Dr inż. Zdzisław Lindemann

note /search

Momenty bezwładności

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy Wytrzymałości Materiałów
Pobrań: 546
Wyświetleń: 4298

1    OBLICZANIE GEOMETRYCZNYCH MOMENTÓW  BEZWŁADNOŚCI FIGUR PŁASKICH,  TWIERDZENIE STEINERA – LABORATORIUM RACHUNKOWE    Przy  obliczeniach  wytrzymałościowych  dotyczących  niektórych  przypadków  obciążenia (np. zginanie) potrzebna...

Momenty bezwładności układu mechanicznego

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy Wytrzymałości Materiałów
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2590

MOMENTY BEZWŁADNOŚCI    Momentem bezwładności układu mechanicznego  względem nieruchomej osi  a   nazywamy wielkość fizyczną  I a  równą sumie iloczynów mas wszystkich  n  punktów  materialnych układu i kwadratów ich odległości od osi:  ...

Przygotowanie do egzaminu 04

 • Politechnika Warszawska
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1743

Zdefiniować moment siły względem punktu na płaszczyźnie oraz podać wzory do jego obliczenia . Momentem wektora siły P względem punktu O nazywamy wektor M umiejscowiony w punkcie O prostopadły do płaszczyzny utworzonej przez siłę P i punkt O, którego moduł (wartość) jest równy iloczynowi modułów ...

Przygotowanie do egzaminu 14

 • Politechnika Warszawska
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1253

1, Zdefiniować moment siły względem punktu na płaszczyźnie oraz podać wzory do jego obliczania. Moment siły względem punktu to iloczyn wektorowy sił działających względem punktu, a ściślej względem osi przebijającej płaszczyznę „x, y” ...

Przygotowanie do egzaminu

 • Politechnika Warszawska
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 770

Połączenia (więzy) możemy podzielić na następujące grupy: - cięgna (liny, łańcuchy rys. 3.2) - proste działania reakcji ( S 1 i S 2 ) są znane i pokrywają się z kierunkiem   cięgna, - podpory gładkie (rys. 3.3) - prosta działania reakcji R jest p...

Przygotowanie do egzaminu 07

 • Politechnika Warszawska
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 868

1 dynamiki Każde ciało trwa w swym stanie spoczynku lub ruchu prostoliniowego jednostajnego, jeżeli siły przyłożone nie zmuszą ciała do zmiany tego stanu 3 dynamiki jeśli ciało A działa na ciało B siłą F (akcja), to ciało B działa na ciało A siłą (reakcja) o takiej samej wartości i kierunku, lecz...

Przygotowanie do egzaminu 08

 • Politechnika Warszawska
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 679

Prawa Newtona  I zasada dynamiki   W inercjalnym układzie odniesienia, jeśli na ciało nie działa żadna siła lub siły działające  równoważą się, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym  prostoliniowym.  II zasada dynamiki (nie potrzebne)  Jeśli siły działające na ciało n...

Przygotowanie do egzaminu 09

 • Politechnika Warszawska
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

 Mechanika zajmuje się obiektami materialnymi i ich ruchem mechanicznym oraz  oddziaływaniem na siebie  Materia jest wszystkim, co istnieje dookoła nas niezależnie od naszego poznania. Może być  zauważone naszymi zmysłami pośrednio \bezpośrednio.   Ruch mechaniczny zmiana położenia obiektu materi...

Przygotowanie do egzaminu 10

 • Politechnika Warszawska
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 903

Zdefiniować moment siły względem punktu na płaszczyźnie oraz podać wzory do jego obliczenia . Momentem wektora siły P względem punktu O nazywamy wektor M umiejscowiony w punkcie O prostopadły do płaszczyzny utworzonej przez siłę P i punkt O, którego moduł (wartość) jest równy iloczynowi modułów ...

Przygotowanie do egzaminu 11

 • Politechnika Warszawska
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1057

02 Statyka  10  S T A T Y K A    ZASADY (AKSJOMATY) STATYKI    Zasada 1  Dwie  siły  przyłożone  do  ciała  sztywnego  równoważą  się  tylko  wtedy,  gdy  działają  wzdłuż  jednej  prostej,  są  prze ciwnie skierowane i mają te same wartości liczbowe.    Zasada 2  Działanie  układu  sił  przyłożo...