Polityka wzmacniania efektywności gospodarki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka wzmacniania efektywności gospodarki - strona 1 Polityka wzmacniania efektywności gospodarki - strona 2 Polityka wzmacniania efektywności gospodarki - strona 3

Fragment notatki:


Polityka wzmacniania efektywności gospodarki Polityka konkurencji Czynniki mające podstawowe znaczenie w kształtowaniu ładu rynkowego: System prawny sprzyjający swobodnemu zawieraniu transakcji i prowadzeniu działalności gospodarczej, przy jednoczesnym zagwarantowaniu przestrzegania reguł określonych w tym systemie;
Minimalizacja wpływu władz politycznych na działanie rynków;
Powstanie i działalność samorządów gospodarczych;
Istnienie silnej klasy średniej;
Silny wpływ zasad religijnych;
Respektowanie zasad etyki biznesu, a zwłaszcza handlu.
Podejścia do polityki konkurencji: Szerokie - instytucje państwa podejmują działania, których celem jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi konkurencji na rynku. Państwo określa ramy funkcjonowania rynku, zasady działania na rynku, sprzyja wzrostowi efektywności i działalności konkurencyjnych przedsiębiorstw na rynku wewnętrznym i na rynkach zewnętrznych. Polityka konkurencji obejmuje politykę antymonopolową, przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji, częściowo politykę handlową i regulacyjną (kształtowanie instytucji rynkowych, określanie warunków zawierania transakcji i prowadzenia handlu). Wąskie - polityka konkurencji oznacza politykę antymonopolową. Państwo przeciwdziała ograniczaniu konkurencji, nadużywaniu pozycji monopolistycznej lub dominującej; sprawuje nadzór nad przejęciami, fuzjami i innymi formami koncentracji kontroli podaży. Ceny informują przedsiębiorstwa o opłacalności ich oferty oraz nabywców o możliwościach i trafności podejmowania przez nich decyzji zakupowych. Ceny kształtowane w wyniku interakcji popytu i podaży na konkurencyjnym rynku są cenami najbardziej racjonalnymi z punktu widzenia funkcjonowania gospodarki i konkurencji. Wyjątkiem (uzasadniającym regulację cen) jest ochrona nabywców lub sprzedających przed wykorzystywaniem siły monopolistycznej jednej ze stron wymiany rynkowej np. podmiotów produkcyjnych o pozycji monopolistycznej - energetyka, gaz lub podmiotów nabywających - skup płodów rolnych.
Regulacja cen często prowadzi do zmiany struktury podmiotowej na rynku i jest traktowana jako ograniczenie konkurencji. Czynniki decydujące o pojawieniu się konkurencji na rynku :
Istnienie samodzielnych przedsiębiorstw,
Prywatna własność środków produkcji,
Gospodarka towarowa.
Działania na konkurencyjnym rynku: Profit-seeking - przedsiębiorstwa prywatne dążąc do realizacji swych interesów często obniżają koszty produkcji i zwiększają wydajność bardziej niż to wynika z pierwotnych metod działania. Działania te służą wzrostowi gospodarczemu. Rent-seeking - ograniczenie lub eliminacja konkurencji na drodze pozyskiwania specjalnych przywilejów, koncesji przyznawanych przez władze polityczno-administracyjne. Nie sprzyja wzrostowi gospodarczemu.


(…)

… i uczciwych warunków konkurowania. Zapewniają je przepisy o swobodzie działalności gospodarczej, prawo antymonopolowe i normy prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Polityka promocji konkurencji jest elementem budowy ładu rynkowego i powstawania konkurencji w sektorach zmonopolizowanych. Do podstawowych działań należą: liberalizacja, deregulacja, restrukturyzacja i prywatyzacja.
Polityka strukturalna…
… efektywności ekonomicznej gospodarki, a w tym także przekształcenia własnościowe podnoszące efektywność działania przedsiębiorstw;
Uodpornienie gospodarki na kryzysy gospodarcze;
Zwiększenie wzrostu gospodarczego;
Przeciwdziałanie bezrobociu strukturalnemu i ograniczeniu bezrobocia cyklicznego;
Unowocześnienie gospodarki;
Zwiększenie konkurencyjności produktów gospodarki wewnętrznej na rynkach…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz