Instrumenty polityki fiskalnej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1988
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instrumenty polityki fiskalnej - strona 1 Instrumenty polityki fiskalnej - strona 2 Instrumenty polityki fiskalnej - strona 3

Fragment notatki:


Instrumenty polityki fiskalnej I. Istota i cele polityki fiskalnej dostarczenie państwu dochodów, funkcja alokacyjna funkcja rozdzielcza funkcja stabilizacyjnaj II. Instrumenty polityki fiskalnej Narzędzia podatkowe - podział podatków - zależność między stopą opodatkowania dochodów a wpływami do budżetu państwa Sposoby finansowania deficytu budżetowego - zaciąganie kredytu w banku - zwiększanie długu publicznego Zadania i wydatki publiczne - wydatki osobowe - wydatki rzeczowe - transfery socjalne na rzecz gospodarstw domowych - subwencje dla przedsiębiorstw III. Warunki skutecznej polityki fiskalnej - dobrze skonstruowany i rozwinięty system podatkowy - skuteczny aparat państwowy - dobrze rozwinięte instytucje publiczne - spra wne procedury legislacyjne - wykorzystywanie automatycznego stabilizatora I. Istota i cele polityki fiskalnej Gospodarka rynkowa jest formą organizacji gospodarki, w której decyduje popyt i podaż a więc najistotniejszą rolę odgrywają tu konsumenci i producenci wchodzący w związki na rynku i rozwiązujący tak podstawowe kwestie jak: co, jak i dla kogo produkować i konsumować. Podstawą gospodarki rynkowej jest prywatna własność, wolna konkurencja i maksymalny zysk. Mimo że do głównych jej cech należą mechanizmy samoregulujące, w kształtowaniu gospodarki nie może jednak zabraknąć sektora publicznego, czyli państwa, którego zadaniem jest określenie ram funkcjonowania rynku, a zwłaszcza reguł wymiany dóbr i usług.
W systemie demokratycznym państwo ponosi odpowiedzialność za przebieg procesów gospodarczych i dlatego nie może się od nich dystansować ani unikać zmierzania się z takimi zjawiskami jak inflacja i bezrobocie. Państwo może oddziaływać na gospodarkę za pomocą dwóch rodzajów polityki - monetarnej i fiskalnej. Polityka fiskalna obejmuje wszystkie posunięcia rządu w sferze wpływów i wydatków budżetowych w celu uzyskania kontroli i oddziaływania na podział dochodów oraz na ogólny poziom aktywności gospodarczej w kraju. Jej głównym celem jest dostarczenie państwu dochodów , ale w jej zakres wchodzą również wydatki . Art. 6 Ustawy o Finansach Publicznych z dnia 26 listopada 1998r. określa finanse publiczne jako procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowaniem, ze szczególnym uwzględnieniem pobierania i gromadzenia dochodów, wydatkowania środków publicznych, finansowania deficytu, zarządzania środkami publicznymi i zarządzania długiem publicznym.


(…)

… koncentrują się przede wszystkim na zmianach popytu. Zadaniem państwa powinno być dążenie do stabilizującego oddziaływania na kształtowanie się popytu i dostosowania polityki budżetowej do przebiegu koniunktury.
W okresie ożywienia gospodarczego można podwyższyć podatki, by ograniczyć indywidualne dochody i popyt przez co można wpłynąć na ograniczenie stopy inflacji. W okresie recesji państwo poprzez…
…. Do głównych wydatków bieżących należą subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego, dotacje, wynagrodzenia i uposażenia oraz inne świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wydatki na obsługę długu państwa to według ustawy „wydatki budżetu państwa z tytułu oprocentowania i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych, oprocentowania zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wypłat związanych z udzielonymi…
… i rodzina powinny dysponować dochodem na poziomie zapewniającym socjalne minimum egzystencji, poniżej którego zaczyna się obszar ubóstwa. Wzrost liczby osób żyjących na granicy ubóstwa jest sprzeczny z interesem społecznym, gdyż stanowi to czynnik zakłócający spokój społeczny i destabilizujący stosunki polityczne. Zatem w interesie państwa powinno leżeć stosowanie transferów socjalnych na rzecz gospodarstw…
… gamę ulg i zwolnień podatkowych, które są uzasadnione nie tylko przesłankami ekonomicznymi, lecz również socjalnymi. Mają one na celu zwiększenie dochodu podatnika i odciążenie budżetu od dokonywania transferów socjalnych na szerszą skalę.
Nie tylko kształtowanie podstawy podatku dochodowego uwzględnia elementy socjalne, lecz również konstrukcja progresywnej skali podatkowej. Najniższa stopa podatku…
… do jego powiększania, co jest zjawiskiem niekorzystnym dla rozwoju gospodarczego i społecznego. Progresywna stopa podatków zmniejsza rozpiętości występujące między dochodami i zgodna jest z zasada sprawiedliwości społecznej. Obciąża ona bowiem w relatywnie większym stopniu grupy lepiej zarabiające niż grupy mniej zarabiające.
Skale podatkowe są odbiciem zarówno polityki fiskalnej państwa, jak również innych rodzajów…
… budżet stanowią podatki obrotowe. W tej grupie podatków można przede wszystkim wyróżnić podatek obrotowy, akcyzowy i cła. Udoskonaleniem podatku obrotowego jest podatek od wartości dodanej (VAT). W Polsce, odmiana podatku VAT pod nazwą podatku od towarów i usług, obowiązuje od 5 lipca 1993r.
Podatek obrotowy obciąża przychód pochodzący ze sprzedaży dóbr i usług przez przedsiębiorstwa. Nie obejmował…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz