Wstęp do handlu międzynarodowego - strona 2

note /search

Wspólna polityka handlowa - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Wstęp do handlu międzynarodowego
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1260

WSPÓLNA POLITYKA HANDLOWA Wspólna Polityka Handlowa (WPH) reguluje stosunki gospodarcze miedzy Unią Europejską a państwami trzecimi. Jej celem jest oddziaływanie na rozmiary, kierunki oraz strukturę obrotów handlowych Wspólnoty z zagranicą. Podstawy prawne, zakres i cele WPH: Podstawowe unormowa...

Aukcje, przetargi, wystawy, targi - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Wstęp do handlu międzynarodowego
Pobrań: 168
Wyświetleń: 938

Aukcje Aukcja - forma zorganizowanej sprzedaży publicznej, w której nabywcą towaru staje się osoba oferująca najwyższą cenę zakupu. Przedmiotem aukcji są albo niestandardowe towary masowe (np. futra, kamienie szlachetne) albo towary unikalne (np. numizmaty, dzieła sztuki, antyki, konie). Punktem wy...

Bezpośrednia i poś_rednia działalność w handlu zagranicznym

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Wstęp do handlu międzynarodowego
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1533

Podstawowe strategie wejścia na rynki zagraniczne: - pośredni - eksport bezpośredni - licencjonowanie - franchising - joint venture - inwestycje bezpośrednie (własne przedsiębiorstwo produkcyjne za granicą) Sposoby wejścia na rynki zagraniczne: transakcje handlowe (eksport lub import bezpośr...

Faktoring - omówienie zagadnienia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Wstęp do handlu międzynarodowego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

Faktoring (istota transakcji podstawy prawne): Faktoring jest to forma finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Polega na wykupie/finansowaniu wierzytelności: - należnych od odbiorców, - powstałych w obrocie gospodarczym, - udokum...

Fotfaiting - omówienie zagadnienia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Wstęp do handlu międzynarodowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Forfaitysta - eksporter 1, 3, 5 Dłużnik forfaitingowy - importer 2, 6, 7 4 Forfaiter - instytucja forfaitingowa 8 Bank importera Podpisanie kontraktu handlowego Podpisanie umowy forfaitingowej Dostawa towarów dla importera Bank importera poręcza weksel importerowi Importer przekazuje weksel e...

Franchising - omówienie zagadnienia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Wstęp do handlu międzynarodowego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

Franchising Franchising polega na udostępnieniu przez jedną stronę (franczyzodawcę) drugiej stronie (franczyzobiorcy) praw do korzystania ze znaku towarowego lub usługowego, procedury produkcji i rozwiązania organizacyjnego oraz nazwy handlowej przez cały czas obowiązywania umowy franchisingowej. U...