Biologia molekularna

note /search

Wprowadzanie genów - ćwiczenia

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Biologia molekularna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1400

Podaj 3 przykłady fizycznych metod wprowadzania genów do komórek ssaczych. Porównaj transfekcję przejściową i stabilną. Enzymy wykorzystywane do otrzymania sferoplastów drożdżowych to najczęściej …litykaza…(z Arthrobacterluteus) lub …glukulaza…(ze ślimaka), hydrolizujące wiązanie …β-1,3-glikozydow...

Germinacja transkrypcji- wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Biologia molekularna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1750

Inny aspekt kontroli germinacji : antyterminacja Zjawiska sprzyjające wyborom polimerazy RNA, dokonywanie wyboru kontynuacji lub germinacji transkrypcji. Po 1. Antyterminacja transkrypcji - zachodzi, gdy polimerazy ignoruje sygnały germina...

Metylacja- wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Biologia molekularna
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1792

Wykład 3 Zmiany aktywności genomu mogą być spowodowane modyfikacjami chemicznymi nie tylko cząsteczek białek, ale również samego DNA. Zmiany kowalencyjne w DNA głównie prowadzą do wyciszenia aktywności transkrypcyjnej. Przykładem takiej zmiany jest metylacja. Metylacja - zachodzi głównie u Eucaryo...

Polimerazy- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Biologia molekularna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1561

Inicjacja tranksrypcji zależy od białek. Polimeraza prokariotyczna: silne oddziaływanie z promotorem - podstawowy poziom transkrypcji jest bardzo wysoki. Polimeraza eukariotyczna - składanie polimerazy II i III nie jest na wysokim poziomie (je...

Poznawanie ewolucji- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Biologia molekularna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 966

POZNAWANIE EWOLUCJI Rodzina molekularna - członkowie mają wspólne cechy np. człowiek i szympans. Żeby to wykryć porównuje się też budowę przestrzenną. Rybonukleaza bydlęca - budowa 3D - bardzo podobna do rybonukleazy człowieka. Nie jest to zaskakujące xD ale np. już taka angiogenina, która stymuluje...

Biologia molekularna- pytania egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • Biologia molekularna
Pobrań: 1407
Wyświetleń: 3283

DEGRADACJA EUKARIOTYCZNYCH RNA: powoduje, że eukariotyczne mRNA są cząsteczkami żyjącymi dłużej niż ich odpowiedniki bakteryjne, jednak z typowym okresem półtrwania rzędu 10-20 minut. - ssacze mRNA mogą kilka godzin może przebiegać, w procesie, w którym następuje usuwanie czapeczki mRNA, skutkiem ...

Biologia molekularna- wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Biologia molekularna
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2128

Intronów jest dużo i mają one duże znaczenie. Każdy z intronów musi być precyzyjnie wycięty. Proces wycinania intronów jest bardzo złożony, nie ma wspólnego mechanizmu dla wszystkich intronów, ponieważ jest wiele typów intronów. Intron GU-AG w eu...

Synteza i procesowanie eukariotycznego RNA

 • Politechnika Wrocławska
 • Biologia molekularna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1211

Modyfikacje rRNA - metylacja grupy karboksylowej - zamiana urydyny w pseudourydynę Wszystkie cząsteczki rRNA podlegają modyfikacjom w tych samych pozycjach. Podobieństwo dotyczy nie tylko gatunków, ale Procaryota i Eukaryota. Funckcj...

Transkrypcja- wykład 6

 • Politechnika Wrocławska
 • Biologia molekularna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1225

Wykład 6 Są 2 powody, dla których liniowe cząsteczki DNA mogą ulec skróceniu: Na nowo zsyntezowanej nici jest luka. Brakuje fragmentu Okazaki. Starter, który byłby dopasowany do luki, znajdowałby się poza łańcuchem - co jest niemożliwe. Skutkiem byłby fakt, że nowo zsyntezowane nici byłyby coraz k...

Biologia molekularna- opracowane zagadnienia

 • Politechnika Wrocławska
 • Biologia molekularna
Pobrań: 868
Wyświetleń: 2373

Budowa DNA i RNA: -DNA -RNA RNA jest najczęściej jednoniciowy i nie spełnia reguł Chargaffa – A ≠ T, C ≠ G. Zawiera jednak rejony dwuniciowe- rejony spinki. Sekwencje zasad w mRNA i jego matrycowym DNA są komplementarne. Budowa helisy DNA-porównanie BIAŁKA UCZESTNICZĄCE W KLONOWANIU, SYNTEZI...