polityka ludnosciowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
polityka ludnosciowa - strona 1 polityka ludnosciowa - strona 2 polityka ludnosciowa - strona 3

Fragment notatki:


Polityka ludnościowa Przez politykę ludnościową należy rozumieć oddziaływanie państwa za pomocą odpowiednich bodźców na kształtowanie się stosunków ludnościowych w celu osiągnięcia założonej liczby oraz (lub) struktury ludności według płci i wieku, a także (lub) założonego tempa wzrostu (dodatniego lub ujemnego) i rozmieszczenia terytorialnego. Definicja przyjęta przez consensus na konferencji ludnościowej zwołanej przez ONZ w 1994 r. w Kairze, w której uczestniczyło ponad 180 krajów. “ Celem programów planowania rodziny musi być umożliwienie parom małżeńskim i poszczególnym osobom decydowanie w sposób wolny i odpowiedzialny o liczbie i czasie powoływania do życia dzieci oraz umożliwienie dostępu do informacji i środków dla uzyskania tego, jak i zapewnienia świadomych wyborów i uczynienia dostępu do pełnego zakresu bezpiecznych i efektywnych metod.” Wyróżniamy dwie kategorie polityki ludnościowej: Polityka odpowiadająca zapotrzebowaniu ludności - chodzi tu o skutki wynikające z istniejącej struktury ludności według płci i wieku, polityka ludnościowa tej kategorii jest polityką społeczno-ekonomiczną wymuszaną przez procesy i struktury demograficzne. Polityka kształtująca procesy ludnościowe - działania zmierzają do kształtowania procesu płodności, umieralności i ruchów migracyjnych. Zakres tej polityki dotyczy działań związanych ze świadomym planowaniem wielkości rodziny jak i programów zmierzających do obniżenia poziomu umieralności. W polityce ludnościowej można wyróżnić dwa przeciwstawne kierunki działania: Politykę pronatalistyczną - zmierza ona do zachowania lub podniesienia istniejącego poziomu dzietności, Politykę antynatalistyczna zmierza ona do obniżenia poziomu dzietności. Cele polityki ludnościowej w Polsce:
Cel ogólny I Poprawa warunków powstawania i funkcjonowania rodzin oraz podnoszenie poziomu urodzeń, w obrębie tego celu można wyróżnić następujące cele szczegółowe:
Tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu rodzin, przede wszystkim poprzez zawieranie małżeństw i realizację planów prokreacyjnych,
Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi młodego pokolenia w rodzinie i w środowiskach pozarodzinnych, jako czynnik poprawy jakości kapitału ludzkiego
Pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach Cel ogólny II
Tworzenie warunków sprzyjających integracji w starzejącym się społeczeństwie, w obrębie tego celu możemy wyróżnić cele szczegółowe:
Tworzenie warunków sprzyjających godnej i aktywnej starości (funkcjonowanie rodzin osób starszych i z osobą starszą),
Pomoc rodzinom z osobą niepełnosprawną (jako czynnik ograniczania skutków starzenia się i pogarszania stanu zdrowia społeczeństwa)

(…)

… matematyczne,
Modele ekonometryczne,
Modele behawiorystyczne.
Metody niematematyczne:
Metody analogowe,
Metody heurystyczne.
Metody statystyczne - w przypadku tych metod podstawowe informacje wykorzystywane do prognozowania mają postać szeregów czasowych. Prognozę wyznacza się poprzez przenoszenie prawidłowości z przeszłości w przyszłość. Do prognozowania demograficznego najczęściej wykorzystywane są modele tendencji rozwojowej (trendu). Metody modelowania przyczynowo-skutkowego - istotą tego typu metod jest określenie modelu wyjaśniającego mechanizm zmian zmiennych endogenicznych, które są jednocześnie zmiennymi prognozowanymi poprzez zmiany zmiennych objaśniających. Modele przyczynowo-skutkowe mogą być otrzymywane w różny sposób. Należą tu modele: matematyczne, ekonometryczne, behawiorystyczne. Model matematyczny - jest formalnym zapisem teorii dotyczącej opisywanego procesu. Charakterystycznym dla modeli ekonometrycznych jest to, że ich parametry są szacowane na podstawie próby będącej szeregiem czasowym, zawierającej dane przekrojowe lub czasowo-przekrojowe dotyczące zmiennych występujących w modelu. Modele behawiorystyczne - to takie, które odzwierciedlają zachowanie jednostki bądź populacji w badanym…
… wykorzystuje się metody modeli przyczynowo-skutkowych, w których zmiennymi objaśnianymi są współczynniki zgonu według płci i wieku a zmiennymi objaśniającymi czynniki ekonomiczne i społeczne.
Prognozy migracji
Podstawowymi czynnikami wpływającymi na wielkość ruchów wędrówkowych są podaż i popyt na siłę roboczą,
Wielkość podaży siły roboczej określa się na podstawie prognozy liczby ludności wg. Płci i wieku…
… społeczeństwa będącą najstarszą i najbardziej trwałą formą współżycia ludzi. Ze względu na liczbę pokoleń tworzących rodzinę możemy wyróżnić:
Rodzinę nuklearną - składa się ona z rodziców oraz dzieci,
Rodzinę wielopokoleniową
Dla nowoczesnych,wysoko rozwiniętych społeczeństw charakterystyczne jest występowanie rodziny nuklearnej (ten rodzaj zdecydowanie dominuje).
Cykl życia rodziny - obejmuje okres…
… systemie. Metody analogowe - polegają na wnioskowaniu o przyszłości obiektu prognozowanego na podstawie informacji o innych obiektach podobnych (za pomocą analogii). Metody heurystyczne polegają na wykorzystaniu opartej na intuicji i doświadczeniu opinii ekspertów. Do metod heurystycznych należy metoda delficka i burza mózgów. Za pomocą tych metod można wyznaczyć scenariusze, czyli opisy pewnych możliwych…
…. Określają one stosunek liczby osób danej płci, wieku i stanu cywilnego będących głowami gospodarstw domowych do liczby ludności ogółem, według płci, wieku i stanu cywilnego Prognozowanie zasobów siły roboczej
Prognozy konstruuje się biorąc za podstawę prognozy demograficzne wybranych grup ludności oraz przewidywane współczynniki aktywności zawodowej w tych grupach. Cząstkową prognozę liczby ludności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz