Ekonometria

note /search

Klasyczny model regresji liniowej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 1491
Wyświetleń: 3269

WST P    Słowo  ekonometria  pochodzi od słowa greckiego:  iokonomia  (administracja, gospodarka) i  metron  (miara) [mierzenie w ekonomii]. Po raz pierwszy termin ten pojawił si  w 1910 roku  w  pracy  Pawła  Ciompy  (Paweł  Ciompa   Zarys  ekonometryi  i  teoria  buchalteryi ,  Lwów:  Wydawnict...

Ilość osób w wieku przedprodukcyjnym przypadająca na 1000 mieszkańców...

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 679
Wyświetleń: 1596

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Zarządzania Model Ekonometryczny Temat: Ilość osób w wieku przedprodukcyjnym (dzieci) przypadających na 1000 mieszkańców Anna Kita Anna Waśniowska rok II, gr. 3, lab. 5 Spis treści Wprowadze nie Prowadząc badania na...

Analiza ekonomiczno-finansowa - rodzaje

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ekonometria
Pobrań: 476
Wyświetleń: 3486

Jeżeli procesem poznania w drodze analizy są zjawiska i procesy gospodarcze mówimy o analizie ekonomicznej. Pojęcie: Występują trzy rozumienia pojęcia ANALIZA EKONOMICZNA:1)To zespół czynności (proces), których celem jest badanie zjawisk i procesów gospodarczych poprzez wyodrębnienie w nich element...

Wstęp do ekonometrii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 1708
Wyświetleń: 4809

Egzamin: pisemny, teoria + zadania    Literatura podstawowa:  - „Ekonometria współczesna” M. Osińska  - „Ekonometria” Maddala  - „Ekonometria” Gruszczyński, Podgórska  - „Zarys metod ekonometrii. Zbiór zadań” (E. Nowak)  - „Wprowadzenie do ...

Ekonometria zagadnienia 1

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 1085
Wyświetleń: 3003

Ekonometria bada związki o charakterze ilościowym występujące pomiędzy elementami zjawisk ekonomicznych za pomocą metod statystycznych i matematycznych. Ekonometrię można stosować wtedy, gdy: badane zjawisko ekonomiczne musi być stabilne, tj. ulegać jedynie niewielkim i powolnym zmianom, zjawi...

Ekonometria modelowanie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 749
Wyświetleń: 2527

EKONOMETRIA ETAPY MODELOWANIA: Określenie celu i zakresu badań. Dobór zmiennych do modelu. Wybór postaci analitycznej modelu. Szacowanie parametrów strukturalnych modelu. Weryfikacja modelu. Wykorzystanie modelu do analizy i prognozy. α- parametry strukturalne modelu ε- składnik losowy Ce...

Ekonometria - regresja wieloraka - Analiza zmiennych

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1792

ANALIZA REGRESJI WIELOKROTNEJ Charakterystyka próby Analizowana przeze mnie próbka zawiera trzy zmienne, gdzie: Zmienną zależną Y jest oporność elektryczna w nawęglaczu wyrażona w mikroomometrach [   m ] a zmiennymi niezależnymi (opisującymi) są odpowiednio: X 1 - gęstość [g/cm 3 ] X 2 -

Ekonometria - wzory

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 602
Wyświetleń: 3395

II. Funkcja produkcji o stałej elastyczności substytucji (CES lub SMAC): lub gdzie dla ρ→1 CES odpowiada doskonałej substytucyjności (wykres - prosta) dla ρ→0 CES odpowiada funkcji Cobb-Douglasa (wykres hiperboliczny) dla ρ→-∞ CES odpowiada technologii Leontieffa (doskonała komplementarność - ...

Ekonometria - zadania transportowe - Metoda potencjałów.

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2779

Zadanie transportowe Modele zadania transportowego. Zadanie transportowe i zadania programowania liniowego. Podstawowy plan zadania transportowego. Metoda potencjałów. Modele zadania transportowego. Transportowe zadanie (TZ) mające jako kryterium koszt przewozów formułujemy w następującej postaci. ...

Ekonomietria - programowanie liniowe

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1330

Programowanie liniowe. Zadania programowania liniowego. Przedmiot programowania matematycznego. Przykłady ekonomicznych zadań program o wania liniowego. Ekonomiczno-matematyczny model zadań pr o gramowania liniowego. Elementy algeb...