przygotowanie do egzaminu 08

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
przygotowanie do egzaminu 08 - strona 1 przygotowanie do egzaminu 08 - strona 2 przygotowanie do egzaminu 08 - strona 3

Fragment notatki:


Prawa Newtona  I zasada dynamiki   W inercjalnym układzie odniesienia, jeśli na ciało nie działa żadna siła lub siły działające  równoważą się, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym  prostoliniowym.  II zasada dynamiki (nie potrzebne)  Jeśli siły działające na ciało nie równoważą się, (czyli siła wypadkowa  jest różna od zera),  to ciało porusza się z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do siły wypadkowej, a  odwrotnie proporcjonalnym do masy ciała.   III zasada dynamiki   Oddziaływania ciał są zawsze wzajemne. Siły wzajemnego oddziaływania dwóch ciał mają  takie same wartości, taki sam kierunek, przeciwne zwroty i różne punkty przyłożenia (każda  działa na inne ciało).  Aksjomaty statyki   Aksjomat 1   Dwie siły przyłożone do ciała sztywnego równoważą się wzajemnie, jeżeli mają jednakowe  wartości (moduły - długości wektorów), działają wzdłuż jednej prostej i mają przeciwne  zwroty , (czyli zerowa jest ich suma wektorowa - ich wypadkowa).  Ten aksjomat wykorzystuje się do sprawdzenia, czy ciało jest w równowadze (spoczynku)  pod działaniem układu dwóch sił lub układu sił dających się zredukować (zgodnie z  aksjomatem 3 - za pomocą kolejnych wypadkowych) do dwóch sił.  Aksjomat 2   Jeżeli do układu sił dodamy lub odejmiemy układ sił równoważny zeru (spełniający aksjomat  1), to działanie na ciało wyjściowego układu sił nie ulegnie zmianie .  Czasami ułatwia to operację na wektorach sił bez zmiany równowagi ciała, na które one  działają. W warunku równowagi sumy rzutów sił na dowolny kierunek, oprócz składników  odpowiadających rzutom wyjściowego układu sił, po obu stronach równania wystąpią  również składowe odpowiadające dodanym (lub odjętym) siłom. Przeniesienie ich na jedną  stronę równania spowoduje ich wyzerowanie, dając równanie identyczne jak dla układu  wyjściowego.      Aksjomat 3   Wypadkowa dwóch sił przechodzi przez punkt ich przecięcia i wyraża się długością przekątnej  równoległoboku zbudowanego na tych siłach  (wypadkowa dwóch sił jest wektorową sumą  swoich dwóch składowych).  Dzięki temu aksjomatowi analizę równowagi układu wielu sił można uprościć do równowagi  kilku ich wypadkowych. W przypadku szczególnym składowe są równoległe a ich kierunki  nie pokrywają się. Wówczas ich przecięcie znajduje się w punkcie niewłaściwym w  nieskończoności a określenie ich wypadkowych jest trudniejsze - prowadzi np. do siły i  momentu.  Aksjomat 4   Wszelkiemu działaniu siły odpowiada równe i przeciwne skierowane przeciwdziałanie   (wówczas układ pozostaje statyczny).  Ten aksjomat wykorzystuje się do poszukiwania kierunku, zwrotu, wartości lub punktu 

(…)


nacisku N ciała na podłoże, prostopadłej do powierzchni, na której spoczywa ciało.
Para sił
Parą sił nazywamy układ sił złożony z dwóch sił przyłożonych do danego ciała równych
sobie, co do wartości i przeciwnie skierowanych, ale zaczepionych w różnych punktach tego
ciała. Siła wypadkowa pary sił jest równa zeru, dlatego przyłożenie do ciała pary sił nie
zmieni jego całkowitego pędu.
Moment pary sił jest wektorem prostopadłym do płaszczyzny, w której leży para i równy
iloczynowi siły i odległości między nimi.
Tw. Działanie pary sił na ciało sztywne nieuleganie zmianie, jeśli daną parę sił zastąpimy
inną parą leżącą na tej samej płaszczyźnie i posiadającą ten sam moment.
Wniosek:
Parę można przenieść w dowolne miejsce na płaszczyźnie, można zmienić
moduł siły lub ramię, ale tak żeby moment pozostał stały.
Tw. Działanie pary sił na ciało sztywne nie ulegnie zmianie, jeżeli parę sił przeniesiemy do
dowolnej płaszczyzny równoległej do płaszczyzny działania pary.
Wniosek:
Wektor momentu pary sił jednoznacznie określa działanie pary.
Wektor momentu pary jest swobodny.
Układy par sił leżących w jednej płaszczyźnie można zastąpić jedną parą o
momencie równym sumie algebraicznej momentów par składowych.
Siły
… stojącego tramwaju
odchyli się od pionu, jeśli tramwaj ruszy, a więc kulka poruszy się względem nie inercjalnego
układu odniesienia związanego z wagonem, podczas gdy nie działały na nią żadne siły
poziome, a więc można powiedzieć, że działa na nią tylko siła bezwładności.
Skrętnik – nazywamy układ złożony z siły i pary sił której moment jest równoległy do tej
siły.

… się tzw. zasadę zesztywnienia. Upraszcza ona badanie
równowagi konstrukcji pod działaniem obciążeń, tak, jakby obciążenie nie powodowało
odkształceń a konstrukcja pozostawała w tzw. konfiguracji pierwotnej. Stosując takie
założenie wyznacza się reakcje podpór i siły wewnętrzne, które dopiero w dalszej kolejności
umożliwiają określenie deformacji konstrukcji - jej odkształceń i przemieszczeń…
…):
Współczynnik oporów toczenia określany jest między innymi dla kół pojazdów.
Tarcie poślizgowe - powstające podczas ruchu postępowego jednego ciała po powierzchni
drugiego,
Tarcie poślizgowe dzielimy z kolei na tarcie spoczynkowe i tarcie kinematyczne .
Tarcie spoczynkowe czyli statyczne występuje pomiędzy wzajemnie nieruchomymi ciałami.
Z powodu występowania tego tarcia, aby poruszyć z miejsca spoczywające…
… wewnętrzne – siły występujące pomiędzy elementami układu ciał. Nazwa wewnętrzne
odróżnia je od oddziaływao zewnętrznych, pochodzących spoza tego układu.
Siły zewnętrzne – w wytrzymałości materiałów to siły działające na ciało - konstrukcje lub jej
element.
Siły czynne – Pi przyłożone na powierzchni ciała i pochodzące od zewnętrznych obciążeo, oraz siły
przyłożone wewnątrz ciała, na przykład siła grawitacji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz