Polityka pieniężna, funkcje banku centralnego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka pieniężna, funkcje banku centralnego - omówienie - strona 1 Polityka pieniężna, funkcje banku centralnego - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

POLITYKA PIENIĘŻNA (MONETARNA): całokształt rozwiązań i działań, które są podejmowane w gospodarce narodowej w celu zaopatrzenia jednostek gospodarczych w pieniądze i kredyt w celu regulowania wielkości podaży pieniądza.
Polityka pieniężna # polityka budżetowa!
FUNKCJE BANKU CENTRALNEGO (BC jest niezależny od rządu! W Polsce: Narodowy Bank Polski)
bank emisyjny - jedyna instytucja, która ma prawo emitować znaki pieniężne będące prawnym środkiem płatniczym w kraju
bank banków - przyjmuje rezerwy gotówkowe banków prywatnych, udziela im pożyczek. To kredytodawca ostatniej instancji, banki komercyjne mogą otrzymać od banku centralnego pomoc finansową.
bank państwa - utrzymuje fundusze skarbu państwa, realizuje wydatki państwowe, prowadzi rachunki budżetu i przeprowadza zlecone mu operacje finansowe w kraju i zagranicą - sprzedaje i kupuje papiery wartościowe, administruje długiem publicznym. otrzymuje centralne rezerwy walutowe
Prezes NBP jest nieodwoływalny podobnie jak prezes Rady Polityki Pieniężnej
Zadania Rady Polityki Pieniężnej: coroczne ustalanie założeń polityki pieniężnej oraz podstawowych założeń jej realizacji; ustala wysokość stóp procentowych i zasady otwartego rynku, ustala zasady, tryb naliczania i utrzymywania rezerwy obowiązkowej Wikipedia:
Podstawowym celem Rady Polityki Pieniężnej jest dbanie o stabilność polskiego pieniądza - Rada dbać ma o stabilną, niskąinflację. Stara się, by była ona jak najbardziej zbliżona do 2,5 procent, przy czym dopuszcza odchylenia o plus/minus jeden punkt procentowy.
Jeśli nie koliduje to z celem inflacyjnym, Rada dba też o wzrost gospodarczy.
Coroczne ustalanie założeń polityki pieniężnej i przedkładanie ich do wiadomości Sejmowi równocześnie z przedłożeniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej
Składanie Sejmowi sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego
Ustalanie wysokości stóp procentowych NBP
Ustalanie zasady i stopy rezerwy obowiązkowej banków
Określanie górnej granicy zobowiązań wynikających z zaciągania przez NBP pożyczek i kredytów w zagranicznych instytucjach bankowych i finansowych
Zatwierdzanie planu finansowego NBP oraz sprawozdania z działalności NBP
Przyjmowanie rocznego sprawozdania finansowego NBP
Ustalanie zasad operacji otwartego rynku
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz