Polityka ludnościowa - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1638
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka ludnościowa - omówienie - strona 1 Polityka ludnościowa - omówienie - strona 2 Polityka ludnościowa - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Sabat. Notatka składa się z 5 stron.
1a.POLITYKA LUDNOŚCIOWA: Jest fragmentem polityki społecznej wyodrębnionym ze względu na kryteria przedmiotowe, wyrażającym i urzeczywistniającym solidarną troskę wszystkich podmiotów życia zbiorowego o zabezpieczenie biologicznej egzystencji społeczeństwa. Do polityki ludnościowej zalicza się zespół wewnętrznie spójnych przedsięwzięć, które zmierzają do wywołania pożądanych zmian w stanie, strukturze i rozmieszczeniu ludności oraz do wspomagania małżonków w podejmowaniu i realizacji ich wolnych decyzji rodzicielskich. Politykę ludnościową współtworzą wszyscy obywatele razem z władzami administracyjnymi, opierając ją na tym samym systemie aksjologicznym, który konstytuuje racjonalną politykę społeczną, a więc na działaniach służących bezpośrednio dobru wspólnemu wchodzących w skład społeczeństwa osób. Polityka ludnościowa stanowi konkretyzację określonej polityki społecznej i tylko przez jej pryzmat daje się interpretować oraz oceniać. Wartością nadrzędną personalistycznej polityki ludnościowej jest człowiek. Dlatego dąży do stwarzania optymalnych warunków dla rozwoju osób i tworzonych przez nie wspólnot podstawowych. Bezwzględna i niezmienna wartość ludzkiej osoby nie podlega pomniejszeniu czy zwiększeniu w poszczególnych fazach jej biologicznego i psychospołecznego rozwoju, ani nie zmienia się pod wpływem przeobrażeń makrostrukturalnych. 1b.POLITYKA LUDNOŚCIOWA (zwana także polityką demograficzna lub populacyjną)państwa jest rozumiana jako ogół świadomych przedsięwzięć mających na celu wywołanie określonych zmian w stanie, strukturze i ruchu ludności. W węższym zakresie bywa ograniczana do kształtowania reprodukcji ludności, natomiast w szerokim podejmuje zagadnienia regulacji stosunków społecznych i ekonomicznych wpływających samoistnie na procesy demograficzne. Realizacja programu polityki ludnościowej zakłada dostosowanie jej programu do ulegającej transformacji sytuacji demograficznej, politycznej, społecznej i ekonomicznej obszaru, którego dotyczy. O świadomej polityce ludnościowej możemy mówić wtedy, kiedy zawiera ona następujące elementy: współuczestnictwo i współodpowiedzialność państwa oraz jego instytucji w realizacji programu; popularyzacja lub negacja określonego modelu wielkości rodziny; legalizacja lub zakaz przerywania ciąży; istnienie systemu pozytywnych lub negatywnych przywilejów premii i innych bodźców związanych z zachowaniem prokreacyjnym kobiety lub rodziny.
Za właściwy uznaje się taki program polityki ludnościowej, który uwzględnia następujące zasady: zgodność z wymogami stawianymi naukowej precyzji; akomodacja do okoliczności czasu i miejsca; realność strony finansowej i organizacyjnej; zbieżność z interesami obywateli.
W literaturze wyróżnia się najczęściej następującą klasyfikację polityki ludnościowej:

(…)

… najlepsze wykorzystanie ludzkich możliwości z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i klasy rządzącej. Arystoteles - państwo powinno być tak ludne aby możliwe było swobodne rozkoszowanie się czasem wolnym. Zbyt dużo ludzi to bieda - aborcja, porzucanie dzieci.
Imperium rzymskie - szczególne przywileje rodzinom wielodzietnym i dyskryminowanie bezdzietnych. Chodziło o szybki wzrost liczby ludności rzymskiej.
Chrześcijańskie średniowiecze - Pisarze chrześcijańscy generalnie nastawieni byli propopulacyjnie, kierowali się przy tym względami moralnymi i etycznymi. Potępiali rozwody, poligamię, aborcję, porzucanie dzieci, zalecali powstrzymywanie się od powtórnych małżeństw, gloryfikowali dziewictwo i celibat. Muzułmańskie średniowiecze - Pisarze muzułmańscy popierali szybki wzrost liczby ludności. Ibn Chaldun (1322…
… się ,,eksplozją demograficzną''
Struktura zastojowa (stacjonarna) obrazuje sytuację wymienialności pokoleń. Zbliżone co do wartości wskaźniki urodzeń i zgonów przesądzają o zerowym przyroście naturalnym i tendencji do starzenia się populacji. Taki kształt piramidy zalecany jest przez wielu demografów dla celów polityki ludnościowej. Występująca w tych warunkach pewność procesów prognozowania ma umożliwiać…
… obliczenia dotyczące liczby ludności opierają się na wynikach ludnościowych spisów powszechnych oraz szacunkach prowadzonych według wskaźnika gęstości zaludnienia. Wskaźnik ten jest obliczany jako iloraz liczby mieszkańców przez powierzchnię terytorium, na którym zamieszkują. Wartość współczynnika zazwyczaj bywa wyrażana w osobach na kilometr kwadratowy albo na hektar. Należy zaznaczyć, że powierzchnia…
… żywnościowych, miały - zdaniem T.R. Malthusa - spełniać rolę naturalnego regulatora, utrzymującego stan liczebny ludności w granicach, na które zezwalają istniejące środki żywności.
T.R. Malthus rozróżniał dwa rodzaje oddziaływania umożliwiającego utrzymywanie liczby ludności na właściwym poziomie: 1.prewencyjne (zapobiegawcze), np. opóźnianie wieku zawierania związków, dobrowolny celibat (zwłaszcza wśród…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz