Dr Ina Buchowicz

note /search

Polityka gospodarcza - Polityka społeczna

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • PGiS
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1400

Polityka gospodarcza : Świadome oddziaływanie władz państwowych na gospodarkę narodową - na jej dynamikę, strukturę i funkcjonowanie, na stosunki ekonomiczne w państwie oraz na jego relacje gospodarcze z zagranicą. Dyscyplina badająca publiczne działania gospodarcze na trzech poziomach: „bieżącyc...

Uwarunkowania endogeniczne

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • PGiS
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1603

Jakość prowadzenia polityki gospodarczej i społecznej zależy w dużym stopniu od rozpoznania ich uwarunkowań, które tworząc ramy dla prowadzenia tych polityk oddziałują na ich cele, kierunki i narzędzia. Uwarunkowania te można podzielić na endogeniczne i egzogeniczne. Uwarunkowania endogeniczne : ...

Polityka budżetowa - Polityka pieniężna

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • PGiS
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1820

Polityka budżetowa (fiskalna, skarbowa) zajmuje się racjonalnym kształtowaniem wielkości i struktury dochodów i wydatków budżetowych. Polityka pieniężna (monetarna) polega na oddziaływaniu na podaż pieniądza i kurs walutowy. Jako najważ...

Ubóstwo i pomoc społeczna

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Polityka gospodarcza i społeczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1701

Ubóstwo i Pomoc społeczna Ubóstwo - sytuacja niezaspokojenia lub zaspokojenia na niskim poziomie jednej, kilku lub wszystkich ogólnych i podstawowych potrzeb człowieka. Ubóstwo odnosi się do osób, rodzin lub grup osób, których środki (materialne, kulturalne i socjalne) są ograniczone w takim sto...

Polityka budżetowa i pieniężna

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Polityka gospodarcza i społeczna
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2513

Polityka budżetowa (fiskalna, skarbowa) zajmuje się racjonalnym kształtowaniem wielkości i struktury dochodów i wydatków budżetowych. Polityka pieniężna (monetarna) polega na oddziaływaniu na podaż pieniądza i kurs walutowy. Ogólne o...

Polityka przemysłowa - funkcje i działania

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Polityka gospodarcza i społeczna
Pobrań: 581
Wyświetleń: 3108

Polityka przemysłowa Polityka przemysłowa - działalność interwencyjna państwa, prowadzona w stosunku do przemysłu, polegająca na modyfikacji alokacji dokonywanej przez rynek Gdy z dużą siłą ujawniają się niedoskonałości procesów rynkowych (podmioty gospodarcze nie są zdolne do osiągnięcia potenc...

Polityka wzmacniania efektywności gospodarki

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Polityka gospodarcza i społeczna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 938

Polityka wzmacniania efektywności gospodarki Polityka konkurencji Czynniki mające podstawowe znaczenie w kształtowaniu ładu rynkowego: System prawny sprzyjający swobodnemu zawieraniu transakcji i prowadzeniu działalności gospodarcze...

Niedostosowanie przedsiębiorstw i sektorów przed restrukturyzacją

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Polityka gospodarcza i społeczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 749

Główne przyczyny niedostosowania przedsiębiorstw i sektorów przed restrukturyzacją: nadmierna regulacja, deformacje potencjału produkcyjnego: produkcji, majątku, zatrudnienia, technologii, deformacje struktury sektora i struktur organizacyjnych przedsiębiorstw, deformacje sfery finansowej, de...

Rynek pracy, zatrudnienie, bezrobocie

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Polityka gospodarcza i społeczna
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2359

Rynek pracy, zatrudnienie, bezrobocie Polityka zatrudnienia - praktyczna działalność organów władzy publicznej szczebla centralnego i lokalnego mająca na celu oddziaływanie na rozmiary zatrudnienia i bezrobocia. Zadania polityki za...

Kwestia społeczna i zabezpieczenie społeczne

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Polityka gospodarcza i społeczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1316

Kwestia społeczna i zabezpieczenie społeczne Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy to taki stan gospodarki i podziału jej wytworów, w którym gospodarka zachowuje zdolność do konkurencji na rynkach międzynarodowych, a poziom i sposó...