przygotowanie do egzaminu 04

Nasza ocena:

5
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1701
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
przygotowanie do egzaminu 04 - strona 1 przygotowanie do egzaminu 04 - strona 2 przygotowanie do egzaminu 04 - strona 3

Fragment notatki:


Zdefiniować moment siły względem punktu na płaszczyźnie oraz podać wzory do jego obliczenia .
Momentem wektora siły P względem punktu O nazywamy wektor M umiejscowiony w punkcie O prostopadły do płaszczyzny utworzonej przez siłę P i punkt O, którego moduł (wartość) jest równy iloczynowi modułów wektora siły P i wektora promienia r przez sinus kąta zawartego między tymi wektorami.
M = r x P
|M| = r P sin (r,P)
Podać różnicę między momentem siły względem punktu i momentem pary sił na płaszczyźnie .
Moment siły względem punktu: wartość liczbowa siły pomnożona przez ramię siły
Moment pary sił: działanie pary sil na bryłę; iloczyn wartości jednej z sił i ramienia pary; (wypadkowa wszystkich momentów)
Podać trzy zasady budowy układów geometrycznie niezmiennych na płaszczyźnie przegub rzeczywisty nie może znajdować się na kierunku pręta podporowego
trzy przeguby nie mogą znajdować się na jednej prostej
kierunki wszystkich prętów podporowych nie mogą przecinać siew jednym punkcie
Podać aksjomaty statyki ruch swobodnego ciała sztywnego nie ulegnie zmienia pod działaniem sił (dwóch) gdy siły te mają jednakowe moduły, kierunki i przeciwne zwroty
ruch ciała sztywnego nie ulegnie zmianie jeżeli do działającego układu sił dodamy lub odejmiemy układ sił zerowych, zwany inaczej układem równowagi
reguła równoległoboku: wypadkowa dwóch sił działających w jednym punkcie ciała sztywnego przyłożona jest w tym punkcie i jest siłą o module równym przekątnej równoległoboku opisanego tymi wektorami sił; leży na tej przekątnej i ma zwrot od A do B
akcji i reakcji: siły, którymi działają dwa ciała na siebie mają jednakowe moduły, są skierowane wzdłuż jednej prostej i mają przeciwne zwroty
zasada zesztywnienia: jeżeli ciało odkształcalne znajduje się w równowadze pod działaniem pewnego układu sił, to również pozostanie w równowadze ciało absolutnie sztywne pod działaniem tego samego układu sił;
warunki równowagi będące koniecznymi i wystarczającymi dla ciała sztywnego nie muszą być wystarczające dla odkształcalnego
więzy: każde ciało nieswobodne można rozpatrywać jako ciało swobodne, jeśli myślowo uwolnimy go od więzów, zastępując działania więzów siłami więzów (reakcja bierna) Zdefiniować geometryczną zmienność układu płaskiego i podać przykłady [jeżeli przegub wielokrotny łączy t tarcz, to ma 2(t-1) prętów podporowych; pojedyncza tarcza ma 3stopnie swobody, więc t tarcz ma 3t st.sw.] Warunek konieczny geometrycznej niezmienności: 3t

(…)

… na podstawie wzoru (1), jest równa sumie algebraicznej momentów sił składowych względem bieguna redukcji. Zilustrować i podać wzory końcowe do wyznaczania wypadkowej dowolnego płaskiego układu obciążeń
Podać i opisać równania równowagi płaskiego zbieżnego i płaskiego równoległego układu sił
Pł. Zbieżny: układ sił, przyłożonych do ciała sztywnego, których kierunki działania leżą w jednej płaszczyźnie i przecinają się w jednym punkcie. Układ jest w równowadze, jeśli wypadkowa sił =0 (wektory sił tworzą wielobok zamknięty)
Równoległy:
Podać i opisać równania równowagi dowolnego płaskiego układu obciążeń
Aby płaski dowolny układ sił był w równowadze, sumy rzutów wszystkich sił na dwie osie układu współrzędnych i suma momentów tych sił względem dowolnego punktu płaszczyzny działania sił muszą być równe zeru…
…, korzystając z iloczynu skalarnego wektorów Wg i Mg.
Podać warunek redukcji przestrzennego układu obciążeń do wypadkowej, zilustrować wypadkową oraz podać końcowe wzory do jej wyznaczania
Podać warunek redukcji przestrzennego układu obciążeń do skrętnika, zilustrować skrętnik oraz podać wzory końcowe do jego wyznaczania
Podać i opisać równania równowagi przestrzennego zbieżnego i równoległego układu sił…
… głównym i oznaczamy Wg. Sumę momentów sił Pi względem bieguna redukcji nazywamy momentem głównym i oznaczamy Mg. Wartość wektora głównego Wg obliczamy, jako sumę wszystkich sił układu na osie odniesienia Ox i Oy. Stąd otrzymujemy:     Kierunek wektora głównego określamy, obliczając cosinus kąta, jaki prosta jego działania tworzy z osią Ox :     Dla układu płaskiego sił wartość momentu głównego…
…, P2, P3. W ten sposób otrzymujemy układ sił Pi, zaczepionych w biegunie redukcji, oraz układ trzech par sił działających w różnych płaszczyznach.     Pary te powstają z sił Pi (P1, P2, P3 ), działających na bryłę, i z sił wchodzących w skład dwójek zerowych, zaczepionych w punkcie O. Dodając geometrycznie siły P1, P2, P3, otrzymujemy siłę S, równą geometrycznie wektorowi głównemu Wg. Pod względem…
… wszystkich sił na trzy osie układu współrzędnych oraz sumy momentów wszystkich sił względem tych osi muszą być równe zeru.
Zdefiniować środek ciężkości ciała sztywnego, podać warunek do jego wyznaczenia oraz wzory na jego współrzędne
Środek ciężkości jest to punkt położenia wypadkowej siły ciężkości układu lub ciała materialnego
Dla układu punktów materialnych:
Wektor wodzący środka ciężkości C:
Współrzędne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz