Dr Joanna Kudełko

note /search

Polityka finansowa państwa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1673

POLITYKA FINANSOWA jest to działalność państwa, polegająca na kierowaniu procesami produkcji, podziału, wymiany, spożycia i akumulacji rzeczowej za pomocą metod i instrumentów pieniężnych. W zależności od tego jakimi narzędziami posługuje się polityka finansowa, można wyróżnić jej rodzaje : polit...

Finanase i polityka finansowa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1379

I. Definicja finansów I.1. Definicja finansów. Finanse to ogół zjawisk ekonomicznych związanych z ruchem pieniądza w procesie podziału i wymiany bogactwa. Dzielą się na finanse publiczne i prywatne. I.2. Pojęcie pieniądza i jego funkcje. Pieniądz według - teorii funkcjonalnej to, to co pełni funk...

Przesłanki globalizacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 595
Wyświetleń: 1694

Globalizacja   Przesłanki globalizacji: Wzrost powiązań gospodarczych Tworzenie się jednolitego rynku w skali globu Postęp naukowo-techniczny Liberalizacja gospodarki Wzrost konkurencji międzynarodowej   Globalizacja to proces spon...

Polityka budżetowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 1092
Wyświetleń: 1764

Polityka budżetowa   Budżet państwa - zespół rachunków przedstawiających na okres jednego roku kalendarzowego wszelkie stałe wpływy i obciążenia państwa.   Zasady budżetowe Zasada zupełności (powszechności) Zasada jedności Wszystk...

Polityka pieniężna - Inflacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 791
Wyświetleń: 1603

Polityka pieniężna   Polityka pieniężna - polega na regulowaniu stopy wzrostu podaży pieniądza krajowego w celu wspierania rozwoju gospodarczego oraz stabilizowania poziomu produkcji i zatrudnienia.   Pieniądz - powszechnie akceptowany towar, za pomocą którego dokonujemy płatności za dostarczane ...

Polityka - sztuka rządzenia państwem

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1106

Polityka - sztuka rządzenia państwem.   Współczesna definicja: Polityka - działalność władz państwowych w kształtowaniu stosunków wewnętrznych w państwie oraz stosunków państwa z zagranicą.   Polityka gospodarcza (ekonomiczna) - świadome oddziaływanie władz państwowych na gospodarkę narodową, ...

Unia Ekonomiczna i Monetarna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1141

Unia Ekonomiczna i Monetarna   Unia Ekonomiczna i Monetarna stanowi kolejny krok w kierunku pełnej integracji Unii Europejskiej.   Integracja monetarna ma na celu przezwyciężenie barier w funkcjonowaniu wspólnego rynku, do których n...

Instrumenty polityki fiskalnej

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2177

Instrumenty polityki fiskalnej I. Istota i cele polityki fiskalnej dostarczenie państwu dochodów, funkcja alokacyjna funkcja rozdzielcza funkcja stabilizacyjnaj II. Instrumenty polityki fiskalnej Narzędzia podatkowe - podział podatków - zależność między stopą opodatkowania dochodów a wpływami do ...

Plan sześcioletni Minca - Potencjał militarny

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1323

Plan sześcioletni H. Minca Przygotowania do przestawienia gospodarki polskiej na tory przyspieszonej industrializacji trwały od 1948. Idea gwałtownego uprzemysłowienia jako wa...

Początki kapitalizmu w rolnictwie - Ziemie polskie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1106

Geneza i początki kapitalizmu w rolnictwie na ziemiach polskich (poł. XVIII - poł. XIXw.) Zmiany w liczbie ludności na świecie i ziemiach polskich (V - XXw.) 1 n.e. 200-300M 1000 288M ok. 1650 545M ok. 1750 728M 1900 1650M 1960 ponad 3G 1987 ponad 5G 1999 ponad 6G XI 250K od X 1,...