Politechnika Warszawska - strona 201

Urządzenia dylatacyjne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749

Urządzenia dylatacyjne Urządzenia dylatacyjne są to konstrukcje, które mają na celu przykryć szczelinę dylatacyjną, zapewniając jednocześnie swobodę przemieszczeń i obrotu przęseł. Prze­mieszczenia przęseł i obroty są spowodowane efektami termiczn...

Jednoprzęsłowe mosty łukowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2639

Wśród jednoprzęsłowych mostów łukowych można wyodrębnić pięć podsta­wowych rozwiązań (rys. 5.75): - mosty z pomostem opartym na łuku, - mosty z pomostem podwieszonym do łuku, - wiotkie łuki wzmacniające dźwigar belkowy od góry, - wiotkie łuki w...

Wartości graniczne parcia gruntu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 938

Wartości graniczne parcia gruntu W zależności od rodzaju sprawdzanych stanów granicznych uwzględnia się albo war­tości charakterystyczne parcia (sprawdzenie stanów granicznych użytkowalności), albo wartości obliczeniowe (sprawdzanie stanów...

Wpływ sił poziomych na wartość parcia gruntu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1211

Wpływ sił poziomych na wartość parcia gruntu Poza parciem gruntu będącego wynikiem obciążenia pionowego, znajdującego się na klinie odłamu należy w obliczeniach również uwzględnić wpływ sił poziomych: ha­mowania, przyspieszania oraz odśrodkowych. Podobnie jak w przypadku obciążeń pionowych wartości...

Współczynnik dynamiczny - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 896

Współczynnik dynamiczny Podane wartości obciążenia należy dodatkowo przemnożyć przez współczynnik dy­namiczny. W rozumieniu normy współczynnik dynamiczny stanowi dodatkowy czę­ściowy współczynnik bezpieczeństwa [49]. Przez wspó...

Wybór miejsca budowy obiektu mostowego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693

Wybór miejsca budowy obiektu mostowego Swoboda wyboru miejsca lokalizacji obiektu mostowego jest zawsze w jakimś stop­niu ograniczona. Ograniczenia mogą wynikać np. z ukształtowania terenu, warunków gruntowych, ukształtowania przeszkody oraz stopnia urbanizacji terenu. Ponadto lo­kalizacja obiektu ...

Wymagania dla betonu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 714

Wymagania dla betonu Przykład wymagań dla betonów wysokowartościowych zaproponowanych przez Federalny Zarząd Dróg w USA podaje J. Olek w pracy [8]. Przyjęto cztery rodzaje betonów, które musza wykazywać określone cechy, związane z trwałością (cztery) oraz z właściwościami mechanicznymi i fizycznymi...

Wyposażenie mostów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 406
Wyświetleń: 959

Wyposażenie mostów Obiekt inżynierski, aby mógł wypełniać należycie wszystkie funkcje oraz miał od­powiednią trwałość, musi mieć wiele dodatkowych elementów niekonstrukcyjnych, które noszą ogólną nazwę wyposażenia. Do podstawowych elementów wyposaże­nia należą: - izolacja, - nawierzchnia (samocho...

Wysokie podpory wiaduktów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1267

Wysokie podpory wiaduktów Wysokie podpory wiaduktów mogą być pełnościenne, słupowe, komorowe, a przekroje poprzeczne - proste prostokątne, owalne, skrzynkowe, dwuteowe (rys. 5.110). Cechą szczególną podpór pośrednich