Fizyka laboratorium

note /search

Hallotron, pole magnetyczne.

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka laboratorium
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1526

Temat zadania                Hallotron Symbol zadania E - 20 I. WSTĘP  TEORETYCZNY. 1)POLE MAGNETYCZNE. Przez   pole   magnetyczne   rozumiemy   obszar,   w   którym   występują   dostrzegalne   działania  magnetyczne. Łatwo stwierdzić, że działania magnetyczne w magnesie sztabkowym najsilniej  w...

Wahadło rewersyjne

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka laboratorium
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2625

 Wahadło rewersyjne Zadania do przygotowania: 1. Dynamika ruchu obrotowego bryły sztywnej Bryła  sztywna   – ciało, które pod działaniem sił nie ulega odkształceniom,  tzn. odległość  dwóch dowolnych punktów takiego ciała pozostają stałe.

Badanie transformatora - Magnetyzm

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka laboratorium
Pobrań: 98
Wyświetleń: 798

I.  Wstęp teoretyczny. Podstawy magnetyzmu. Istnienie tzw. sił magnetycznych znane było już w starożytności. Wiadomo było wówczas, że pewne rudy, zwłaszcza magnetyt (FeO2  ⋅ Fe2O3 , nazwa pochod...

Cechowanie termopary.

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka laboratorium
Pobrań: 756
Wyświetleń: 3724

   Cechowanie termopary. I. WSTĘP  TEORETYCZNY. 1) Pasmowy model budowy ciał stałych    .  Elektrony wchodzące w skład atomu mówimy, że znajdują się w pewnych stanach  energetycznych   lub   na   pewnych   poziomach   

Dioda lampowa - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka laboratorium
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1008

Dioda lampowa 1. Wprowadzenie • Teoria pasmowa metali i dielektryków: Różnorodność   własności   elektrycznych   ciał   stałych   można   w   teori   pasmowej   wyjaśnić   różnym   stopniem   zapełnienia   dozwolonych   pasm  energetycznych i różnymi szerokościami pasm wzbronionych. W  zależności...

Pomiar ekstynkcji za pomocą spekola - widma pasmowe

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka laboratorium
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1120

I  Pracownia Fizyczna Temat zadania Pomiar ekstynkcji za pomocą spekola. Symbol zadania O - 6 I. WSTĘP  TEORETYCZNY. Widma pasmowe, charakterystyczne dla drobin, różnią się bardzo wyraźnie od widm  charakteryzujących atomy. W widmie pasmowym widzimy bardzo charakterystyczne pasma,  które przy użyci...

Prędkość przepływu powietrza

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka laboratorium
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1813

Prędkość przepływu powietrza Materiał do samodzielnego przygotowania Hydromechanika  – nauka o prawach rządzących cieczą w spoczynku i w ruchu. Hydromechanika      dzieli się na  kinematykę cieczy , badającą zjawiska ruchu cieczy w  oderwaniu od materii i od sił wywołujących ruch, oraz na  hydrod...

Rezonans w szeregowym obwodzie RLC.

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka laboratorium
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2632

Rezonans w szeregowym obwodzie RLC. I. Wstęp teoretyczny. Poszczególne elementy układu: opornik R, kondensator C oraz cewka indukcyjna L włączone są do źródła  prądu zmiennego o napięciu  ( ) t U t U ω cos 0 =   (rys. 1). Rys. 1. Schemat układu do pomiaru częstości rezonansowej w układzie szerego...

Sprawdzenie praw rządzących zderzeniami.

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka laboratorium
Pobrań: 21
Wyświetleń: 861

                                I  Pracownia Fizyczna Temat zadania Sprawdzenie praw rządzących zderzeniami. Symbol zadania M - 13 I. WSTĘP TEORETYCZNY.   Zjawisko zderzenia. Rozpatrzmy   zderzenie   dwóch   cząstek   o   masach   m1  i   m2  ,   (rys.   1).Cząstki   te   podczas  krótkotrwałego ...

Wyznaczanie stosunku ciepła właściwego - sprawozdanie

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka laboratorium
Pobrań: 462
Wyświetleń: 3262

Wyznaczanie stosunku ciepła właściwego  κ=Cp/Cv metodą Clementa  Desormesa’a Teoria: Pierwsza zasada termodynamiki  jest szczególną postacią zasady zachowania energii. Mówi  ona o tym, że zmiany energii wewnętrznej ciała lub uk...