Polityka budżetowa i pieniężna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1624
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka budżetowa i pieniężna - strona 1 Polityka budżetowa i pieniężna - strona 2 Polityka budżetowa i pieniężna - strona 3

Fragment notatki:


Polityka budżetowa (fiskalna, skarbowa) zajmuje się racjonalnym kształtowaniem wielkości i struktury dochodów i wydatków budżetowych. Polityka pieniężna (monetarna) polega na oddziaływaniu na podaż pieniądza i kurs walutowy.
Ogólne oddziaływanie na nominalną podaż pieniądza i kurs walutowy.
Najważniejszym jej celem jest:
stabilizacja poziomu cen, czyli niska inflacja,
tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu gospodarowaniu wszystkich podmiotów gospodarczych i osób fizycznych przez stabilizację pieniądza.
Podmiotem polityki pieniężnej jest Bank Centralny, który powinien być instytucją zaufania publicznego oraz dbać o stabilność pieniądza i systemu bankowego. Funkcje Banku Centralnego: emisyjna, banku banków, banku państwa, centrum walutowego kraju. Warianty realizowania polityki pieniężnej: 1. Ekspansywny - zwiększenie nominalnej podaży pieniądza przez:
Obniżenie stóp procentowych banku centralnego,
Skupowanie papierów wartościowych przez bank centralny w ramach operacji otwartego rynku,
Obniżanie stopy rezerw obowiązkowych.
2. Restrykcyjny - zmniejszanie nominalnej podaży pieniądza przez:
Podwyższanie stóp procentowych banku centralnego,
Sprzedawanie papierów wartościowych przez bank centralny w ramach operacji otwartego rynku,
Podwyższanie stopy rezerw obowiązkowych.
3. Neutralny. Politykę pieniężną można realizować zgodnie z dwoma modelami (typami): Polityki stałej zasady - realizowanie z góry przyjętego celu i brak reakcji na sytuację gospodarczą. Polityki dyskrecjonalnej (uznaniowej, elastycznej reakcji, swobody decyzji) - dostosowywanie się do sytuacji w gospodarce. Uwarunkowania dla prowadzenia polityki monetarnej w Polsce wynikające z Konstytucji RP: Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. Przysługuje mu wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej; NBP odpowiada za wartość polskiego pieniądza.
Organami NBP są: Prezes NBP, Rada Polityki Pieniężnej i Zarząd NBP.
Prezes NBP jest powołany przez Sejm na wniosek Prezydenta RP na 6 lat.
W skład Rady Polityki Pieniężnej wchodzą Prezes NBP jako przewodniczący oraz osoby wyróżniające się wiedzą z zakresu finansów, powoływane na 6 lat, w równiej liczbie przez Prezydenta RP, Sejm i Senat.
Rada Polityki Pieniężnej ustala corocznie założenia polityki pieniężnej i przedkłada je do wiadomości Sejmowi równocześnie z przedłożeniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej. Rada Polityki Pieniężnej, w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego, składa Sejmowi sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz