analiza ekonomiczno-finansowa - rodzaje

Nasza ocena:

5
Pobrań: 476
Wyświetleń: 3486
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
analiza ekonomiczno-finansowa - rodzaje - strona 1 analiza ekonomiczno-finansowa - rodzaje - strona 2 analiza ekonomiczno-finansowa - rodzaje - strona 3

Fragment notatki:

Jeżeli procesem poznania w drodze analizy są zjawiska i procesy gospodarcze mówimy o analizie ekonomicznej. Pojęcie: Występują trzy rozumienia pojęcia ANALIZA EKONOMICZNA:1)To zespół czynności (proces), których celem jest badanie zjawisk i procesów gospodarczych poprzez wyodrębnienie w nich elementów składowych, dogłębne ich poznanie, wykrywanie związków skutkowo - przyczynowych między nimi oraz identyfikację przyczyn ich zmian, a przez nie zmian całego zjawiska lub procesu.2)dyscyplina naukowa, której przedmiotem jest poszukiwanie i doskonalenie metod i narzędzi badania zjawisk i procesów ekonomicznych oraz interpretacja uzyskanych przy ich pomocy wyników badań.3)Terminem analiza ekonomiczna można nazwać opracowanie, dokument zawierający wynik przeprowadzonych badań - analiza działalności przedsiębiorstwa.
Cele: Występują dwa podstawowe cele, m.in. :
1) Ocena dotychczasowej (przeszłej) działalności przedsiębiorstwa z punktu widzenia racjonalności działania, a więc pośrednio ocena czyli weryfikacja trafności wcześniej podjętych decyzji gospodarczych i skuteczności ich realizacji w przyjętych przedziale czasowym. Jest to w tym przypadku analiza ex-post - (retrospektywna) pozwala dokonać diagnozy ekonomicznej przedsiębiorstwa czyli oceny jego kondycji ekonomicznej, technicznej, finansowej. Analiza w tym przypadku jest funkcją kontrolną. 2) Przygotowanie przyszłej działalności przedsiębiorstwa wyrażonej w strategii jego rozwoju. Dostarcza informacji do poprawy gospodarowania, zmian w technologii, przygotowanie zespołów ludzkich itp. Jest to analiza ex-ante - czyli, ustala wartości wskaźników ekonomicznych w zadanej perspektywie z uwzględnieniem powiązań przyczynowo - skutkowych między nimi. Jest to planistyczna funkcja zarządzania przedsiębiorstwem.
Elementy: A)Analiza finansowa - stanowi wyjściowy etap praca analitycznych i obowiązkowe minimum podstawowego zakresu badań ekonomicznych. Jej głównym celem jest rozpoznanie kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa oraz zdolność do generowania zysku.
Analiza finansowa: -analiza bilansu,
-analiza struktury źródeł finansowania kapitału
-analiza wyniku finansowego,
-analiza przepływów pieniężnych,
-analiza wskaźnikowa (rentowności, płynności finansowej, zadłużenia, sprawności działania)
-analiza fundamentalna oparta na wskaźnikach rynku kapitałowego ( np. dla spółek giełdowych).
B)Analiza techniczno - ekonomiczna

(…)

…%)
(Wartości niematerialne i prawne / aktywa trwałe) * 100
(Rzeczowe aktywa trwałe / aktywa trwałe) * 100 (Środki trwałe / aktywa trwałe) * 100, itd
2.2.2.Analiza struktury aktywów obrotowych (aktywa obrotowe=100%)
(Zapasy / aktywa obrotowe) * 100
(Zapasy materiałów / aktywa obrotowe) *100
(Należności krótkoterminowe / aktywa obrotowe) * 100
Funkcje zapasów - podstawową jego funkcją jest zapewnienie ciągłości…
… kredytów przedsiębiorstwom, których wskaźnik ten przekracza racjonalny poziom.
Wskaźnik zadłużenia długookresowego = zobow. długotermin. / kapitał własny
Zobowiązania długoterminowe to głównie kredyty i pożyczki długoterminowe. Zadawalający poziom wskaźnika to 0,5. Nie powinien przekroczyć 1, bo to oznacza że przedsiębiorstwo jest poważnie zadłużone.
Wskaźnik poziomu zadłużenia rzeczowych aktywów trwałych = rzeczowe aktywa trwałe / zobow. długotermin. Wskaźnik ten informuje o stopniu zabezpieczenia zobowiązań długoterminowych przez rzeczowe aktywa trwałe. Nie ma ustalonej normy - wartość zastawcza aktywów trwałych może być różna, w zależności od charakteru przedsiębiorstwa. Wartość zastawcza aktywów waha się 1,5-6- krotna wartość zaciągniętych kredytów (im wyżej tym lepiej).
Ad 2) wskaźniki zdolności…
… zamawianego materiału.
Współcześnie system gospodarowania zapasami materiałowymi koncentruje się na maksymalnej dostarczalności zapasów. W niektórych przedsiębiorstwach stosowana jest bezzapasowa strategia zarządzania przedsiębiorstwem. Jest to system dostaw dokładnie na czas (just in time). Istota koncepcji dokładnie na czas sprowadza się do organizowania procesów zaopatrzeniowych, wytwórczych…
… oraz rzeczowych aktywów trwałych, zbycie inwestycji, aktywa finansowe (np. dywidendy), od innych podmiotów, odsetki od udzielonych pożyczek (pow. 3 m-cy) itp.
Wydatki „-„ np. nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych, inwestycje w nieruchomości, aktywa finansowe, inne wydatki inwestycyjne.
Nadwyżka wpływów nad wydatkami to przepływy dodatnie (i na odwrót).
C. Przepływy środków…
…. Racjonalny mieści się w granicach 50-90%. Jeżeli jest wyższy niż 90% przedsiębiorstwo może mieć trudności z pokryciem pozostałych kosztów operacyjnych i finansowych. Niższy niż 50% świadczy o bardzo dużej zyskowności. Powinien być badany dynamicznie (jak zmienia się w latach) i w porównaniu z innymi przedsiębiorstwami. Im niższy, tym lepszy.
Ad 2) wskaźniki rotacji
Wskaźnik globalnego obrotu aktywami…
… może mieć trudności z pokryciem pozostałych kosztów operacyjnych i finansowych. Niższy niż 50% świadczy o bardzo dużej zyskowności. Powinien być badany dynamicznie (jak zmienia się w latach) i w porównaniu z innymi przedsiębiorstwami. Im niższy, tym lepszy.
Ad 2) wskaźniki rotacji
Wskaźnik globalnego obrotu aktywami = przychody netto ze sprzedaży / średni stan aktywów ogółem
Wskaźnik ten określa, ile razy…
… €, przychody ze sprzedaży i operacji finansowych o równoważności conajmniej 5 mln €).
Rachunek ten pokazuje przepływy w 3 obszarach działalności przedsiębiorstwa:
- operacyjnej - podstawowy rodzaj działalności,
- inwestycyjnej - jako nabywanie lub zbywanie składników aktywów trwałych i krótkoterminowych aktywów finansowych i związanych z nimi korzyści,
- finansowej - obejmująca pozyskiwanie lub ubytek…
…. 60 dni. Jeżeli rośnie - pojawia się niebezpieczeństwo zatorów płatniczych. Zbyt długie przeterminowane należności świadczą o nieskutecznej polityce ich ściągalności.
C)
Wskaźnik określa średni stan obrotu zobowiązań. Im czas dłuższy tym mniejsze potrzeby.
D) Cykl środków pieniężnych = cykl zapasów + cykl należności - cykl zobowiązań
Obejmuje czas jaki upływa od momentu wypływu środków pieniężnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz