średnia liczba kobiet w wieku 15-49 w okresie t C - stała (100 lub 1000) Numer kolejny urodzenia - oznacza, którym z kolei dzieckiem urodzonym przez matkę jest dany noworodek. Bierze się pod uwagę wszystkie żywo urodzone dzieci przez matkę,
W Polsce systematycznie rośnie liczba pierwszych i drugich urodzeń. Obecnie udział pierwszych i drugich urodzeń przekracza 75%. Odstęp protogenetyczny (pierwszy odstęp urodzeniowy) - jest to okres czasu jaki upłynął od zawarcia małżeństwa do urodzenia pierwszego dziecka, Okres intergenetyczny - to czas jaki upłynął między kolejnymi urodzeniami.
Istnieje wyraźna tendencja do skracania tych odstępów, co powoduje, że ostatnie dziecko przychodzi na świat jeszcze przed ukończeniem przez matkę trzydziestego roku życia. Urodzenia charakteryzują się sezonowością ; istnieją pewne maksima urodzeń. Dokonano podziału na 5 grup: Północna Europa Maksimum urodzeń przypada na kwiecień i maj

(…)

… na styczeń i luty
Ameryka Łacińska
Maksimum urodzeń przypada na grudzień i styczeń
Bliski i Daleki Wschód oraz Azja
Maksimum urodzeń przypada na październik i listopad
Polska
Maksimum urodzeń przypada na lipiec
Zgony Zgonem jest trwałe, czyli nieodwracalne ustanie czynności narządów niezbędnych do życia, konsekwencją czego jest śmierć całego ustroju,
Umieralność - jest tożsamy z pojęciem natężenia zgonów, czyli stosunku liczby zgonów ogółem do całkowitej liczby ludności,
Śmiertelność - oznacza natężenie zgonów spowodowane określoną chorobą, czyli jest stosunkiem liczby osób zmarłych do ogólnej liczby osób, które zachorowały na tę chorobę.
Roczny współczynnik zgonów - stanowi stosunek ogólnej liczby zgonów w danym roku do średniej liczby ludności w tym roku lub liczby ludności w połowie roku, można go obliczyć przy pomocy następującej formuły:
gdzie:
Suma zt- ogólna liczba zgonów w ciągu roku Lt - liczba ludności w połowie badanego okresu t lub średnia liczba ludności w okresie t C- stała (1000, 10000 lub 100000)
W Polsce współczynnik zgonów kształtuje się w granicach 0,9 -1,3%,
Przyczyny powodujące zmiany w natężeniu i bezwzględnej liczbie zgonów można podzielić na 2 grupy: Przyczyny główne
Postęp medycyny,
Zwiększenie zakresu działalności oraz sprawności służby zdrowia Przyczyny powodujące wahania sezonowe: Zmiany pogodowe występujące corocznie w określonych miesiącach a powodujące wzrost natężenia zgonów. Podstawowym dokumentem związanym ze zgonem jest karta zgonu, która musi być wypełniona w terminie 24 godzin od momentu zgonu. Obecnie karta bierze pod uwagę 3 przyczyny: wyjściowa, wtórna i bezpośrednia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz