Dr inż. Monika Skowrońska

note /search

Egzamin z ekologii, sem V

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Ekologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 938

Grupa 2 11. Populacja jest to: a)grupa osobników różnych gatunków w biocenozie, b) grupa osobników jednej płci, c) grupa osobników jednego gatunku zdolnego do wymiany informacji genetycznej, d) zespół różnych gatunków funkcjonujących jako je...

Egzamin z ekologii, sem V - ekologiczne gospodarowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Ekologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 756

Grupa 8 71. Celem ekologicznego gospodarowania jest: a) produkcja żywności i ochrona środowiska, b) produkcja żywności wysokiej wartości w nieskażonym środowisku, c) maksymalizacja produkcji żywności, d) produkcja rolna podporządkowana ochronie środowiska, 72. W gospodarstwie ekologicznym do na...

Egzamin z ekologii, sem V - Zależności paratroficzne

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Ekologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1127

Grupa 9 81.Zależności paratroficzne to: a) oddziaływanie jednych populacji na drugie za pośrednictwem metabolitów, b) oddziaływanie jednych populacji na drugie na drodze konkurencji o określone czynniki środowiskowe, c) oddziaływanie jednych populacji na drugie przez zjadanie organizmów, d) żad...

Ekologia - egzamin, sem V

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Ekologia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 938

GRUPA 1 1. Duży zasięg geograficzny może charakteryzować: a) młody gatunek o niskich wymaganiach dotyczący warunków środowiskowych, b) młody gatunek o wysokich wymaganiach dotyczących warunków środowiskowych, c)stary gatunek o niskich wymaganiach dotyczących warunków środowiskowych, d) prawidło...

Ekologia - egzamin, sem V - ekotyp

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Ekologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 938

GRUPA 3 21. Szeroki zakres tolerancji organizmów wobec wszystkich czynników środowiska sprzyja: a)zmniejszeniu rozmnażania, b)szerokiemu rozprzestrzenianiu, c) zmniejszeniu zakresu tolerancji, d) wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe...

Egzamin - ekologia, sem V

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Ekologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 784

GRUPA 4 31. Opór środowiska w stosunku do populacji rośnie w mirę: a) zmniejszania się jej liczebności, b) zwiększania się jej zagęszczenia, c) zwiększania się jej śmiertelności, d)zwiększania się zasobności siedliska, 32. Termin imigracja populacji oznacza: a) jednokierunkowy ruch na zewnątrz...

Egzamin z ekologii, sem V - Klimaks

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Ekologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 742

GRUPA 5 41. Klimaks jest to: a) początkowe stadium sukcesywne biocenozy, b) końcowe stadium przemian sukcesywnych biocenozy, c) stadium sukcesyjne utrzymywane przez człowieka, d) końcowe stadium jednogatunkowe w danym siedlisku, 42.Sukcesja w ...

Egzamin - ekologia, sem V - ekosystem

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Ekologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 854

GRUPA 6 51. Podstawowym warunkiem zachowania ciągłości życia w ekosystemie jest a) zasób energii w kopalniach, b)cykliczność dopływu energii, c) wzrost entropii, d) gromadzenie i magazynowanie energii, 52. Siecią troficzną nazywamy: a) szereg powiązanych ze sobą

Ekologia - egzamin, sem V - Rolnictwo ekologiczne

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Ekologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 812

Grupa 7 61. Masowe występowanie ostrożnia polnego i powoju polnego na polach piaszczystych wskazuje na: a) kwaśny odczyn gleby, b) dużą wilgotność, c) małą wilgotność, d) warstwę gliniastą zasobną w CaCO3 62. Na zmniejszanie się zawartości węglanu wapnia w glebie wskazuje obecność: a)fiołka p...

Kolokwium z ekologii, sem V

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Ekologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 742

Gr 1 Allelopatia polega na wydzielaniu swoistych substancji chem. działających wzrost i rozwój innych populacji następująco: b) Hamująco Autoekologia zajmuje się zależnościami miedzy: a)poszczególnymi organizmami a środowiskiem Bilans P, K, Mg w rolnictwie integrowanym ustala się na podstawie: ...