Chemia - strona 13

Sprawozdanie - identyfikacja wybranych kationów

 • dr Elżbieta Małgorzata Jagiełło
 • Chemia
Pobrań: 1120
Wyświetleń: 3136

ĆWICZENIE 2 IDENTYFIKACJA WYBRANYCH KATIONÓW 1. Analiza jakościowa zajmuje się badaniem składu jakościowego substancji, czyli określeniem z jakich pierwiastków lub grup pierwiastków zbudowany jest dany związek lub mieszanina. Aby zidentyfikować jony działa się na substancję analizowaną, przeprowadz...

Sprawozdanie - oznaczenie chlorków w wodzie

 • dr Elżbieta Małgorzata Jagiełło
 • Chemia
Pobrań: 1400
Wyświetleń: 3017

ĆWICZENIE 6 OZNACZANIE ZAWARTOŚCI CHLORKÓW W WODZIE 1. Jony chlorkowe są podstawowymi anionami występującym w wodach powierzchniowych. Wszystkie wody naturalne zawierają mniejsze lub większe ilości chlorków. Mogą one pochodzić z gruntu, oceanów, pokładów naturalnych soli oraz zanieczyszczeń ściekam...

Sprawozdanie - twardość wody

 • dr Elżbieta Małgorzata Jagiełło
 • Chemia
Pobrań: 2100
Wyświetleń: 4781

ĆWICZENIE 4 TWARDOŚĆ WODY 1. Obecność w wodzie rozpuszczalnych soli wapniowych i magnezowych powoduje tzw. twardość wody, którą wyraża się ilością jonów magnezowych lub wapniowych w decymetrze sześciennym wody. W Polsce stosuje się tzw. niem...

Sprawozdanie - zawartość agresywnego CO2 w wodzie

 • dr Elżbieta Małgorzata Jagiełło
 • Chemia
Pobrań: 1435
Wyświetleń: 2681

ĆWICZENIE 5 ZAWARTOŚĆ AGRESYWNEGO CO2 W WODZIE 1. Pewien poziom dwutlenku węgla jest niezbędny w naturalnym środowisku. W wodach powierzchniowych dwutlenek węgla pochodzi procesów mineralizacji substancji organicznych lub z atmosfery, w wodach podziemnych natomiast z procesów geochemicznych. Gazowy...

Sprawozdanie- miareczkowanie alkacymetryczne

 • dr Elżbieta Małgorzata Jagiełło
 • Chemia
Pobrań: 2163
Wyświetleń: 7728

ĆWICZENIE 1 MIARECZKOWANIE ALKACYMETRYCZNE 1. Miareczkowanie jest metodą analityczną, dzięki której można wyznaczyć dokładne stężenie roztworu. Alkacymetria polega na reakcji zobojętniania (kwasu zasadą lub zasady kwasem) oraz pomiar...

Faza glinianowa C3A - wykład

 • dr Elżbieta Małgorzata Jagiełło
 • Chemia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1757

Faza glinianowa C3A - składa się z krystalicznego glinianu trójwapniowego (3CaO*Al2O3) oraz szkła glinianowego o składzie takim samym lub zbliżonym do glinianu trójwapniowego. Przy bardzo szybkim schładzaniu klinkieru krystalizacja fazy glinianowej w ogóle nie zachodzi i powstaje wówczas glinian tró...

Klasyfikacja środowisk korozyjnych według normy PN - wykład

 • dr Elżbieta Małgorzata Jagiełło
 • Chemia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 938

Klasyfikacja środowisk korozyjnych według normy PN-80/B-01800. Podział podstawowy środowisk korozyjnych. Rodzaj środowisk korozyjnych: - gazowe - ciekłe - stałe Sposób oddziaływania: - fizykochemiczny - fizyczny - chemiczny - specjalny Stopnie agresywności: słaby (la) - dzieli się na stopnie...

Wykład - moduł i proces wiązania szkła

 • dr Elżbieta Małgorzata Jagiełło
 • Chemia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1967

Moduł definiuje się jako stosunek ilości moli SiO2 do ilości moli Na2O (K2O) zawartych w szkle wodnym. [Żeby wyjaśnić właściwości wiążące szkła wodnego należy rozpatrywać, jakie reakcje fizyko-chemiczne zachodzą w procesie jego produkcji. W pie...

Reakcje zachodzące podczas rozpuszczania szkła sodowego - wykład

 • dr Elżbieta Małgorzata Jagiełło
 • Chemia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 819

Reakcje zachodzące podczas rozpuszczania szkła sodowego (potasowego). Ponieważ stop ten traktować możemy jak mieszaninę soli tworzących się w wyniku reakcji słabych kwasów krzemowych i mocnej zasady sodowej, stop ten w kontakcie z wodą będzie ulegał reakcji hydrolizy. Rozpatrzymy reakcję hydrolizy k...