Politechnika Warszawska - strona 200

Stan graniczny użytkowalności - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2023

Stan graniczny użytkowalności Spełnienie wymagań stanu granicznego użytkowalności ma na celu: - zapewnienie konstrukcji trwałości w przewidywanym okresie eksploatacji, - ograniczenie defektów wyposażenia, - zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa ruchu i komfortu przejazdu przez obiekt mostowy....

Studium projektu budowlanego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1218

Studium projektu budowlanego Studium projektu budowlanego jest nieodzownym elementem każdego pro­jektu, jeśli konieczne jest pozwolenie na budowę i jest podstawą do opracowania projektu wykonawczego. Rodzaje i ilość stadiów dokument...

Studium techniczno ekonomiczne i koncepcji programowej - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679

Studium techniczno ekonomiczne i koncepcji programowej Studium techniczno-ekonomiczne służy do znalezienia optymalnego rozwią­zania dla planowanej inwestycji. Studium to z reguły jest powiązane z analizą budowy odcinka drogi, w tym jego lokalizacji. Zaleca się go wykonać w przypadku, gdy zachodzi p...

System norm krajowych a system norm europejskich - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

System norm krajowych a system norm europejskich System europejskich norm projektowania konstrukcji (EC) obejmuje dziewięć norm (aktualnie projektów norm ENV), z których pierwsza dotyczy zasad projektowania i modeli obciążeń, sześć - dotyczy projektowania konstrukcji z różnych materiałów, a pozosta...

Systemy konstrukcyjne przęseł - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1568

Systemy konstrukcyjne przęseł Rozpatrując dobór racjonalnych rozpiętości przęseł zgodnie z kryterium konstruk­cyjno-technologicznym trzeba jednocześnie uwzględnić przynajmniej charakter prze­szkody, rodzaj materiału, charakter obciążeń, warunki hydrogeologiczne i wymaga­nia estetyczne. Wygodnie je...

Szerokość pasów ruchu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

Szerokość pasów ruchu Szerokość pasa ruchu, w zależności od klasy drogi podano w tablicy 4.13. Szerokość pasa ruchu, na obiektach znajdujących się na luku, powinna być zwiększona. Wymagane zwiększenie szerokości oraz sposób jej realizacji okreś...

Szerokość powierzchni parcia gruntu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 364

Szerokość powierzchni parcia gruntu Wyznaczając parcie spoczynkowe przyjmuje się zawsze rzeczywistą szerokość ob­ciążonego elementu. W przypadku pozostałych rodzajów parcia przy dużych po­wierzchniach w obliczeniach uwzględnia się rzeczywistą szerokość elementu. Przy mniejszych elementach, np. pala...

Uderzenia taboru w podpory wiaduktów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791

Uderzenia taboru w podpory wiaduktów Uderzenia w podpory mogą wystąpić na wiaduktach lub mostach. Dla wiaduktów są to uderzenia pojazdów samochodowych, kolejowych lub tramwajowych, a dla mos­tów - uderzenia statków. Norma nie podaje natomiast sposobu uwzględnienia ewen­tualnego uderzenia wykolejone...

Układy obciążeń - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 847

Układy obciążeń. Wybór układu obciążeń Na obiekty inżynierskie mogą działać różnego rodzaju obciążenia, a ich prawdopo­dobieństwo wystąpienia, w tym prawdopodobieństwo wystąpienia równoczesnego, jest różne. Odmienny jest również wpływ działania danego typu obciążenia na bez­pieczną eksploatację czy...

Ukształtowanie przestrzeni podmostowej - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

Ukształtowanie przestrzeni podmostowej Sposób kształtowania przestrzeni pod obiektem inżynierskim zależy od tego, co pod obiektem się znajduje. Jeśli obiekt jest położony nad inną trasą komunikacyjną, to należy zachować odpowiednie skrajnie pionowe i poziome. Jeśli trasa komunika­cyjna pod wiadukte...